آیات با موضوع آفرینش انسان

آیات با موضوع آفرینش انسان  
1- 1-آفرينش انسان

آفرينش اولیه انسانها (172و11: 7)
آفرينش فرد به فرد (94: 6)
استقرار در زمین (25و24: 7)(98: 6)(36: 2)
امکانات زندگی (32: 80)(33: 79)(24: 7) (14: 3)(36: 2)
ایجادشمائل دررحمها(6: 3)
بهترین قوام (4: 95)
ترکیب (7: 82)
تعادل (7: 82)
تقدیرآفرينش انسان (22-19: 80)(145: 3)(36: 2)
تاثیرژن برفرزندان (223: 2)
توازن (7: 91)(7: 82)(38: 75)
ثبت اعمال (11: 82)(29: 78)(181: 3)
چشم وزبان وقلب (9و8: 90)
خارج شدن از زمین (25: 7)
خلقت از گل (12: 7)(2: 6)
خلقت از منی (7-5: 86)(19و18: 80)(37: 75)
خلقت ازیک نفس (189: 7)(98: 6)(18: 5)(1: 4)
خون بسته (2: 96)(38: 75)
زوج (8: 78)(39: 75

آیات با موضوع آفرینش انسان 
310- شگفتى‏ هاى قرآن در آيات آفرينش انسان‏  
قرآن از جنبه‏ هاى مختلفْ شگفتى‏ ساز است.[1] یكى از این وجوه، آيات مربوط به طبیعت است.
در این آيات كه متأثر از علوم رایج زمانه خود نبوده، مطالب گوناگونى آمده كه با پیشرفت علوم تجربى در همین قرون اخیر دست یافتنى شده است.
موریس بوكاى كه به‏ تفصیل كتاب مقدس یهودیان، مسیحیان و مسلمانان را از جهات مختلف از جمله آيات مربوط به طبیعت بررسیده، چنین مى‏ گوید:
من بدون هیچ‏گونه پیش داورى و با واقع ‏بینى تام، بررسى وحى قرآنى را با جستجوى درجه سازگارى آن

310- شگفتى‏ هاى قرآن در آيات آفرينش انسان‏ 
هدف از آفرينش جهان  
هدف از آفرينش جهان
زندگی مادی نسل بشر، از آغاز پیدایش هر سلول بشری تا آخرین مراحل رشدونمو، در گرو مبادلاتی است كه با محیط مادی پیرامون خود دارد؛ از‌این‌رو، باید شرایط مادی برای تكوین و ادامة حیات او وجود داشته باشد.(1) تمام این شرایط مادی در دنیا فراهم شده‌اند؛ بدین‌لحاظ، می‌توان آفرينش دنیا را زمینه‌ساز استقرار انسان در زمین و ادامة حیات او دانست. از برخی آيات قرآن نیز چنین برمی‌آید كه تمام آنچه در زمین است، برای انسان و درجهت تأمین نی

هدف از آفرينش جهان 
هدف از آفرينش جهان  
هدف از آفرينش جهان
زندگی مادی نسل بشر، از آغاز پیدایش هر سلول بشری تا آخرین مراحل رشدونمو، در گرو مبادلاتی است كه با محیط مادی پیرامون خود دارد؛ از‌این‌رو، باید شرایط مادی برای تكوین و ادامة حیات او وجود داشته باشد.(1) تمام این شرایط مادی در دنیا فراهم شده‌اند؛ بدین‌لحاظ، می‌توان آفرينش دنیا را زمینه‌ساز استقرار انسان در زمین و ادامة حیات او دانست. از برخی آيات قرآن نیز چنین برمی‌آید كه تمام آنچه در زمین است، برای انسان و درجهت تأمین نی

هدف از آفرينش جهان 
308- آفرينش انسان در قرآن‏  
براى بررسى سازگارى یا تعارض آيات قرآن با نظریه تكامل و نظریات اندیشمندان اسلامى دراین‏باره، باید در ابتدا چگونگى آفرينش انسان را از دیدگاه قرآن بررسى كنیم. در آيات فراوانى به خلقت انسان از ابعاد مختلف پرداخته شده كه در این بحث تنها آياتى را كه به منشأ پیدایش انسان اشاره دارند، مورد توجه قرار مى‏دهیم.[1] این آيات از جهتى به چهار دسته تقسیم مى‏شوند:
1. آياتى كه به آفرينش انسان از خاك یا گل و مانند آن اشاره مى‏كنند كه خود به دو دسته تقسیم مى‏ش

308- آفرينش انسان در قرآن‏ 
هدف از آفرينش و خلقت عالم چيست؟  
هدف از آفرينش و خلقت عالم چیست؟
هر موجودی اعم از گیاهان و حیوانات برای هدف معینی خلق شده‌اند
در مكتب اسلام، جهان هستی و موجودات در آن و بخصوص انسان، به سوی مقصدی معلوم در حركت است و چنین نیست كه عالم هستی در مسیری نامشخص و مبهم و بی هیچ هدفی در حركت باشد بلكه آفریدگار جهان، آن را به سوی مقصدی و هدفی معین و روشن رهنمون ساخته است. اعتقاد به اصل هدفمندی عالم و عبث نبودن آفرينش آن، نقش مهمی در حیات انسان ایفا می‌كند و چنین انسانی هرگز جهان و زندگ

هدف از آفرينش و خلقت عالم چيست؟  
هدف از آفرينش و خلقت عالم چيست؟  
هدف از آفرينش و خلقت عالم چیست؟
هر موجودی اعم از گیاهان و حیوانات برای هدف معینی خلق شده‌اند
در مكتب اسلام، جهان هستی و موجودات در آن و بخصوص انسان، به سوی مقصدی معلوم در حركت است و چنین نیست كه عالم هستی در مسیری نامشخص و مبهم و بی هیچ هدفی در حركت باشد بلكه آفریدگار جهان، آن را به سوی مقصدی و هدفی معین و روشن رهنمون ساخته است. اعتقاد به اصل هدفمندی عالم و عبث نبودن آفرينش آن، نقش مهمی در حیات انسان ایفا می‌كند و چنین انسانی هرگز جهان و زندگ

هدف از آفرينش و خلقت عالم چيست؟  
بررسی چهارده اعجاز علمی قرآن در تفسیر نمونه  
در آيات متعددی از قرآن كریم به مباحث علمی اشاره شده است. از آنجا كه برخی از این اشارات علمی در زمان نزول قرآن كشف نشده بود و بشر قرن‌ها بعد به بخشی از آنها پی برد، طرح این مطالب علمی در قرآن، اخبار غیبی و اعجاز علمی این كتاب آسمانی محسوب می‌شود. در تفسیر نمونه ذیل آيات علمی قرآن، اكتشافات و علوم روز مورد توجه بوده و اعجازهای علمی آن‌ها مشخص گردیده است.
در این مقاله آياتی كه در تفسیر نمونه سخن از اعجاز علمی آنها به میان آمده است، گردآوری و در پ

بررسی چهارده اعجاز علمی قرآن در تفسیر نمونه 
جلسه چهارم  
ادامه
                                      مسئله اول
شناخت و آگاهی را باید از کجا شروع کنیم؟  
شناخت و آگاهی نسبت به خود انسان و جهان و هستی و مبدا و معاد  که می شود خدا!  
این سه مقوله مهم، خداشناسی یا هستی شناسی یا انسان شناسی کدام یک ارزش ذاتی شان بیشتر است؟ 
 قطعا خدا شناسی.
اهمیت هر علمی به اهمیت موضوع آن علم است هر قدر موضوع آن علم مهمتر باشد،  آن علم هم اهمیتش بیشتر است.
اهمیت علم خداشناسی و علم کلام، چون موضوع این علم خداست، از همه علوم بیشت

جلسه چهارم 
آيا خوشبختي يا بد بختي انسان‌ها چيزي از پيش تعيبن شده است؟  
این همان سؤال مربوط به «جبر و اختیار» است كه به اشكال متفاوت مطرح می‌گردد.
 
اگر چه تعریف «خوشبختی و بدبختی» مهم است؛ نه نام هر رفاهی را می‌توان "خوشبختی" گذاشت و نه نام هر "محدودیتی" را می‌توان "بدبختی" گذاشت؛ اما در هر حال وقتی سخن از "آفرينش، خلقت و ذات آدمی" به میان می‌آید، موضوع با شرایط زمانی، مكانی و متغیر متفاوت می‌گردد.

آيا خوشبختي يا بد بختي انسان‌ها چيزي از پيش تعيبن شده است؟ 
309- قرآن و فرضيه تكامل‏  
از چهار دسته آياتى كه در باره خلقت انسان برشمردیم، فقط گروه اول ممكن است با فرضیه تكامل تعارض داشته باشد؛ زیرا بازگشت همه انسان‏ها به آدم و حوا و تكثیر آنها از طریق توالد و تناسل (مضمون سه دسته دیگر)، با پذیرش فرضیه تكامل نیز سازگار است.
ظاهر آيات دسته اول این است كه خداوند، اولین انسان را از گِلِ به‏عمل‏آمده ساخته وسپس روح را در آن دمیده است. البته مسئله آفرينش آدم از گِل یا خاك و مانند آن به‏خودى‏خود با فرضیه تكامل، تعارض كامل ندارد و حتى

309- قرآن و فرضيه تكامل‏ 
قران کریم :معاد در تسنیم  
قرآن ونهج البلاغه
بسم الله الرحمن الرحیم  در محضر تسنیم  ( بحث آزاد ) موضوع : انسان در مصاف با مرگ، مرگ را می‌میراندشما الآن در تمام زیر این آسمان فقط این حرف را از وحی می‌دانید که انسان است که مرگ را می‌میراند.آنها (ائمه اطهار) هم از قرآن دارند؛ شما وقتی این حرف را مطرح می‌کنید که انسان، مرگ را می‌میراند اینها گیج می‌شوند، نگاه می‌کنند این حرف چیست؟ انسان مرگ را می‌میراند، چیست؟قرآن که نگفته «کلّ نفس یذوقها الموت» فرمود: کُلُّ نَفْسٍ ذَ

قران کریم :معاد در تسنیم 
هدف آفرینش  
جبران خلیل جبران گوید: هرگز در پاسخ عاجزانه ای درنمانده ام، مگر در برابر کسی که از من پرسید: تو کیستی؟
اگر هدف خداوند از آفرينش انسان این بود که بیشترین حجم غذا را بخورد، نهنگ را قبلا برای این منظور آفریده بود. اگر هدفش این بود که موجودی داشته باشد که بیشترین زاد و ولد را انجام دهد، موش را قبلا آفریده بود! پس چه رسالتی به دوش انسان است و مسئولیت او در این جهان چیست؟ 
ما بدنیا آمده ایم تا زندگی کنیم، اما چه تعریفی از زندگی داریم؟ خودآگاهی انسان

هدف آفرینش 
نقش علوم انسانی در بهبود کیفیت زندگی انسان  
انسان، ذاتاً کنجکاو است و میل دارد نیازهای خویش را با دانائی و آگاهی مرتفع سازد. انسان و مجموعه عالم هستی، هرچند یک واحد منسجم وپویا ست وسیرغائی واحدی را طی می‌کند، لکن در مطالعه و تحقیق – عمدتاً – (چه در روش‌شناسی و روش‌های علمی‌ و پژوهشی، و چه در زمینه و موضوع مورد مطالعه)، تجزیه‌گرا و جزئی‌نگر است و در عین علم، کاشف حقیقی واحد است، اما در گستره فعالیت‌‌‌های علمی‌ در عالم ذهن بشر، تجلیات متعدد و متنوع چه به لحاظ روش‌شناسی و چه به لحا

نقش علوم انسانی در بهبود کیفیت زندگی انسان 
آدم‌ها انسان‌ها  
آدم‌ها زندگی می‌کنند…انسان‌ها زیبا زندگی می‌کنند!آدم‌ها می‌شنوند…انسان‌ها گوش می‌دهند!آدم‌ها می‌بینند…انسان‌ها عاشقانه نگاه می‌کنند!آدم‌ها در فکر خودشان هستند…انسان‌ها به دیگران هم فکر می‌کنند!آدم‌ها می‌خواهند شاد باشند…انسان‌ها می‌خواهند شاد کنند!آدم‌ها،اسم اشرف مخلوقات را دارند…انسان‌ها اعمال اشرف مخلوقات را انجام می‌دهند!آدم‌ها انتخاب کرده‌اند که آدم بمانند…انسان‌ها تغییر کردن را پذیرفته‌اند،تا انسان شدن

آدم‌ها انسان‌ها 
فلسفه آفرینش انسان از دیدگاه قرآن  
در توحید . مقدمه . قرآن مجید کتاب زندگى و نسخه ى تکامل و سعادت آدمى است، بنابراین به جا و ضرورى است سؤال هاى اساسى زندگى از دیدگاه قرآن بررسى و جواب داده شود. یکى از سؤال هاى مهمى که همواره براى انسان مطرح بوده و هست فلسفه ى آفرينش است که یک سؤال ریشه دار و اساسى است و بشر همواره مى خواسته بداند براى چه آفریده شده است و هدف از زندگى چیست؟وقتى به قرآن مجید مراجعه مى کنیم چند دسته از آيات پاسخ سؤال ما هستند که به طور کلى به سه دسته مى توانیم تقسیم ن

فلسفه آفرینش انسان از دیدگاه قرآن  
معنای لغوی ذا القرنین  
ذا القرنین = صاحب دو امت(عصر) = صاحب امت(عصر) غیبت و ظهور = امام مهدی (عج)در اینجا اشاره ای که به آینده شده موضوع ذا القرنین را به آینده ربط میدهد
توضیح : سوره
کهف ١١٠ آیه دارد و بر مبنای حروف وسط قرآن در این سوره قرار دارد. سر
بریده امام حسین (ع) آيات این سوره را تلاوت فرمودند و این آيات به غیبت و
ظهور اشاره دارد، دو مورد اصحاب کهف و حضرت موسی و انسان کامل غیبت و ظهور
را تصویر میکنند و در این آيات ذا القرنین هم با همان موضوع آورده میشودچرا خداوند ا

معنای لغوی ذا القرنین 
سؤالات پیام های آسمان هشم  
درس اول1- می توانید یکی از دستگاه های بدن را نام ببرید که اگر نباشد هیچ اشکالی در کارهای بدن پیش نمی آید ؟ از این موضوع چه می فهمیم ؟2- با توجه به سخن حضرت علی علیه السلام توضیح دهید دلیل آفرينش شگفتی های بی پایان آسمان و زمین چیست ؟سوالات متن :3- چند تفاوت دوربین و چشم را بنویسید ؟4- امیر المومنین علی علیه السلام در باره آفرينش انسان چه می فرماید ؟5- از نعمت عقل چگونه می توانیم استفاده کنیم ؟

سؤالات پیام های آسمان هشم 
فرق بین انسان و جن  
فرق بین انسان و جندر بسیاری از کشورها و فرهنگ‌ها جن‌گیرها یا
احضارکنندگان ارواح وجود دارند که وجود این امر  خود به تبع می‌تواند
تائیدی برای وجود جن و جنیان باشد. در کتاب مقدس قرآن مسلمانان آمده است که
جنیان از آتش آفریده شده‌اند، آفرينش آن‌ها به قبل از آفرينش انسان
بازمی‌گردد و …جناز
آنجا که نوع خلقت جنیان با انسان‌ها متفاوت است، مکان و نحوه زندگی و
ویژگی‌های آن‌ها نیز با انسان‌ها تفاوت بسیاری دارد. به طور کلی، جن نام
دسته‌ای از

فرق بین انسان و جن 
فرق بین انسان و جن  
فرق بین انسان و جندر بسیاری از کشورها و فرهنگ‌ها جن‌گیرها یا
احضارکنندگان ارواح وجود دارند که وجود این امر  خود به تبع می‌تواند
تائیدی برای وجود جن و جنیان باشد. در کتاب مقدس قرآن مسلمانان آمده است که
جنیان از آتش آفریده شده‌اند، آفرينش آن‌ها به قبل از آفرينش انسان
بازمی‌گردد و …جناز
آنجا که نوع خلقت جنیان با انسان‌ها متفاوت است، مکان و نحوه زندگی و
ویژگی‌های آن‌ها نیز با انسان‌ها تفاوت بسیاری دارد. به طور کلی، جن نام
دسته‌ای از

فرق بین انسان و جن 
فرق بین انسان و جن  
فرق بین انسان و جندر بسیاری از کشورها و فرهنگ‌ها جن‌گیرها یا احضارکنندگان ارواح وجود دارند که وجود این امر  خود به تبع می‌تواند تائیدی برای وجود جن و جنیان باشد. در کتاب مقدس قرآن مسلمانان آمده است که جنیان از آتش آفریده شده‌اند، آفرينش آن‌ها به قبل از آفرينش انسان بازمی‌گردد و …جناز آنجا که نوع خلقت جنیان با انسان‌ها متفاوت است، مکان و نحوه زندگی و ویژگی‌های آن‌ها نیز با انسان‌ها تفاوت بسیاری دارد. به طور کلی،

فرق بین انسان و جن 
جلسه هفتم انس با مولانا  
خداوند را شاکرم که توفیق داشتم امروز، پنجشنبه 17 دی ماه 94 در خدمت همراهان عزیز باشم در جلسه هفتم محفل انس با مولانا.
موضوع این جلسه موضوعی بسیار مهم بود. انسان درون ریشه و انسان برون ریشه. در تبع این موضوع، بحث شجاعت و اعتماد به نفس نیز مطرح گردید و این جمله تاکیدی به دوستان اهداء شد:
من به وجود خود و قابلیت ها و توانایی هایی که دارم افتخار می کنم و شاکر خداوند هستم که به من حیات و علم و نیرو داد.
انسان دلیر و با شهامتی که نیروی خود را از درون خود م

جلسه هفتم انس با مولانا 
نمایش مراحل مختلف آفرینش انسان از نطفه تا تولد  
کشف اسرار تولد انسان همیشه موضوعی داغ برای دانشمندان بوده است و آشنایی با مراحل مختلف تبدیل نطفه به جنین، رشد جنین و در نهایت تولد نوزاد نیز موضوعی است که اکثر انسان‌ها نسبت به آن کنجکاو هستند و می‌خواهند از چند و چون آن باخبر شوند.النور لوتز، زیست‌شناس مولکولی، طراح و هنرمندی است که استعداد بی‌نظیری در ایجاد تصاویر آموزشی با فرمت GIF دارد. این هنرمند خوش‌ذوق به تازگی موفق شده با ترکیب ۳۹۶ طرح از یک نوزاد انسان در حال رشد در دوران بارداری

نمایش مراحل مختلف آفرینش انسان از نطفه تا تولد 
وقت نماز آيات در زلزله و رعد و برق چه زمانی است؟  
وقت نماز آيات در زلزله و رعد و برق چه زمانی است؟حضرت آیت الله العظمی خامنه ای:‌  نماز آيات براى زلزله قضا نمى‌شود و هر وقت بخواند باید به نیت ادا خوانده شود.حضرت آیت الله  العظمی مکارم شیرازی:‌  هنگامى که زلزله یا صاعقه و مانند آن اتّفاق مى افتد باید بلافاصله نماز آيات را بخواند و اگر نخواند معصیت کرده و احتیاط مستحبآن است که تا آخر عمر هر وقت توانست بخواند.حضرت آیت الله العظمی سیستانی:  در زلزله باید فوراً نماز آيات  را بخواند به نحوی که د

وقت نماز آيات در زلزله و رعد و برق چه زمانی است؟ 
آیا ایمان از روی ترس، فایده دارد؟  
کسانی که از روی ترس و اضطرار، ایمان می آورند، ایمان آنها ارزشی ندارد
 
قبل از پرداختن به جواب، لازم است، مقدمه
ای بیان شود. و آن این که، خداوند، انسان را به نیروهای مختلفی مجهز ساخته و
استعدادهای گوناگونی به او داده، تا در مسیر تکامل، که هدف آفرينش است، به
او کمک کند، از این نظر انسان همانند گیاهان و یا انواع جانداران است که
نیروها و غرائز لازم، برای رسیدن به این هدف در اختیارشان، گذارده شده است.
با این تفاوت که انسان با ارادة خود و آزادانه

آیا ایمان از روی ترس، فایده دارد؟ 
آی انسان ...  
آی ... انسان      سوار سرکش مغرور!ای شتابان رهرو گمراه!ای بغفلت مانده ی خود خواه!هان..!عنان برکش سمند باد پایت رانیک بنگر گوشه ای از بیکران ملک خدایت رالحظه ای با چشم بینش کهکشان ها را تماشا کنچشم سر بربند-چشم دل بگشایروشنان بیشمار آسمان ها را تماشا کنهر چه بالاتر پری این آسمان را انتهایی نیستبیکران آفرينش رابجز جان آفرین فرمانروایی نیستجاده های کهکشان تابی نشان جزرد پایی نیستزیر سقف آفرينش-صد هزاران جرم رخشان است کز چشم تو پنهان استاینهمه

آی انسان ... 
هدف آفرینش انسان  
1. تمام آنچه خداوند آفریده برای انسان است؛ هو الذی خلق لکم ما فی الأرض جمیعا. وَ سَخَّرَ لَکُمْ ما فِی السَّماواتِ وَ ما فِی الْأَرْضِ جَمیعاً مِنْهُ إِنَّ فی‏ ذلِکَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ یَتَفَکَّرُونَ. 2. و انسان را برای عبودیت و معرفت آفریده است؛ ماخلقت الجن و الانس الا لیعبدون. 3. و خداوند انسان را از زمین آفرید و آبادی زمین را از او خواست است، و هو انشأکم فی الارض و استعمرکمر فیها.    و در نتیجه با توجه به این آيات خداوند بشر را آفرید و همه عا

هدف آفرینش انسان 
توحید و حق‌الناس  
سبک زندگی قرآنی
 

خواهیم دید راز سعادت و رستگاری بشر در گرو انجام این فرامین نهفته است؛ یعنی با رعایت و انجام عملی این فرامین نه‌تنها حقوق حقه تک‌تک انسان‌ها از سوی فرد رعایت می‌شود بلکه حق‌الله نیز توسط وی برآورده خواهد شد و انسان به درجه‌ای از کمالات خواهد رسید که به خود مطمئن می‌شود طرز فکر و عملکردش کاملا خدایی و به دور از وسوسه‌های شیطانی است و در واقع شیطان دیگر نخواهد توانست در او نفوذ کند، لذا از او رانده می‌شود. در این مرحله ا

توحید و حق‌الناس 
مبعث پیامبر  
به اطراف آسمان ها نظر می دوخت و کرانه های زمین و دریاها و دره ها و دشت ها و بیابان ها را از نظر می گذرانید و از مشاهده آن همه آثار قدرت و رحمت الهی، درس عبرت می آموخت.
ازآنچه می دید، به یاد عظمت خدای آفریننده می افتاد. آن گاه با روشن بینی خاصی به عبادت خداوند اشتغال می وزید. چون به سن چهل سالگی رسید خداوند نظر به قلب وی نمود، دل او را بهترین و روشنترین و نرمترین دلها یافت.
در آن لحظه خداوند فرمان داد درهای آسمان ها گشوده گردد. محمد صلی الله علیه و آ

مبعث پیامبر 
ضرورت کار برای انسان  
ضرورت کار برای انسان
شهید مطهری:
انسان
یک موجود به یک اعتبار چند کانونی است. انسان جسم دارد، انسان قوه خیال
دارد، انسان عقل دارد، انسان دل دارد... کار برای جسم انسان ضروری است،
برای خیال انسان ضروری است، برای عقل و فکر انسان ضروری است و برای قلب و
احساس و دل انسان هم ضروری است، اما برای جسم کمتر احتیاج به توضیح دارد؛
زیرا یک امر محسوس است. بدن انسان اگر کار نکند مریض می شود؛ یعنی کار یکی
از عوامل حفظ الصحه است.
:تعلیم و تربیت در اسلام، ص 413

ضرورت کار برای انسان 
با مخاطب  
گذشته انسان ها خوب و بد اسمش روشه ولی البته کسی این موضوع رو درک نخواهد کرد کسی به این موضوع توجه نخواهد کرد که تو احتمالا نسبت به دیگران احمقی ولی نمی خوای با این موضوع کنار بیای.
بدن انسان جوری ساخته شده که تطابق جزوی ازشه ولی
اگه بخوایم از این موضوع بگذریم و عدم تطابق ها رو به رخش بگشیم ماهیتش رو ازش گرفتیم
و تا کسی این رو درک نکنه از احمقیت خارج نخواهد شد.
راستی احمق ها بیاید با هم یه کاری کنیم 
خلاصه همه احمقیم و منم ملّای احمق ها
بیاید این

با مخاطب 
آیات با موضوع ویژگی های انسان  
1-2-ویژگی های انسان

آگاهی به ناسپاسی به خدا(7: 100)
آگاهی ازیگانگی خدا(22: 2)
اکثریت گناهکار(49: 5)
اختلاف استعدادها(165: 6)
اختیار در انتخاب(39: 78)
اختیار در بصیرت(104: 6)
اغوا شدن(71: 6)
افسوس اتلاف مال(6: 90)
اکراه از جنگیدن(216: 2)
امت واحد(48: 5)(213: 2)
بدترین آفریده(6: 98)
بهترین آفریده(7: 98)
پیمودن راه دشوار(18-11: 90)
تاثیراعمال(111و10: 4)(155: 3)(174و81: 2)
تصور ازآزمایش تکریم(15: 89)
تصور ازآزمایش تنگدستی(16: 89)
تفاوت داشتن مرد وزن(36: 3)
تفرق درتلاش(4: 92)(95: 4)
تلاش خسته کننده(6: 84)
توجیه اعمال (10

آیات با موضوع ویژگی های انسان 
نکته ۳۶۸: انسان خوب، انسان مومن [ تکمیل خواهد شد!]  
سلام
به نظرتون تفاوت یک انسان خوب با یک انسان مومن چیه؟
نقاط مشترکشون چیه؟
ویژگی های مد نظر یه انسان خوب :
یه انسان خوب اخلاقش خوبه، خوش برخورد هست، دروغ نمی گه، مالیاتش را به موقع پرداخت می کنه، اهل غیبت و پشت سر کسی حرف زدن نیست، در موقع کار جدی و قاطع هست، خانواده دار و اهل زندگی هست، حساب و کتاب مالیش درسته، قانع هست، محیط زیست را دوست داره، به پدر و مادرش احترام می ذاره، به هم نوعانش کمک می کنه، توی انتخابات شرکت کرده و با تحقیق و آگاهی به

نکته ۳۶۸: انسان خوب، انسان مومن [ تکمیل خواهد شد!] 
بحث زوجیت در قرآن  
زوج در لغت:
لفظ زوج در زبان عربی به چیزی گفته می شود که معادل و لنگه دارد. مثلاً به
هر یک از زن و مرد زوج می گویند از آن جا که قرآن می فرماید: اُسکُن اَنتَ و
زوجُک الجنه«تو با زوج خود در بهشت سکنی گزین.»
مسئله زوجیت در قرآن
زوجیت در قرآن تنها به انسان اختصاص ندارد بلکه خداوند زوجیت را در
همه ی موجودات اصل انکارناپذیر در پیدایش آنها می داند، آن جا که می
فرماید:
«مِن کلِّ الثَّمراتِ جَعَلَ فیها زَوجینِ اثنَینِ یَغشِی الَّیلَ النَّهارَ اِنَّ

بحث زوجیت در قرآن 
امام موسی صدر،انسان،اسلام  
انسان، در نظر اسلام، به‌ مقام‌ شامخ‌ نمایندگی‌ خدا در زمین‌ مفتخر است و کلید اسرار آفرينش‌ به‌ او سپرده ‌شده و راه‌ کشف‌ حقایق‌ و وسیلۀ‌ دست‌ یافتن‌ به‌ همه‌چیز به‌ او تعلیم‌ داده‌ شده‌ است. فرشتگان‌ در برابر او سجده‌ کرده‌اند و مقرر شده‌ است‌ که‌ همۀ‌ نیروهای‌ طبیعیِ‌ هستی‌ مسخّر او شوند.
یگانه‌ راهی‌ که‌ او برای‌ رسیدن‌ به‌ مقام‌ خلافت‌ خدا در زمین‌ دارد، آن‌ است‌ که‌ نیروها و استعدادهای‌ شگرف‌ خود را بالفعل‌ کن

امام موسی صدر،انسان،اسلام 
وجود مواد سازنده انسان درستارگان وآفرینش انسان ازخاک  
دانشمندان به تازگی به این نتایج رسیده اند که تمام عناصر سازنده بدن
انسان در قلب ستارگان تشکیل شده.و حیات در سیارات با ستارگان نسبت مستقیم
دارد که برای مطالعه بیشتر می توانید به این لینک و این لینک مراجعه فرمایید.
اما در مورد شکل گیری ستارگان نیز هرکسی مطالعاتی در زمینه ستاره شناسی
دارد می داند که ستارگان در فضا به وسیله گازها و گرد و غبارشکل می گیرند.[منبع در ویکی پدیای فارسی]
یعنی ستارگان که دانشمندان معتقد هستند که عناصر سازنده اصلی بد

وجود مواد سازنده انسان درستارگان وآفرینش انسان ازخاک 
فاز اموزنده  
انسان مانند دریاست ؛
هر چه عمیق تر باشد آرامتر است... انسان بزرگ بر خود سخت می گیرد،
و انسان کوچک بر دیگران... انسان قوی از خودش محافظت میکند ،
و انسان قویتر از دیگران.... وقطعاً این قدرت را فقط میتوان در پناه پروردگار داشت. 
هرکس که به او نزدیک تر است،
آرامتر، متواضع تر و قدرتمندتر است،
و تابش نور او را میتوان هر لحظه حس کرد ..

فاز اموزنده 
عکس های جدید ایان سامرهالدر در آتلانتا 28 ژانویه  
عکس های جدید ایان سامرهالدر در آتلانتا 28 ژانویهwww.hidiaries.com/...ایان سامرهالدر بیشتر مواقع برای فیلمبرداری سریال The Vampire Diaries به آتلانتا میره که توی تاریخ 24 ...عکس های ایان سامرهالدر در بازار کشاورزان لس آنجلس 4 ژانویهhidiaries-rzb.takblog.in/page-26898.htmlعکس های ایان سامرهالدر در بازار کشاورزان ... عکس های جدید ایان سامرهالدر در آتلانتا 28 ژانویه;عکس نینا دوبرو و ایان سامرهالدرwww.hidiaries.com/tag/عکس+نینا+دوبرو+و+ایان...عکس های ایان سامرهالدر در فرودگاه la در 11 ... عکس های ج

عکس های جدید ایان سامرهالدر در آتلانتا 28 ژانویه