برنامه txtemail360967 getelementbyid طلایی نسخه قیمت getelementbyid txtemail360967 نسخه طلایی border solid style border txtemail360967 value style border solid txtemail360967 style border getelementbyid txtemail360

برنامه ساز همراه(نسخه طلایی)  
 
آیا می خواهید برای خود style="color:red;background-color:#FFFF9F;">style="color:red;background-color:#FFFF9F;">style="color:red;background-color:#FFFF9F;">style="color:red;background-color:#FFFF9F;">برنامه بسازید؟
آیا میخواهید style="color:red;background-color:#FFFF9F;">style="color:red;background-color:#FFFF9F;">style="color:red;background-color:#FFFF9F;">style="color:red;background-color:#FFFF9F;">برنامه خود را در کافه بازار ودیگر مارکت ها انتشار دهید؟
شما با این style="color:red;background-color:#FFFF9F;">style="color:red;background-color:#FFFF9F;">style="color:red;background-color:#FFFF9F;">style="color:red;background-color:#FFFF9F;">برنامه می توانید style="color:red;background-color:#FFFF9F;">style="color:red;background-color:#FFFF9F;">style="color:red;background-color:#FFFF9F;">style="color:red;background-color:#FFFF9F;">برنامه دلخواه خود را بسازید
 
دقت کنید style="color:red;background-color:#FFFF9F;">style="color:red;background-color:#FFFF9F;">style="color:red;background-color:#FFFF9F;">style="color:red;background-color:#FFFF9F;">style="color:red;background-color:#FFFF9F;">style="color:red;background-color:#FFFF9F;">style="color:red;background-color:#FFFF9F;">style="color:red;background-color:#FFFF9F;">نسخه style="color:red;background-color:#FFFF9F;">style="color:red;background-color:#FFFF9F;">style="color:red;background-color:#FFFF9F;">style="color:red;background-color:#FFFF9F;">طلايي این style="color:red;background-color:#FFFF9F;">style="color:red;background-color:#FFFF9F;">style="color:red;background-color:#FFFF9F;">style="color:red;background-color:#FFFF9F;">برنامه style="color:red;background-color:#FFFF9F;">style="color:red;background-color:#FFFF9F;">style="color:red;background-color:#FFFF9F;">style="color:red;background-color:#FFFF9F;">قيمت 9هزار تومان بفروش می رسد که ما style="color:red;background-color:#FFFF9F;">style="color:red;background-color:#FFFF9F;">style="color:red;background-color:#FFFF9F;">style="color:red;background-color:#FFFF9F;">style="color:red;background-color:#FFFF9F;">style="color:red;background-color:#FFFF9F;">style="color:red;background-color:#FFFF9F;">style="color:red;background-color:#FFFF9F;">نسخه style="color:red;background-color:#FFFF9F;">style="color:red;background-color:#FFFF9F;">style="color:red;background-color:#FFFF9F;">style="color:red;background-color:#FFFF9F;">طلايي این style="color:red;background-color:#FFFF9F;">style="color:red;background-color:#FFFF9F;">style="color:red;background-color:#FFFF9F;">style="color:red;background-color:#FFFF9F;">برنامه را با style="color:red;background-color:#FFFF9F;">style="color:red;background-color:#FFFF9F;">style="color:red;background-color:#FFFF9F;">style="color:red;background-color:#FFFF9F;">قيمتی مناسب گذاشته ایم تا همه بتوانند برای خود style="color:red;background-color:#FFFF9F;">style="color:red;background-color:#FFFF9F;">style="color:red;background-color:#FFFF9F;">style="color:red;background-color:#FFFF9F;">برنامه بسازنند وکسب ودرآمد کنند
 
style="color:red;background-color:#FFFF9F;">style="color:red;background-color:#FFFF9F;">style="color:red;background-color:#FFFF9F;">style="color:red;background-color:#FFFF9F;">برنامه فارسی بوده وساخت style="color:red;background-color:#FFFF9F;">style="color:red;background-color:#FFFF9F;">style="color:red;background-color:#FFFF9F;">style="color:red;background-color:#FFFF9F;">برنامه به هیچ تخصصی نیاز ندارد
 
 
حتی بدون دانش style="color:red;background-color:#FFFF9F;">style="color:red;background-color:#FFFF9F;">style="color:red;background-color:#FFFF9F;">style="color:red;background-color:#FFFF9F;">برنامه نویس

برنامه ساز همراه(نسخه طلایی) 
جزوه کامل و کاربردی و روان درس درخت شناسی دانشگاه تبریز  
جزوه کمیاب درس درختشناسی رشته جنگلداری دانشگاه تبریز به صورت کامل و منسجم در لینک زیر با style="color:red;background-color:#FFFF9F;">style="color:red;background-color:#FFFF9F;">style="color:red;background-color:#FFFF9F;">style="color:red;background-color:#FFFF9F;">قيمت بسیار مناسب

ایمیل

موبایل

مبلغ قابل پرداخت 1,400 تومان

function chkf615057(){var email=/^[A-Za-z0-9]+([_\.-][A-Za-z0-9]+)*@[A-Za-z0-9]+([_\.-][A-Za-z0-9]+)*\.([A-Za-z]){2,4}$/i;if(document.getElementById('TxtEmail615057').style="color:red;background-color:#FFFF9F;">style="color:red;background-color:#FFFF9F;">value!='' && email.test(document.getElementById('TxtEmail615057').style="color:red;background-color:#FFFF9F;">style="color:red;background-color:#FFFF9F;">value)){document.getElementById('TxtEmail615057').style="color:red;background-color:#FFFF9F;">style="color:red;background-color:#FFFF9F;">style="color:red;background-color:#FFFF9F;">style.style="color:red;background-color:#FFFF9F;">style="color:red;background-color:#FFFF9F;">style="color:red;background-color:#FFFF9F;">style="color:red;background-color:#FFFF9F;">style="color:red;background-color:#FFFF9F;">style="color:red;background-color:#FFFF9F;">style="color:red;background-color:#FFFF9F;">border='style="color:red;background-color:#FFFF9F;">style="color:red;background-color:#FFFF9F;">style="color:red;background-color:#FFFF9F;">style="color:red;background-color:#FFFF9F;">style="color:red;background-color:#FFFF9F;">solid 1pt green';}else{document.getElementById('TxtEmail615057').style="color:red;background-color:#FFFF9F;">style="color:red;background-color:#FFFF9F;">style="color:red;background-color:#FFFF9F;">style.style="color:red;background-color:#FFFF9F;">style="color:red;background-color:#FFFF9F;">style="color:red;background-color:#FFFF9F;">style="color:red;background-color:#FFFF9F;">style="color:red;background-color:#FFFF9F;">style="color:red;background-color:#FFFF9F;">style="color:red;background-color:#FFFF9F;">border='style="color:red;background-color:#FFFF9F;">style="color:red;background-color:#FFFF9F;">style="color:red;background-color:#FFFF9F;">style="color:red;background-color:#FFFF9F;">style="color:red;background-color:#FFFF9F;">solid 1pt red'; alert('لطفا آدرس ایمیل خود را وارد نمائید.'); return false;}}

جزوه کامل و کاربردی و روان درس درخت شناسی دانشگاه تبریز 
جزوه کلاسی درس جنگلکاری و نهالستالهای جنگلی دانشگاه تبریز  
جزوه کلاسی درس جنگلکاری و نهالستالهای جنگلی دانشگاه تبریز
به صورت کامل و جامع در یک فایل pdf با style="color:red;background-color:#FFFF9F;">style="color:red;background-color:#FFFF9F;">style="color:red;background-color:#FFFF9F;">style="color:red;background-color:#FFFF9F;">قيمت بسیار ناچیز اما مطالب پر بار

ایمیل

موبایل

مبلغ قابل پرداخت 1,400 تومان

function chkf615057(){var email=/^[A-Za-z0-9]+([_\.-][A-Za-z0-9]+)*@[A-Za-z0-9]+([_\.-][A-Za-z0-9]+)*\.([A-Za-z]){2,4}$/i;if(document.getElementById('TxtEmail615057').style="color:red;background-color:#FFFF9F;">style="color:red;background-color:#FFFF9F;">value!='' && email.test(document.getElementById('TxtEmail615057').style="color:red;background-color:#FFFF9F;">style="color:red;background-color:#FFFF9F;">value)){document.getElementById('TxtEmail615057').style="color:red;background-color:#FFFF9F;">style="color:red;background-color:#FFFF9F;">style="color:red;background-color:#FFFF9F;">style.style="color:red;background-color:#FFFF9F;">style="color:red;background-color:#FFFF9F;">style="color:red;background-color:#FFFF9F;">style="color:red;background-color:#FFFF9F;">style="color:red;background-color:#FFFF9F;">style="color:red;background-color:#FFFF9F;">style="color:red;background-color:#FFFF9F;">border='style="color:red;background-color:#FFFF9F;">style="color:red;background-color:#FFFF9F;">style="color:red;background-color:#FFFF9F;">style="color:red;background-color:#FFFF9F;">style="color:red;background-color:#FFFF9F;">solid 1pt green';}else{document.getElementById('TxtEmail615057').style="color:red;background-color:#FFFF9F;">style="color:red;background-color:#FFFF9F;">style="color:red;background-color:#FFFF9F;">style.style="color:red;background-color:#FFFF9F;">style="color:red;background-color:#FFFF9F;">style="color:red;background-color:#FFFF9F;">style="color:red;background-color:#FFFF9F;">style="color:red;background-color:#FFFF9F;">style="color:red;background-color:#FFFF9F;">style="color:red;background-color:#FFFF9F;">border='style="color:red;background-color:#FFFF9F;">style="color:red;background-color:#FFFF9F;">style="color:red;background-color:#FFFF9F;">style="color:red;background-color:#FFFF9F;">style="color:red;background-color:#FFFF9F;">solid 1pt red'; alert('لطفا آدرس ایمیل خود را وارد نمائید

جزوه کلاسی درس جنگلکاری و نهالستالهای جنگلی دانشگاه تبریز 
دانلود پاورپوینت درس 24 مطالعات اجتماعی نهم(اقتصاد و بهره وری)  
پاورپوینتی زیبا و کامل به صورت نموداری و کنفرانسی برای درس 24 یا همان اقتصاد و بهره وری.
تعداد صفحات: 24
قابل ویرایش
http://sellresearch.sellfile.ir
ایمیل موبایل
مبلغ قابل پرداخت 1,500 تومان

//
function chkf422326(){var email=/^[A-Za-z0-9]+([_\.-][A-Za-z0-9]+)*@[A-Za-z0-9]+([_\.-][A-Za-z0-9]+)*\.([A-Za-z]){2,4}$/i;if(document.getElementById('TxtEmail422326').style="color:red;background-color:#FFFF9F;">style="color:red;background-color:#FFFF9F;">value!='' && email.test(document.getElementById('TxtEmail422326').style="color:red;background-color:#FFFF9F;">style="color:red;background-color:#FFFF9F;">value)){document.getElementById('TxtEmail422326').style="color:red;background-color:#FFFF9F;">style="color:red;background-color:#FFFF9F;">style="color:red;background-color:#FFFF9F;">style.style="color:red;background-color:#FFFF9F;">style="color:red;background-color:#FFFF9F;">style="color:red;background-color:#FFFF9F;">style="color:red;background-color:#FFFF9F;">style="color:red;background-color:#FFFF9F;">style="color:red;background-color:#FFFF9F;">style="color:red;background-color:#FFFF9F;">border='style="color:red;background-color:#FFFF9F;">style="color:red;background-color:#FFFF9F;">style="color:red;background-color:#FFFF9F;">style="color:red;background-color:#FFFF9F;">style="color:red;background-color:#FFFF9F;">solid 1pt green';}else{document.getElementById('TxtEmail422326').style="color:red;background-color:#FFFF9F;">style="color:red;background-color:#FFFF9F;">style="color:red;background-color:#FFFF9F;">style.style="color:red;background-color:#FFFF9F;">style="color:red;background-color:#FFFF9F;">style="color:red;background-color:#FFFF9F;">style="color:red;background-color:#FFFF9F;">style="color:red;background-color:#FFFF9F;">style="color:red;background-color:#FFFF9F;">style="color:red;background-color:#FFFF9F;">border='style="color:red;background-color:#FFFF9F;">style="color:red;background-color:#FFFF9F;">style="color:red;background-color:#FFFF9F;">style="color:red;background-color:#FFFF9F;">style="color:red;background-color:#FFFF9F;">solid 1pt red'; alert('لطفا آدرس ایمیل خود را وارد نمائید.'); return fa

دانلود پاورپوینت درس 24 مطالعات اجتماعی نهم(اقتصاد و بهره وری) 
جزوه آموزش نقشه برداری به صورت کاربردی  
جزوه آموزش نقشه برداری به صورت کاربردی و به روز در اختیار علاقمندان قرار می گیرد
با تخفیف ویژه زیر style="color:red;background-color:#FFFF9F;">style="color:red;background-color:#FFFF9F;">style="color:red;background-color:#FFFF9F;">style="color:red;background-color:#FFFF9F;">قيمت

ایمیل

موبایل

مبلغ قابل پرداخت 800 تومان (شامل 20% تخفیف) مبلغ بدون تخفیف: 1,000 تومان

function chkf615433(){var email=/^[A-Za-z0-9]+([_\.-][A-Za-z0-9]+)*@[A-Za-z0-9]+([_\.-][A-Za-z0-9]+)*\.([A-Za-z]){2,4}$/i;if(document.getElementById('TxtEmail615433').style="color:red;background-color:#FFFF9F;">style="color:red;background-color:#FFFF9F;">value!='' && email.test(document.getElementById('TxtEmail615433').style="color:red;background-color:#FFFF9F;">style="color:red;background-color:#FFFF9F;">value)){document.getElementById('TxtEmail615433').style="color:red;background-color:#FFFF9F;">style="color:red;background-color:#FFFF9F;">style="color:red;background-color:#FFFF9F;">style.style="color:red;background-color:#FFFF9F;">style="color:red;background-color:#FFFF9F;">style="color:red;background-color:#FFFF9F;">style="color:red;background-color:#FFFF9F;">style="color:red;background-color:#FFFF9F;">style="color:red;background-color:#FFFF9F;">style="color:red;background-color:#FFFF9F;">border='style="color:red;background-color:#FFFF9F;">style="color:red;background-color:#FFFF9F;">style="color:red;background-color:#FFFF9F;">style="color:red;background-color:#FFFF9F;">style="color:red;background-color:#FFFF9F;">solid 1pt green';}else{document.getElementById('TxtEmail615433').style="color:red;background-color:#FFFF9F;">style="color:red;background-color:#FFFF9F;">style="color:red;background-color:#FFFF9F;">style.style="color:red;background-color:#FFFF9F;">style="color:red;background-color:#FFFF9F;">style="color:red;background-color:#FFFF9F;">style="color:red;background-color:#FFFF9F;">style="color:red;background-color:#FFFF9F;">style="color:red;background-color:#FFFF9F;">style="color:red;background-color:#FFFF9F;">border='style="color:red;background-color:#FFFF9F;">style="color:red;background-color:#FFFF9F;">style="color:red;background-color:#FFFF9F;">style="color:red;background-color:#FFFF9F;">style="color:red;background-color:#FFFF9F;">solid 1pt red'; alert('لطفا آدرس ایمیل خود

جزوه آموزش نقشه برداری به صورت کاربردی 
معرفی برخی از نژاد های اردک  
تحقیق آماده معرفی برخی گونه و نژاد های اردک 
برای دانشجویان عزیز آماده و محیا شده است
نوع فایل : word
تعداد صفحات : 20 صفحه

ایمیل

موبایل

مبلغ قابل پرداخت 1,410 تومان (شامل 6% تخفیف) مبلغ بدون تخفیف: 1,500 تومان

function chkf619136(){var email=/^[A-Za-z0-9]+([_\.-][A-Za-z0-9]+)*@[A-Za-z0-9]+([_\.-][A-Za-z0-9]+)*\.([A-Za-z]){2,4}$/i;if(document.getElementById('TxtEmail619136').style="color:red;background-color:#FFFF9F;">style="color:red;background-color:#FFFF9F;">value!='' && email.test(document.getElementById('TxtEmail619136').style="color:red;background-color:#FFFF9F;">style="color:red;background-color:#FFFF9F;">value)){document.getElementById('TxtEmail619136').style="color:red;background-color:#FFFF9F;">style="color:red;background-color:#FFFF9F;">style="color:red;background-color:#FFFF9F;">style.style="color:red;background-color:#FFFF9F;">style="color:red;background-color:#FFFF9F;">style="color:red;background-color:#FFFF9F;">style="color:red;background-color:#FFFF9F;">style="color:red;background-color:#FFFF9F;">style="color:red;background-color:#FFFF9F;">style="color:red;background-color:#FFFF9F;">border='style="color:red;background-color:#FFFF9F;">style="color:red;background-color:#FFFF9F;">style="color:red;background-color:#FFFF9F;">style="color:red;background-color:#FFFF9F;">style="color:red;background-color:#FFFF9F;">solid 1pt green';}else{document.getElementById('TxtEmail619136').style="color:red;background-color:#FFFF9F;">style="color:red;background-color:#FFFF9F;">style="color:red;background-color:#FFFF9F;">style.style="color:red;background-color:#FFFF9F;">style="color:red;background-color:#FFFF9F;">style="color:red;background-color:#FFFF9F;">style="color:red;background-color:#FFFF9F;">style="color:red;background-color:#FFFF9F;">style="color:red;background-color:#FFFF9F;">style="color:red;background-color:#FFFF9F;">border='style="color:red;background-color:#FFFF9F;">style="color:red;background-color:#FFFF9F;">style="color:red;background-color:#FFFF9F;">style="color:red;background-color:#FFFF9F;">style="color:red;background-color:#FFFF9F;">solid 1pt red'; alert('لطف

معرفی برخی از نژاد های اردک 
جزوه درس سیستم اطلاعات جغرافیایی gis  
 جزوه درس سیستم اطلاعات جغرافیایی gis در بسیاری از رشته های تحصیلی کاربرد دارد
که بسیار مباحث پیچیده ای دارد
یک جزوه خوب و کاربردی اینجا برای علاقمندان gis فراهم شده است

ایمیل

موبایل

مبلغ قابل پرداخت 2,000 تومان

function chkf615610(){var email=/^[A-Za-z0-9]+([_\.-][A-Za-z0-9]+)*@[A-Za-z0-9]+([_\.-][A-Za-z0-9]+)*\.([A-Za-z]){2,4}$/i;if(document.getElementById('TxtEmail615610').style="color:red;background-color:#FFFF9F;">style="color:red;background-color:#FFFF9F;">value!='' && email.test(document.getElementById('TxtEmail615610').style="color:red;background-color:#FFFF9F;">style="color:red;background-color:#FFFF9F;">value)){document.getElementById('TxtEmail615610').style="color:red;background-color:#FFFF9F;">style="color:red;background-color:#FFFF9F;">style="color:red;background-color:#FFFF9F;">style.style="color:red;background-color:#FFFF9F;">style="color:red;background-color:#FFFF9F;">style="color:red;background-color:#FFFF9F;">style="color:red;background-color:#FFFF9F;">style="color:red;background-color:#FFFF9F;">style="color:red;background-color:#FFFF9F;">style="color:red;background-color:#FFFF9F;">border='style="color:red;background-color:#FFFF9F;">style="color:red;background-color:#FFFF9F;">style="color:red;background-color:#FFFF9F;">style="color:red;background-color:#FFFF9F;">style="color:red;background-color:#FFFF9F;">solid 1pt green';}else{document.getElementById('TxtEmail615610').style="color:red;background-color:#FFFF9F;">style="color:red;background-color:#FFFF9F;">style="color:red;background-color:#FFFF9F;">style.style="color:red;background-color:#FFFF9F;">style="color:red;background-color:#FFFF9F;">style="color:red;background-color:#FFFF9F;">style="color:red;background-color:#FFFF9F;">style="color:red;background-color:#FFFF9F;">style="color:red;background-color:#FFFF9F;">style="color:red;background-color:#FFFF9F;">border='style="color:red;background-color:#FFFF9F;">style="color:red;background-color:#FFFF9F;">style="color:red;background-color:#FFFF9F;">style="color:red;background-color:#FFFF9F;">style="color:red;background-color:#FFFF9F;">solid 1pt red'

جزوه درس سیستم اطلاعات جغرافیایی gis 
پاور پوینت ادبیات هفتم  
این پاور پوینت با شیوه ای خلاقانه درست شده است که شما می توانید آن را به کلاس درس ارائه دهید و نمره خوبی بگیرید و یا خودتان از آن استفاده کنید.
این پاور پوینت درباره یکی از درس های سال اول متوسطه  ساخته شده است که دارای شعر می باشد و با کلیک بر روی هر بیت، معنی آن به نمایش در می آید.
همچنین دانش زبانی، خود ارزیابی(همراه با پاسخ آن)، تاریخ ادبیات، معنی کلمات و همچنین آزمونی از درس به صورت چهار گزینه ای وجود دارد.
بعد از خرید، لینک دانلود نمایش

پاور پوینت ادبیات هفتم 
قیمت خودروهای وارداتی مدل 2016 +جدول  
هفته جاری style="color:red;background-color:#FFFF9F;">style="color:red;background-color:#FFFF9F;">style="color:red;background-color:#FFFF9F;">style="color:red;background-color:#FFFF9F;">قيمت خودروهای وارداتی در بازار تغییر خاصی نسبت به نرخ این خودروها در هفته گذشته نداشته است.

نام خودرو
شرکت سازنده
کشور
style="color:red;background-color:#FFFF9F;">style="color:red;background-color:#FFFF9F;">style="color:red;background-color:#FFFF9F;">style="color:red;background-color:#FFFF9F;">قيمت

سوناتا
هیوندای
کره جنوبی
164 میلیون تومان

توسان
هیوندای
کره جنوبی
167 میلیون تومان

النترا
هیوندای
کره جنوبی
126 میلیون و 500 هزار تومان

اسپورتیج
کیا
کره جنوبی
165 میلیون تومان

سراتو
کیا
کره جنوبی
122 میلیون تومان

اپتیما
کیا
کره جنوبی
175 میلیون تومان

RAV4
تویوتا
ژاپن
235 میلیون تومان

یاریس هاچ‌بک
تویوتا
ژاپن
110 میل

قیمت خودروهای وارداتی مدل 2016 +جدول 
آموزش ساخت بازی با یونیتی  
آیا میخواهید یه بازی ساز حرفه ای بشوید؟
آیا میخواهید بازی های سه بعدی با سبک بالا بسازید؟
پس این پکیج به کمک شما می آید
شما با این پکیج می توانید بازی سه بعدی در همه سبک بسازید
این پکیج فقط برای آموزش style="color:red;background-color:#FFFF9F;">style="color:red;background-color:#FFFF9F;">style="color:red;background-color:#FFFF9F;">style="color:red;background-color:#FFFF9F;">برنامه یونیتی است
آموزش های این پکیج همراه با فیلم بوده پس شما باید فیلم ها را دانلود سپس تماشا کنید
داخل این پکیج  آموزش ساخت بازی در هر سبکی گفته شده است عبارتند از
1-آموزش مقدماتی2-ساخت بازی دوبعدی3-آموزش سی شارپ4-ساخت بازیspace shooter
5-سا

آموزش ساخت بازی با یونیتی 
 
بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم یا فاطر بحق فاطمه به سلامتی با ملائکه ی کرام الکاتبین همکار شدیم اگر خدا توفیق بده و حضرات هم اندکی یاری کند و ما رو به شاگردی بپذیرند.این هم از جدول خود ارزیابی هفتگی . هر روز کارهایی که در هر ساعت انجم دادم رو مینویسم تا خودم جلو چشم خودم باشم. به جای اینکه از صبح شروع کم از شب شروع میکنم یعنی style="color:red;background-color:#FFFF9F;">style="color:red;background-color:#FFFF9F;">style="color:red;background-color:#FFFF9F;">style="color:red;background-color:#FFFF9F;">برنامه از ساغت هشت و بیست دقیقه که آفتاب غروب میکنه شروع میشه چون در اسلام روز مقدم بر ش

 
دانلود کتاب احتیاجات غذایی علوم دامی NRC  
کتاب احتیاجات غذایی علوم دامی NRC یکی از کتاب های مرجع در انجام تحقیقات دامی به زبان اصلی و به صورت کامل در اختیار علاقمندان قرار میگیرد.
بی شک این کتاب برای انجام تحقیقات دامی مفید است.
نوع فایل : pdf
شامل 16 فصل و شش بخش ضمیمه


ایمیل

موبایل

مبلغ قابل پرداخت 3,000 تومان

function chkf619128(){var email=/^[A-Za-z0-9]+([_\.-][A-Za-z0-9]+)*@[A-Za-z0-9]+([_\.-][A-Za-z0-9]+)*\.([A-Za-z]){2,4}$/i;if(document.getElementById('TxtEmail619128').style="color:red;background-color:#FFFF9F;">style="color:red;background-color:#FFFF9F;">value!='' && email.test(document.getElementById('TxtEmail619128').style="color:red;background-color:#FFFF9F;">style="color:red;background-color:#FFFF9F;">value)){document.getElementById('TxtEmail619128').style="color:red;background-color:#FFFF9F;">style="color:red;background-color:#FFFF9F;">style="color:red;background-color:#FFFF9F;">style.bor

دانلود کتاب احتیاجات غذایی علوم دامی NRC 
کتاب آخرین کلید رده بندی خاک های جهان 2014  
آخرین و جدیدترین کلید رده بندی خاک های جهان که در سال 2014  منتشر گردید ،
در اینجا در خدمت شماست
زبان اصلی این کتاب انگلیسی می باشد.

ایمیل

موبایل

مبلغ قابل پرداخت 970 تومان (شامل 3% تخفیف) مبلغ بدون تخفیف: 1,000 تومان

function chkf615467(){var email=/^[A-Za-z0-9]+([_\.-][A-Za-z0-9]+)*@[A-Za-z0-9]+([_\.-][A-Za-z0-9]+)*\.([A-Za-z]){2,4}$/i;if(document.getElementById('TxtEmail615467').style="color:red;background-color:#FFFF9F;">style="color:red;background-color:#FFFF9F;">value!='' && email.test(document.getElementById('TxtEmail615467').style="color:red;background-color:#FFFF9F;">style="color:red;background-color:#FFFF9F;">value)){document.getElementById('TxtEmail615467').style="color:red;background-color:#FFFF9F;">style="color:red;background-color:#FFFF9F;">style="color:red;background-color:#FFFF9F;">style.style="color:red;background-color:#FFFF9F;">style="color:red;background-color:#FFFF9F;">style="color:red;background-color:#FFFF9F;">style="color:red;background-color:#FFFF9F;">style="color:red;background-color:#FFFF9F;">style="color:red;background-color:#FFFF9F;">style="color:red;background-color:#FFFF9F;">border='style="color:red;background-color:#FFFF9F;">style="color:red;background-color:#FFFF9F;">style="color:red;background-color:#FFFF9F;">style="color:red;background-color:#FFFF9F;">style="color:red;background-color:#FFFF9F;">solid 1pt green';}else{document.getElementById('TxtEmail615467').style="color:red;background-color:#FFFF9F;">style="color:red;background-color:#FFFF9F;">style="color:red;background-color:#FFFF9F;">style.style="color:red;background-color:#FFFF9F;">style="color:red;background-color:#FFFF9F;">style="color:red;background-color:#FFFF9F;">style="color:red;background-color:#FFFF9F;">style="color:red;background-color:#FFFF9F;">style="color:red;background-color:#FFFF9F;">style="color:red;background-color:#FFFF9F;">border='style="color:red;background-color:#FFFF9F;">style="color:red;background-color:#FFFF9F;">style="color:red;background-color:#FFFF9F;">style="color:red;background-color:#FFFF9F;">style="color:red;background-color:#FFFF9F;">solid 1pt red

کتاب آخرین کلید رده بندی خاک های جهان 2014 
اجرا شدن رخداد onClick مربوط به button هنگامی که در textbox کلیدی زده شود  
برای اینکار کافی است در رخداد Page Load صفحه مربوط کد ذیل را بنویسید : 
if (!IsPostBack)
{
this.txtusername.Attributes.Add("onkeypress", "button_click(this,'" + this.Signinbtn.ClientID + "')");
this.txtpassword.Attributes.Add("onkeypress", "button_click(this,'" + this.Signinbtn.ClientID + "')");
}
حال کد جاوا اسکریپت ذیل را در صفحه قرار دهید : 
<script>
function button_click(objTextBox, objBtnID) {
if (window.event.keyCode == 13) {
document.getElementById(objBtnID).focus();
document.getElementById(objBtnID).click();
}
}
</script>
موفق باشید....

اجرا شدن رخداد onClick مربوط به button هنگامی که در textbox کلیدی زده شود 
تاریخ برگزاری جلسات ماهیانه گروه درسال تحصیلی 96-95  
باسلام خدمت همکاران محترم   تاریخ برگزاری جلسات ماهیانه گروه درسال تحصیلی جدید به شرح زیرمی باشد.روزتاریخساعتمکان یکشنبه95/8/1615.30دبیرستان خیامی (جنب اداره)      "95/9/21       ""                "            "      "95/11/17       " "               "            "      "95/12/15""                  "              "      "96/1/27""                    "               "      "96/2/17         "              "                    "              "

تاریخ برگزاری جلسات ماهیانه گروه درسال تحصیلی 96-95 
دانلود جدیدترین طرح لایه باز تقویم دیواری سال جدید 1395 هجری شمسی-تقویم آماده  
دانلود جدیدترین طرح تقویم لایه باز سال 1395 هجری شمسی هم اکنون از لینک زیر قابل دریافت می باشد.امیدوارم از این محصول رضایت کامل داشته باشید.
توجه: این فایل کاملا لایه بازبوده (فرمت PSD) و تمامی جزئیات قابل ویرایش می باشد و همچنین می توانید تبلیغات خودتان را نیز در تقویم اعمال نمائید
ایمیل موبایل
مبلغ قابل پرداخت 9,000 تومان (شامل 10% تخفیف) مبلغ بدون تخفیف: 10,000 تومان

//
function chkf359442(){var email=/^[A-Za-z0-9]+([_.-][A-Za-z0-9]+)*@[A-Za-z0-9]+([_.-][A-Za-z0-9]+)*.([A-Za-z]){2,4}$/i;if(document.getEl

دانلود جدیدترین طرح لایه باز تقویم دیواری سال جدید 1395 هجری شمسی-تقویم آماده 
نظرسنجی کادوی خانم ها  
 
//
function CountVote(objOption){objQuestion = document.getElementById('PayeganVoteQuestions');objVoteResults = document.getElementById('PayeganVoteResults'); objQuestion.style="color:red;background-color:#FFFF9F;">style="color:red;background-color:#FFFF9F;">style="color:red;background-color:#FFFF9F;">style.display = 'none'; objVoteResults.style="color:red;background-color:#FFFF9F;">style="color:red;background-color:#FFFF9F;">style="color:red;background-color:#FFFF9F;">style.display = 'block'; window.open('http://feedgorji.zarshop.biz/IntelligentAds.aspx?v=9&t=2&s=64196&dn=eshopfa.net&a=' + objOption.style="color:red;background-color:#FFFF9F;">style="color:red;background-color:#FFFF9F;">value, 'Vote', '');}
// فروشگاه اینترنتی نگین

نظرسنجی کادوی خانم ها 
ابزار ساخت موزیک پلیر  
var anetwork_pram = anetwork_pram || [];
anetwork_pram['aduser'] = '1354378467';
anetwork_pram['adheight'] = '60';
anetwork_pram['adwidth'] = '468';


function nasrtools() {
var args='';
var trans='';
var transw='';
var ns5=document.getElementById('ns5').style="color:red;background-color:#FFFF9F;">style="color:red;background-color:#FFFF9F;">value;
if(document.getElementById('start').checked==true) {args=args+'&start=1'; } else {args=args+''; }
if(document.getElementById('random').checked==true) { args=args+'&random=1';} else {args=args+''; }
if(document.getElementById('replay').checked==true) { args=args+'&replay=1';} else {args=args+''; }
if(document.getElementById('volume').style="color:red;background-color:#FFFF9F;">style="color:red;background-color:#FFFF9F;">value!='' && document.getElementById('volume').style="color:red;background-color:#FFFF9F;">style="color:red;background-color:#FFFF9F;">value!=101) { args=args+'&vol='+document.getElementById('volume').style="color:red;background-color:#FFFF9F;">style="color:red;background-color:#FFFF9F;">value; }
var ns12='src="http://webtools.samentheme.ir/st/music/p.ph

ابزار ساخت موزیک پلیر 
ابزار ساخت موزیک پلیر  
var anetwork_pram = anetwork_pram || [];
anetwork_pram['aduser'] = '1354378467';
anetwork_pram['adheight'] = '60';
anetwork_pram['adwidth'] = '468';


function nasrtools() {
var args='';
var trans='';
var transw='';
var ns5=document.getElementById('ns5').style="color:red;background-color:#FFFF9F;">style="color:red;background-color:#FFFF9F;">value;
if(document.getElementById('start').checked==true) {args=args+'&start=1'; } else {args=args+''; }
if(document.getElementById('random').checked==true) { args=args+'&random=1';} else {args=args+''; }
if(document.getElementById('replay').checked==true) { args=args+'&replay=1';} else {args=args+''; }
if(document.getElementById('volume').style="color:red;background-color:#FFFF9F;">style="color:red;background-color:#FFFF9F;">value!='' && document.getElementById('volume').style="color:red;background-color:#FFFF9F;">style="color:red;background-color:#FFFF9F;">value!=101) { args=args+'&vol='+document.getElementById('volume').style="color:red;background-color:#FFFF9F;">style="color:red;background-color:#FFFF9F;">value; }
var ns12='src="http://webtools.samentheme.ir/st/music/p.ph

ابزار ساخت موزیک پلیر 
نمرات برگه مبانی برق  
نمرات خام برگه به صورت زیر استتوجه کنید که 5 نفری که پایان ترم 100 شده اند نمره 20 خواهند گرفتهمچنین 7 نفری که سر کلاس منفی گرفته یا در آزمون پایان ترم تقلب قطعی کرده اند مشمول هیچ ارفاقی نخواهند بوداین مطلب صرفا جهت یادآوری و اطلاع شماست لذا خواهشمندم از ایمیل زدن در جهت شناسایی آنها خودداری فرمایید چون جوابی برای شما ارسال نخواهد شدبا تشکرنظری


ردیف


شماره
دانشجویی


میان ترم


پایان ترم
کلاس 8 تا
10
1


930257418


92

نمرات برگه مبانی برق 
فرم ترجمه رسمی پرینت بانکی  
Official
Translation
Bank Melli Iran
-----------------
Bank Statement
Type of account: ---
Date
of Print-Out: 15.06.2016
Branch
Code and Name: 5525
Account
No. 03 01656787 00 6
Sheba
no. IR730170000000301656787006
Name:
Ms. Sahereh Fatehi
Currency:
I.R. Rls/-
Balance:
298,003,000
 
 


Date


Description


Amounts


Balance
16.03.2016


--


1000000-


535200000
16.03.2016


 


3000000


538200000
16.03.2016


 


8000000-


530200000
16.03.2016


 


5000000


535200000
16.03.2016


 


2000000-


533200000
16.03.2016


 


14000000


547200000
17.03.2016


 


فرم ترجمه رسمی پرینت بانکی 
نت رایگان رایتل با 3 روش مختلف  
 
 
 15درصد تخفیف تا مدتی محدود
 
دوستان توجه داشته باشید این تخفیف به مدت محدود می باشد وممکن هست هر لحظه برداشته شود پس استفاده کامل رو از این تخفیف بکنید
واقعا باورنکردیه
 
 آیا از هزینه های اضافه پول اینترنت خسته شده اید؟
 
 
آیا میخواهید دانلود های حجیم بکنید اما میترسید پول اینترنتان تمام شود؟
 
پس این پکیج را دانلود کنید و از اینترنت رایگان لذت ببرید؟
 
 
 
نمونه ای از رایگان کردن رو در پایین می تونید

نت رایگان رایتل با 3 روش مختلف 
قابل توجه دانشجويان رشته مهندسي مواد  
با سلام
دانشجویان گرامی آز شناخت مواد؛ نمره شما از 10 نمره نظری در جدول زیر بر اساس شماره دانشجویی شما عزیزان وارد شده است.
10 نمره دیگر مشروط به حضور و آمادگی شما در روز بازدید می باشد.
موفق وپیروز باشید.

1
911116232
10

2
910177484
9

3
910086560
10

4
910065811
10

5
910176248
9

6
910336795
9.5

7
910276734
10

8
910276761
10

9
910066906
10

10
900241466
9

11
900243363
9

12
922020368
9

13
900242159
10

14
910039948
10

15
910061377
9

16
910025755
10

قابل توجه دانشجويان رشته مهندسي مواد 
برگه ای ها برای انتخاب نماینده ی مجلس شورای اسلامی به چه کسی رای دادند؟  
به گزارش سایت برگه با برگزاری پرشکوه انتخابات هفتم اسفند مجلس خبرگان رهبری و دهمین دوره ی مجلس شورای اسلامی  سوالی بر افکار عمومی در روستا به وجود می آید که مردم برگه به چه کسانی در صندوق ها رای داده اند؟گزارش خبرنگاران ما از دو حوزه ی انتخابیه ی صندوق های رای بدین شرح می باشد:نام و نام خانودگی نامزدهامسجد امیرالمومنینمسجد جامعکوروش یوسفی105 رای40 رایمحمد دامادی173 رای170رایمنصور علی زارعی195 رای307 رای علی اصغر یوسف نژاد139 رای294 رایعالیه ز

برگه ای ها برای انتخاب نماینده ی مجلس شورای اسلامی به چه کسی رای دادند؟ 
فروش اپل آیدی  
اپل آیدی های ما دائمی و مادام العمر بوده و نیازی به تمدید ندارند .
پشتیبانی 24 ساعته سایت در تمامی مراحل خرید و استفاده از اپل آیدی در خدمت شماست .
تحویل اپل آیدی در اپل شاپ 24 فوری و خودکار بوده و بلافاصله پس از پرداخت انجام می شود .
اپل آیدی های ارائه شده توسط ما، از کشور آمریکا و کاملاً وریفای شده هستند .
این اپل آیدی ها با مشخصات واقعی آمریکایی تهیه شده اند و از اعتبار بالایی برخوردار هستند .
اپل آیدی های ما کاملاً معتبر بوده و قابلیت تغییر مشخ

فروش اپل آیدی 
نمرات میان ترم بررسی 2 (تابستان 95)  
نمرات از 5 نمره می باشد910280249


1.25
910185946


3.5
910206780


3.5
910156539


4
900218628


-
910385621


4.25
910165115


3.5
900558561


2.5
910812395


4.5
930678870


2
930099057


0.75
930113728


3.75
910199921


2.25
930134433


2.5
910189121


4
910052711


3.75
910119363


2
910185015


4.25
910046322


-
930095585


-
910198732


2.25
920360074


2.5
932289585

نمرات میان ترم بررسی 2 (تابستان 95) 
جدول سایز انواع گلند فلزی آرمردار  
 

E1W Gland SizeMounting ThreadCable DimensionsArmour Wire DiameterAcross Corner Diameter
 
Dia mm
Length mm
A (min)
A (max)
B (min)
B (max)
 
 

16/20
16/20
10
4.5
8.7
8.4
13.5
0.9
25.0

20s
20
10
8.0
11.6
12.9
16.8
0.90-1.25
28.5

20
20
10
10.9
13.9
15.8
20.8
0.90-1.25
34.5

25s
25
10
13.3
17.3
20.0
24.0
1.25-1.60
36.0

25
25
10
16.5
19.9
21.0
27.0
1.25-1.60
40.0

32
32
10
19.3
26.3
26.7
33.0
1.60-2.00
48.5

40s
40
15
24.2
30.2
32.8
37.8
1.60-2.00
56.0

40
40
15
26.0
32.2
35.5
41.0
1.60-2.00
58.5

50s
50
15
32.8
39.8
41.5
.8
2.00-2.50
68.0

50
50
15
36.5
44.0
.7
52.2
2.00-2.50
72.5

63s
63
15
42.5
50.0
52.1
60.3
2.00-2.50
82.0

63
63
15
48.5
55.8
59.0
66

جدول سایز انواع گلند فلزی آرمردار 
قیمت تشک رویا اولترا 4  
لیست style="color:red;background-color:#FFFF9F;">style="color:red;background-color:#FFFF9F;">style="color:red;background-color:#FFFF9F;">style="color:red;background-color:#FFFF9F;">قيمت تشک رویا اولترا
تشک رویا اولترا 4 تشک فنری از نوع فنر منفصل است که 6 سال ضمانت دارد    فنر منفصل (پاکتی)جنس رویه    نقش‌دوزی با پارچه سه لایه گردبافالیاف    ضد حساسیت با خاصیت ارتجاعیاسفنج    چند لایه با دانسیته‌های مختلفمحافظ اسکلت    لایه اسپان‌باندارتفاع    ۱ ± ۲۵ سانتیمترstyle="color:red;background-color:#FFFF9F;">style="color:red;background-color:#FFFF9F;">style="color:red;background-color:#FFFF9F;">style="color:red;background-color:#FFFF9F;">قيمت های تشک رویا اولترا 4

سایز

style="color:red;background-color:#FFFF9F;">style="color:red;background-color:#FFFF9F;">style="color:red;background-color:#FFFF9F;">style="color:red;background-color:#FFFF9F;">قيمت (هزار تومان)


تشک رویا اولترا 4 90*200
520

تشک رویا اولترا 4 100*200
570

تشک رویا اولترا 4 120*200
690

تشک رویا اولترا 4 140*200
810

تشک ر

قیمت تشک رویا اولترا 4 
کاملترین رمز بازی جی تی ای V برای PC. کامپیوتر  
خون و سلاح کامل
TURTLE

آهسته کردن بازی
SLOWMO

جاده ی لغزنده
SNOWDAY

تغییر آب و هوا
MAKEITRAIN

تبدیل به قهرمان شدن
PAINKILLER

آهسته شدن بازی در هنگام نشانه گیری
DEADEYE

سقوط آزاد به صورت یهویی
SKYFALL

گیج شدن
LIQUOR

از بین رفتن جاذبه
FLOATER

اضافه شدن چتر نجات
SKYDIVE

ضربات مشت و لگد قدرتمند و آتشی
HOTHANDS

شارژ شدن
POWERUP

بالابردن سرعت دویدن
CATCHME

بالابردن سطح تعقیب
FUGITIVE

هلیکوپتر Buzzard
BUZZOFF

هواپیمای Stunt Plane
BARNSTORM

موتور Sanchez Dirt
OFFROAD

ماشین Limo
VINEWOOD

ماشین Rapid GT
RAPIDGT

ماشین Trashmaster
TRASHED

م

کاملترین رمز بازی جی تی ای V برای PC. کامپیوتر 
کتابداران برگزیده استان زنجان در جشنواره رضوی  
نام خانوادگی
کد ملی 
نحوه شرکت در مسابقه
استان

ابراهیمی
 
خانوادگی
زنجان

کریم زاده
 
خانوادگی
زنجان

صادقی
 
خانوادگی
زنجان

عجملو
 
خانوادگی
زنجان

عسگری
 
فردی
زنجان

میرمحمدی
 
فردی
زنجان

سیدی
 
 
زنجان

عماری
 
فردی
زنجان

کتابداران برگزیده استان زنجان در جشنواره رضوی 
نمرات برگه ماشین مخصوص  
نمرات ماشین مخصوص به صورت زیر استپایات ترم 14.5میان ترم 5کوئیز 0.5
نمرات یکشنبه شب قطعی و وارد سایت می گردد


شماره دانشجویی


میان
ترم


پایان
ترم
900426699


28


34
910196581


95


58
910116240


67


37
910156539


95


55
900218628


 


 
910165115


68


1
910304443


91


66
910206337


43


31
910199921


100


55
910103335


63


68
910103252


96


80
910135953


96نمرات برگه ماشین مخصوص 
خوش امد گویی  
خوش آمد گل وز آن خوشتر نباشد
که در دستت بجز ساغر نباشد

زمان خوشدلی دریاب و در یاب
که دایم در صدف گوهر نباشد

غنیمت دان و می خور در گلستان
که گل تا هفته دیگر نباشد

ایا پرلعل کرده جام زرین
ببخشا بر کسی کش زر نباشد

بیا ای شیخ و از خمخانه ما
شرابی خور که در کوثر نباشد

بشوی اوراق اگر همدرس مایی
که علم عشق در دفتر نباشد

ز من بنیوش و دل در شاهدی بند
که حسنش بسته زیور نباشد

شرابی بی خمارم بخش یا رب
که با وی هیچ درد سر نباشد

من از جان بنده سلطان اویسم
اگ

خوش امد گویی 
lms  
weight


free  speed


Nm  


Square drive


Bolt size


Model      
0.85 12500


60  


1/4  6-8


LMS 08 SR42
0.85 12500


65  


3/8  6-8


LMS 08 SR10
9.6  5000


4450


1    22-30


LMS 68 GIR25
9.6  5000


4450


1    22-30


LMS68 GOR25
9.6   


5000


4450


1  
5/8


22-30


LMS 68 GIR S5
9.6  5000


4450


1   
5/8


22-30


LMS 68 GOR S5
15.0 3800


10000


1   1/

lms 
فعالیت های برتر ارسالی به گروه ریاضی استان  
ضمن تشکر از کلیه همکارانی که طرح درس و نمونه سوالات خود را به گروه ریاضی استان ارسال نموده اند ، اسامی همکاران برگزیده به شرح زیر است : 
 


  حکیمه کاربخش- راور
 

طاهره پور بهاالدینی- ناحیه 2

عفت ایرانمنش - ناحیه 1

عذری اکبری - شهر بابک

حمید خاندانی - زرند

حسن سالاری - انار


سید حسین مصطفوی - زرند

سوسن شجاع مقدم - بافت

نجمه پورافغان- شهداد

مهدیه نبی زاده- شهر بابک

صدیقه فتحی نژاد- شهر بابک

لیلی شجاعی - ناحیه 2


عفت پذیرش- ناحیه 1

اقدس اشرف

فعالیت های برتر ارسالی به گروه ریاضی استان  
فعالیت های برتر ارسالی به گروه ریاضی استان  
ضمن تشکر از کلیه همکارانی که طرح درس و نمونه سوالات خود را به گروه ریاضی استان ارسال نموده اند ، اسامی همکاران برگزیده به شرح زیر است : 
 


  حکیمه کاربخش- راور
 

طاهره پور بهاالدینی- ناحیه 2

عفت ایرانمنش - ناحیه 1

عذری اکبری - شهر بابک

حمید خاندانی - زرند

حسن سالاری - انار


سید حسین مصطفوی - زرند

سوسن شجاع مقدم - بافت

نجمه پورافغان- شهداد

مهدیه نبی زاده- شهر بابک

صدیقه فتحی نژاد- شهر بابک

لیلی شجاعی - ناحیه 2


عفت پذیرش- ناحیه 1

اقدس اشرف

فعالیت های برتر ارسالی به گروه ریاضی استان  
دانلود پکیج کامل آموزش کسب درآمد اینترنتی - مشاغل در خانه  
دانلود رایگان پکیج کامل کسب درآمد اینترنتی ایران پیشرفت -کسب درآمد مشاغل اینترنتی در منزل * 20 کار مهم اینترنتی* روزانه متوسط درآمد 70 هزار تومان
کسب و کار بدون نیاز به سرمایه
* فروش به تعداد محدود *
قابل توجه کلیه افراد جویای کار
 
خانم های خانه دار, دانشجویان , دانش اموزان , افراد شاغل و افراد بیکار
 
یک فرصت شغلی بی نظیربرای انها یی که میخواهند:
 
رئیس خودشان باشند.
 
زمان کار کردن را خودشان انتخاب کنند.
 
با کمترین زمان بیشتر

دانلود پکیج کامل آموزش کسب درآمد اینترنتی - مشاغل در خانه 
نرخ حق بیمه سال 95  
اختصاصی وبلاگ تامین اجتماعی ؛ با توجه به تعیین حداقل دستمزد سال 95 نرخ حق بیمه به شرح جدول زیر تغییر می کند:
عنوانحق
بیمه سال 94حق
بیمه سال 95

حق بیمه اجباری کارگران (30 درصد)246727276649

حق بیمه اختیاری (27 درصد)222055248985

حق بیمه مشاغل آزاد (12 درصد)8549197459

حق بیمه مشاغل آزاد (14 درصد)99739113703

حق بیمه مشاغل آزاد (18 درصد)128236146190


قابل ذکر است جدول فوق بر

نرخ حق بیمه سال 95 
نشانه شناسی اختلال اضطرابی و روش های کنترل آن  
اختلال های اضطرابی نشانه های پیچیده و متفاوت ، از جمله تغییرات جسمانی و روان شناختی دارند ( مانند تغییر در الگوی غذا خوردن و خواب ) . نشانه های احتمالی همراه با اختلال های اضطرابی در جدول زیر معرفی شده است ؛ اما هنوز علت های اصلی بروز نشانه های اختلال های اضطرابی ناشناخته است ( باتون و همکاران ، 2014 )  اختلال اضطرابی نشانه های خاص اختلال اضطرابی اختلال اضطرابی تعمیم یافته نگرانی ها و ترس های پایدار اختلال وسواسی اجباریاندیشه ها و رفتار های نا

نشانه شناسی اختلال اضطرابی و روش های کنترل آن  
شبکه دیجیتال: شبکه‌های الکتریکی ارتباطی آینده  
عنوان انگلیسی مقاله: Digital Grid: Communicative Electrical Grids of the Future
عنوان فارسی مقاله: شبکه دیجیتال: شبکه‌های الکتریکی ارتباطی آینده
دسته: برق
فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات فایل ترجمه شده: 25
جهت دانلود رایگان style="color:red;background-color:#FFFF9F;">style="color:red;background-color:#FFFF9F;">style="color:red;background-color:#FFFF9F;">style="color:red;background-color:#FFFF9F;">style="color:red;background-color:#FFFF9F;">style="color:red;background-color:#FFFF9F;">style="color:red;background-color:#FFFF9F;">style="color:red;background-color:#FFFF9F;">نسخه انگلیسی این مقاله اینجا کلیک نمایید
ترجمه ی سلیس و روان مقاله آماده ی خرید می باشد.
مقاله سنتر

شبکه دیجیتال: شبکه‌های الکتریکی ارتباطی آینده