تعبیر خواب تنباکو

کاملترین تعبیرخواب برای کامپیوتر  
کاملترین تعبير خواب در ایران با بیش از 1000000 کلمه و بیش از 3000 موضوع قابل جستجو ، قابل اجرا در تمام ویندوزها و شامل بسیاری ازمعبران بزرگ
این نرم افزار شامل :
- تعبير خواب دانیال نبی علیه السلام
- تعبير خواب امام جعفرصادق علیه السلام
- تعبير خواب یوسف نبی علیه السلام
- تعبير خواب اسماعیل بن اشعث
- تعبير خواب خالد اصفهانی
- تعبير خواب محمد بن سیرین
- تعبير خواب ابراهیم کرمانی
- تعبير خواب جابر مغربی
- تعبير خواب ابن عباس
- تعبير خواب جاحظ


کاملترین تعبیرخواب برای کامپیوتر 
تعبير خواب تاس به همراه خواب تاوه  
تعبير خواب تاس به همراه خواب تاوهتتعبير خواب - تاسمحمدبن سیرین گوید: اگر در خواب بیند تاس بازی می كرد و قمار باخت، دلیل است به غمی گرفتار شود، یا در حیلتی افتد. جابرمغربی گوید: اگر دیدتاس بازی كرد،دلیل خصومت است. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن تاس در خواب بر پنج وجه است. اول: مقام. دوم: زن. سوم: فرزند. چهارم: مال. پنجم: گفتگو.تعبير خواب - تاوهمحمدبن سیرین گوید: درخواب دیدن، خدمتكار خانه بود، كه آن چه بر كدخدای خانه بود جمله بر عیال خود و دیگران نف

تعبير خواب تاس به همراه خواب تاوه 
تعبير خواب تاس به همراه خواب تاوه  
تعبير خواب تاس به همراه خواب تاوهتتعبير خواب - تاسمحمدبن سیرین گوید: اگر در خواب بیند تاس بازی می كرد و قمار باخت، دلیل است به غمی گرفتار شود، یا در حیلتی افتد. جابرمغربی گوید: اگر دیدتاس بازی كرد،دلیل خصومت است. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن تاس در خواب بر پنج وجه است. اول: مقام. دوم: زن. سوم: فرزند. چهارم: مال. پنجم: گفتگو.تعبير خواب - تاوهمحمدبن سیرین گوید: درخواب دیدن، خدمتكار خانه بود، كه آن چه بر كدخدای خانه بود جمله بر عیال خود و دیگران نف

تعبير خواب تاس به همراه خواب تاوه 
تعبير خواب ماكيان به همراه خواب ماش  
تعبير خواب ماكیان به همراه خواب ماشمتعبير خواب ماكیانمحمدبن سیرین گوید: دیدن ماكیان درخواب، دلیل خادم و كنیزك است و اگر دید كه مرغ خانگی بسیار داشت، دلیل است سروری یابد. ابراهیم كرمانی گوید: دیدن ماكیان به خواب، دلیل زنی بود با جمال و مال. اگر بیند ماكیان در خانه او خانه كرد دلیل است از زنی منفعت یابد. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن ماكیان به خواب سه وجه است. اول: زن صاحب جمال. دوم: كنیزك. سوم: خادم خانه. تعبير خواب - ماشمحمدبن سیرین گوید: اگ

تعبير خواب ماكيان به همراه خواب ماش 
تعبير خواب نامه به همراه خواب یرقان  
تعبير خواب نامه به همراه خواب یرقاننا تعبير خواب - نامهمحمدبن سیرین گوید: اگر به خواب بیندكه نامه سر به مهر داشت، دلیل است سخنی پوشیده بشنود. اگر نامه را گشاده بیند، دلیل كه سخنی فاش شنود. ابراهیم كرمانی گوید: اگر درخواب بیند نامه سر به مهر داشت، دلیل است خبری به وی رسد. اگر بیند كه نامه را بگشاد، دلیل است بی غم شود. اگر بیند مهر از نامه برداشت و بخواند، دلیل عز و جاه است وقتی كه بیننده خواب امی بود و نیز گویند كه آخر عمر او بود. جابرمغربی گوید

تعبير خواب نامه به همراه خواب یرقان 
دیدن خواب خوشه و خامه + تعبیر آنان  
دیدن خواب خوشه و خامه + تعبير آنانخوشه محمدبن سیرین گوید: خوشه درخواب چون سبز و تازه است، دلیل فرزند و زیادتی مال و نعمت است و چون خوشه خشك بیند، دلیل كه در آن سال تنگی و قحط و نیاز است. عکس خفنخامهخامه به معنی قلم امروز در زبان محاوره فارسی به کار گرفته نمی شود. قلم را نیز در حرف ـ ق ـ نوشته ام. این خامه به معنی یکی از مشتقات شیر مطرح است که در خواب غم و رنج و سوختن دل تعبير می شود و دیدنش در خواب نیکو نیست اگر چه خودش غذایی است مقوی و خوشمزه. اگر

دیدن خواب خوشه و خامه + تعبیر آنان 
تعبير خواب كژدم به علاوه خواب كنه  
تعبير خواب كژدم به علاوه خواب كنهکستعبير خواب كژدممحمدبن سیرین گوید: دیدن كژدم به خواب، دلیل بر دشمنی ضعیف است. اگر بیند كژدم او را بگزید، دلیل كه دشمنی او را سخنی سخت گوید، چنانكه غمگین شود. اگر دید كژدمی را بكشت، دلیل كه بر دشمنی ظفر یابد. ابراهیم كرمانی گوید: اگر دید كژدمی داشت و مردم را می گزید، دلیل كه بَدِ مردم را بگوید. اگر دید كژدمی به خرمی خورد، دلیل كه دشمن با او فساد كند. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن كژدم در خواب بر سه وجه است. اول:

تعبير خواب كژدم به علاوه خواب كنه 
دیدن خواب خزان به همراه تعبیر این خواب  
دیدن خواب خزان به همراه تعبير این خواب دیدن خزان با علائم و نشانه هائی که دارد در خواب های ما خوب نیست. اگر در خواب ببینید که هوا گرفته و ابری است و احساس سرما بکنید و مشاهده کنید که درختان زرد و پژمرده شده اند و به این ترتیب در می یابید که خزان فرارسیده است یک دوره کوتاه گرفتگی و ملال برای شما پیش می آید که البته طولانی نیست و زود می گذرد. احساسی که طی روزهای آینده در جریان برخورد با حوادث و مسائل برای ما پیش می آید و ایجاد می گردد در خواب ما ب

دیدن خواب خزان به همراه تعبیر این خواب 
خواب  
به نامت
یا الله یا رحمان
...
چقدر به خواب اعتقاد دارید؟
چقدر باید اعتقاد داشت؟
تا کجا؟
...
در چهار روز گذشته هرشب خوابهایی دیدم که جز یه خواب باقی تعبير شد...
خواب چهارم به قدری بزرگه و غظمت داره برای تعبير کلی مقدمه میخواد ...
بی تاب شدم...
...

خواب 
یک هشدار جدی؛ ورود مخدری با نام تنباکوی جنسی  
این تنباکو ماده ای نوظهور است که دارای ترکیبات محرک و مخدر است و آسیب جدیدی به سیستم های جنسی زنان و مردان وارد می سازد.وی با تاکید بر اینکه این تنباکو تاثیری مثبت بر تقویت قوای جنسی ندارد، اظهار کرد: مطالعات انجام شده حاکی از آن است که مصرف این تنباکو تاثیری منفی جدی برسیستم باروری زنان بر جای می گذارد و منجر به ناباروری قطعی در آنان می شود.این تنباکو تحت لیسانس یکی از کشورهای عربی است که با قیمتی بیش از تنباکوی موجود در بازار عرضه می شود و ر

یک هشدار جدی؛ ورود مخدری با نام تنباکوی جنسی 
تعبیر خواب تلفن و تمام شدن كار  
تعبير خواب - تمام شدن كارمحمدبن سیرین گوید: هر كه در خواب دید كه كارهای دنیائی او تمام گشت و كامكار شد، دلیل كه احوالش متغیر شود. و هر كه بیند كارش تمام شد، دلیل بر تغییر حال او است و هم بیم بود كه عمرش سیر گردد و هم بیدادگر است كه از او انتقام كشند. تجاوزتعبير خواب - تلفن تلفن دیدار دوستان و عزیزان است. این در صورتی است که زیاد با تلفن سر و کار نداشته باشید. اگر در خواب ببینید که تلفن دارید به دیدار دوستی نایل می شوید. برای کسانی که تلفن در خانه

تعبیر خواب تلفن و تمام شدن كار 
تعبیر خواب تلفن و تمام شدن كار  
تعبير خواب - تمام شدن كارمحمدبن سیرین گوید: هر كه در خواب دید كه كارهای دنیائی او تمام گشت و كامكار شد، دلیل كه احوالش متغیر شود. و هر كه بیند كارش تمام شد، دلیل بر تغییر حال او است و هم بیم بود كه عمرش سیر گردد و هم بیدادگر است كه از او انتقام كشند. تجاوزتعبير خواب - تلفن تلفن دیدار دوستان و عزیزان است. این در صورتی است که زیاد با تلفن سر و کار نداشته باشید. اگر در خواب ببینید که تلفن دارید به دیدار دوستی نایل می شوید. برای کسانی که تلفن در خانه

تعبیر خواب تلفن و تمام شدن كار 
خوابها و تعبیر آن  
دنیای خواب هنوز یکی از مرزهای ناشناخته ذهن انسان است که با توجه به ارتباط تنگاتنگ ذهن و زبان می تواند بخشی از فرایندهای زبانی را در برگیرد. تعبير خواب از ابتدای خلقت انسان به عنوان یکی از مهارت های افراد خاص به ویژه پیامبران و در بعضی فرهنگها و مذاهب غیر الهی به جادوگران به شمار می آمد. از جمله آن می توان به خواب مشهور حضرت یوسف(ع) و تعبير خواب ائمه اطهار و ... یاد کرد. در این دنیای کوچک مجازی نیز صفحات تعبير خواب از بازدیدکنندگان ویژه و زیادی بر

خوابها و تعبیر آن 
تعبير خواب سنجد به همراه خواب سندان  
تعبير خواب سنجد به همراه خواب سندانسکس تعبير خواب - سنجدمحمدبن سیرین گوید: سنجد درخواب، مال بود كه به رنج به دست آورد. اگر بیند كه سنجد را بخرید یا كسی بدو داد، دلیل است مال حلال به دست آورد. جابرمغربی گوید: اگر بیند كه سنجد از درخت جمع میكرد، دلیل كند از مردی بدخوی مال به دست آورد. اگر دید كه سنجد می خورد، دلیل كه مال بر عیال نفقه كند. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن سنجد به خواب بر سه وجه است. اول: مال حاصل كردن. دوم: مال به دست آوردن. سوم: منفع

تعبير خواب سنجد به همراه خواب سندان 
تعبير خواب كرسي و كرته  
تعبير خواب - كرته جامه ای است كوتاه و او را به فارسی پیراهن گویند پوشیدن آن در خواب دلیل قوت است. محمدبن سیرین گوید: اگر بیند كرته سفید نو پوشیده بود، دلیل كه از غم برهد. اگر سبز بیند، دلیل كه او را عالمی قوت بود. اگر زرد بیند، دلیل كه بیمار شود اگر كبود دید مصیبت است. اگر سرخ بیند به عشرت دنیا مشغول شود. ابراهیم كرمانی گوید: اگر در خواب دید كرته وی ابریشمین بود. دلیل بر عزت و بزرگی دنیوی است، اما در دین ضعیف است.... اگر دید كرته او ضایع شد، دلیل ا

تعبير خواب كرسي و كرته 
تعبیر خواب تنباکو  
معنی خواب تنباکو

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

توتون همان چیزها و کارهایی است که خود بیننده
خواب و دیگران را می آزارد و دیدگان را تاریک و
احیانا اشک آلود و کام را
تلخ می کند. چنانچه دیدید خودتان توتون دارید غمی
برای شما میرسد که عمیق و ریشه دار و مداوم
نیست اما قادر است مدتی شما را متاثر و تلخ کام
نگه دارد و این غمی است که وجود داشته اما از آن بی اطلاع بوده اید یا فکر می کردید
به شما مربوط نیست. جای دیگر هم نوشتم که
تمام وسائل تدخین تعابیری مش

تعبیر خواب تنباکو 
تعبیر خواب جغد  
تعبير خواب جغد | تعبيرخواب جغد | tabire khab
تعبير خواب جغد,تعبير خواب جغد زرد رنگ,تعبير خواب جغد بزرگ,تعبير خواب جغد سبز,تعبير خواب جغد رنگی,تعبير خواب جغد زیبا,تعبير خواب جغد شاخدار,تعبير خواب جغد کشتن,تعبير خواب جغد در خانه,تعبير خواب جغد در قفس,تعبير کشتن جغد در خواب
خواب جغد یکی از خواب های معمول است.اگر شما هم جغد در خواب دیده اید و دنبال تعبير خواب جغد می گردید می توانید در این مطلب براحتی تعبيرخواب جغد را مطالعه نمایید و متوجه شوید جغد

تعبیر خواب جغد 
تعبیر خواب بوسیدن  
تعبير خواب بوسیدن | تعبير خواب بوسه | tabire khab
تعبير خواب بوسه,تعبير خواب بوسه لب,تعبير خواب بوسه زدن,تعبير خواب بوسه گرفتن از لب,تعبير خواب بوسه عاشقانه,تعبير خواب بوسه بر پیشانی,تعبير خواب بوسه بر دست,تعبير خواب بوسه بر لب,تعبير خواب بوسه دادن,تعبير خواب بوسه نامحرم,تعبير خواب بوسه لب,تعبير خواب بوسیدن لب,تعبير خواب بوسیدن لب معشوق,تعبير خواب بوسیدن لب دختر,تعبير خواب بوسیدن لب مرد,تعبير خواب بوسیدن لب پسر,تعبير خواب بوسیدن لب همسر,تعبير خو

تعبیر خواب بوسیدن 
تعبیر خواب معشوق  
تعبير خواب دیدن معشوق | تعبير خواب معشوق | tabire khab
تعبير خواب معشوق,تعبير خواب معشوق قدیمی,تعبير خواب معشوق بودن,تعبير خواب معشوقه,تعبير خواب معشوقه,تعبير خواب معشوق شدن,تعبير خواب معشوق سابق,تعبير خواب معشوقه قبلی,تعبير خواب معشوقه سابق,تعبير خواب معشوقه همسر,تعبير خواب دیدن معشوق قدیمی,تعبير خواب کنار معشوق بودن,تعبير خواب با معشوق بودن,تعبير خواب ناراحت بودن معشوق,تعبير خواب معشوقه بودن,تعبير خواب معشوقه داشتن,تعبير خواب دیدن معشوقه,ت

تعبیر خواب معشوق 
احکام تعبیر خواب در ایام ماه  
هر خواب و رویایی در هر شبی از ماه قمری دارای تعبير خاص و ادله آن می باشد.
ماههای عربی مانند محرم- صفر- ربیع الاول و…. در هر روز دارای تعبير بخصوصی می باشد.
اگر به عبارت صحت ندارد برخوردیم ، معنای این است که خواب در ان روز هیچ تعبيری نخواهد داشت.
ولی اگر صحت داشت یعنی ان خواب تعبير دارد و باید با مراجعه به کلیات تعبير خواب به دنبال عنوان مطلب خواب خود باشیم.
  تیــڪ تـפּـڪ בات آیـ آر| פֿــפּـاندنے פּ دانستنے |

احکام تعبیر خواب در ایام ماه 
تعبیر خواب موش از دید تعبیر کنندگان خواب  
تعبير خواب موش از دید تعبير کنندگان خواب
تعبير خواب
موش سفید تعبير خواب موش و گربه تعبير خواب خوردن موش سیاه تعبير خواب
دیدن موش سفید تعبير خواب دیدن موش و گربه تعبير خواب موش خاکستری تعبير
خواب موش خاکستری در خانه تعبير خواب موش خاکستری مرده تعبير خواب موش
خوردن گربه تعبير خواب موش سفید تعبير خواب موش سفید ابن سیرین تعبير خواب
موش سفید بزرگ تعبير خواب موش سفید رنگ تعبير خواب موش سفید مرده تعبير
خواب موش سفید و سیاه تعبير خواب موش سفید ک

تعبیر خواب موش از دید تعبیر کنندگان خواب 
تعبیر خواب خشم گرفتن به همراه تعبیر خواب خر  
تعبير خواب خشم گرفتن به همراه  تعبير خواب خرتعبير خواب خشم گرفتنمحمدبن
سیرین گوید: اگر کسی بیند که کسی خشم گرفت از بهر خدای تعالی، دلیل بر خیر
و نیکویی او کند. اگر بیند از بهر دنیا خشم گرفت، دلیل که کار دین را حقیر
و خوار گرداند و به دنیا مغرور شود. ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند پدر و
مادر بر وی خشم گرفتند، دلیل که از جایگاهی بلند بیفتد.عکس خفنتعبير خواب خردیدن
خر در خواب خوب است. برخی خر را مردی احمق دانسته اند که به زندگی بیننده
خواب وارد م

تعبیر خواب خشم گرفتن به همراه تعبیر خواب خر 
تعبیر خواب خشم گرفتن به همراه تعبیر خواب خر  
تعبير خواب خشم گرفتن به همراه  تعبير خواب خرتعبير خواب خشم گرفتنمحمدبن
سیرین گوید: اگر کسی بیند که کسی خشم گرفت از بهر خدای تعالی، دلیل بر خیر
و نیکویی او کند. اگر بیند از بهر دنیا خشم گرفت، دلیل که کار دین را حقیر
و خوار گرداند و به دنیا مغرور شود. ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند پدر و
مادر بر وی خشم گرفتند، دلیل که از جایگاهی بلند بیفتد.عکس خفنتعبير خواب خردیدن
خر در خواب خوب است. برخی خر را مردی احمق دانسته اند که به زندگی بیننده
خواب وارد م

تعبیر خواب خشم گرفتن به همراه تعبیر خواب خر 
تعبیر خواب خشم گرفتن به همراه تعبیر خواب خر  
تعبير خواب خشم گرفتن به همراه  تعبير خواب خرتعبير خواب خشم گرفتنمحمدبن
سیرین گوید: اگر کسی بیند که کسی خشم گرفت از بهر خدای تعالی، دلیل بر خیر
و نیکویی او کند. اگر بیند از بهر دنیا خشم گرفت، دلیل که کار دین را حقیر
و خوار گرداند و به دنیا مغرور شود. ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند پدر و
مادر بر وی خشم گرفتند، دلیل که از جایگاهی بلند بیفتد.عکس خفنتعبير خواب خردیدن
خر در خواب خوب است. برخی خر را مردی احمق دانسته اند که به زندگی بیننده
خواب وارد م

تعبیر خواب خشم گرفتن به همراه تعبیر خواب خر 
زندگی امروز من خواب های دیشبم است که تعبیر می شود ...  
زندگی امروز من خوابهای دیشبم است که تعبير می شود... من از خوابیدن می‌ترسم. خواب‌های شبانه من روز بعد اتفاق می‌افتند. ماه پیش خواب دیدم پدرم مرده است و من دارم در گور او خاك می‌ریزم. همان شب با صدای تلفن از خواب بیدار شدم. از كابوسی كه دیده بودم هنوز می‌لرزیدم.زنگ تلفن مرا نیمه عریان از رختخواب بیرون كشید. گوشی را برداشتم. مادرم با ضجه گفت كه پدرم مرده است. و من فردا صبح همان خاكی را در گور پدرم می‌ریختم كه در خواب شب قبل ریخته بودم... 

زندگی امروز من خواب های دیشبم است که تعبیر می شود ... 
تعبیر خواب مارمولک  
تعبير خواب مارمولک | تعبير خواب | tabire khab
تعبير
خواب مارمولک,تعبير خواب مارمولک سبز,تعبير خواب مارمولک سفید,تعبير خواب
مارمولک بزرگ,تعبير خواب مارمولک امام صادق,تعبير خواب مارمولک از امام
صادق,تعبير خواب مارمولک روی دیوار,تعبير خواب مارمولک ابن سیرین,تعبير
خواب مارمولک,تعبير خواب مارمولک در خانه,تعبير خواب مارمولک سبز
بزرگ,تعبير خواب مارمولک سبز,تعبير خواب مارمولک سبز در خانه,تعبير خواب
مارمولک سبز مرده,تتعبير مارمولک سبز در خواب,تعب

تعبیر خواب مارمولک 
6  
[از خواب ها پرید، از گریه ی شدید
اما کسی نبود... اما کسی ندید...]
از خواب می پرم، از گریه ی زیاد
از یک پرنده که خود را به باد داد
از خواب می پری از لمس دست هاش
و گریه می کنی زیر ِ پتو یواش
از خواب می پرم می ترسم از خودم
دیوانه بودم و دیوانه تر شدم
از خواب می پری سرشار خواهشی
سردرد داری و سیگار می کشی
از خواب می پرم از بغض و بالشم
که تیر خورده ام که تیر می کشم
از خواب می پری انگشت هاش در...
گنجشک پر... کلاغ پر... پر... پرنده پر...
از خواب می پرم خوابی که درهم است


6 
تعبیر خواب هواپیما  
تعبير خواب هواپیما | تعبيرخواب هواپیما | tabire khab
تعبير خواب هواپیما,تعبير خواب هواپیما سوار شدن,تعبير خواب هواپیما در آسمان,تعبير خواب هواپیمای جنگی,تعبير خواب هواپیما,تعبير خواب هواپیما جنگی,تعبير خواب هواپیما درحال سقوط,تعبير خواب هواپیمای جنگنده,تعبير خواب هواپیما دیدن,تعبير خواب هواپیما سقوط,تعبير خواب هواپیما سوار شدن,تعبير خواب سوار شدن به هواپیما,تعبير خواب سوار شدن بر هواپیما,تعبير خواب پرواز در آسمان,تعبير خواب دیدن هواپیما در

تعبیر خواب هواپیما 
تعبیر خواب مورچه  
تعبير خواب مورچه | تعبير خواب | tabire khab
تعبير
خواب مورچه,تعبير خواب مورچه سیاه,تعبير خواب مورچه زرد,تعبير خواب مورچه
سیاه بزرگ,تعبير خواب مورچه امام صادق,تعبير خواب مورچه در خانه,تعبير خواب
مورچه روی بدن,تعبير خواب مورچه سیاه روی بدن,تعبير خواب مورچه سیاه
کوچک,تعبير خواب مورچه سیاه ریز,تعبير خواب مورچه سیاه در خانه,تعبير خواب
مورچه سیاه مرده,تعبير خواب دیدن مورچه سیاه,تعبير خواب مورچه ی سیاه,تعبير
خواب کشتن مورچه سیاه,تعبير خواب مورچه زر

تعبیر خواب مورچه 
تعبیر خواب طاووس  
تعبير خواب طاووس | تعبيرخواب طاووس | tabire khab
تعبير خواب طاووس,تعبير خواب طاووس سفید,تعبير خواب طاووس رنگی,تعبير خواب طاووس سیاه,تعبير خواب طاووس سفید,تعبير خواب طاووس ماده,تعبير خواب طاووس آبی,تعبير خواب طاووس قرمز,تعبير خواب طاووس دیدن,تعبير خواب طاووس پرنده,تعبير خواب دیدن طاووس سفید,تعبير دیدن طاووس سفید در خواب,تعبير خواب پر طاووس سفید,تعبير خواب طاووس نر و ماده,تعبير خواب دیدن طاووس,تعبير خواب دیدن طاووس در خواب,تعبير خواب دیدن پر طاو

تعبیر خواب طاووس 
معنی و تعبیر خواب شكلات تعبیر دیدن شکلات در خواب  
معنی و تعبير خواب شكلات تعبير دیدن شکلات در خواب


  شكلات   

دیدن شكلات در خواب، به این معنا است
كه بابت یك موفقیت و پیشرفت جدید، احساس می كنیدكه آن طور كه باید و شاید به شما
ارج ننهاده اند. هم چنین، شكلات در خواب دلالت دارد بر نیازتان به مورد محبت خاص
قرار گرفتن از سوی عزیزان یا دوستان بی توجه و بی خیالتان.
 فال تاروت ورق قهوه طالع بینی ماه سال تولدسرگرمی ارایش زیبایی مد عروس

معنی و تعبیر خواب شكلات تعبیر دیدن شکلات در خواب 
تعبیر خواب مردن  
تعبير خواب مردن | تعبير خواب | tabire khab
تعبير
خواب مردن,تعبير خواب مردن مادر,تعبير خواب مردن مرده,تعبير خواب مردن
همسر,تعبير خواب مردن برادر,تعبير خواب مردن دوست,تعبير خواب مردن
خواهر,تعبير خواب مردن و زنده شدن,تعبير خواب مردن خود,تعبير خواب مردن
فرزند,تعبير خواب مردن مادر بزرگ,تعبير خواب مردن مادر,تعبير خواب مردن
مادر شوهر,تعبير خواب مردن مادر مرده,تعبير خواب مردن مادر زن,تعبير خواب
فوت مادر,تعبير خواب مرگ مادر بزرگ,تعبير خواب فوت مادربزر

تعبیر خواب مردن 
تعبیر خواب قورباغه  
تعبير خواب قورباغه | تعبيرخواب قورباغه | tabire khab
تعبير خواب قورباغه,تعبير خواب قورباغه سبز بزرگ,تعبير خواب قورباغه,تعبير خواب قورباغه مرده,تعبير خواب قورباغه سیاه,تعبير خواب قورباغه در خانه,تعبير خواب قورباغه سفید,تعبير خواب قورباغه سیاه,تعبير خواب قورباغه خوردن,تعبير خواب قورباغه بزرگ,تعبير خواب قورباغه سبز,تعبير خواب دیدن قورباغه مرده,تعبير خواب قورباغه سیاه بزرگ,تعبير قورباغه سیاه در خواب,تعبير خواب دیدن قورباغه در خانه,تعبير قورباغ

تعبیر خواب قورباغه 
تعبیر خواب چادر  
تعبير خواب چادر | تعبيرخواب چادر | tabire khab
تعبير خواب چادر,تعبير خواب چادر مشکی,تعبير خواب چادر نماز,تعبير خواب چادر رنگی,تعبير خواب چادر سفید گلدار,تعبير خواب چادر سیاه,تعبير خواب چادر سبز,تعبير خواب چادر سفید به سر داشتن,تعبير خواب چادر سفید هدیه گرفتن,تعبير خواب چادر مشکی به سر داشتن,تعبير خواب چادر مشکی زنانه,تعبير خواب چادر مشکی خریدن,تعبير خواب چادر مشکی هدیه گرفتن,تعبير خواب چادر مشکی نو,تعبير خواب چادر مشکی چیست,تعبير خواب چادر مشکی

تعبیر خواب چادر 
تعبیر دیدن جن در خواب  
دیدن جن در خواب روبه روئی با فتنه و دشمنی است و چنانچه در خواب جن ببینید با دشمنی دست و پنجه نرم می کنید و علیه شما آتش فتنه ای بر افروخته می شود… اگر در خواب از جنی بترسید و فرار کنید امنیت می یابید و سود می برید. اگر جنی در خانه خودتان دیدید او یک دشمن خانگی است وخواب شما می گوید که مراقب یکی از نزدیکان خویش باشید. چنانچه در خانه خود تعدادی جن دیدید نشان آن است که اهالی خانه علیه شما جبهه گرفته اند و مخالف هستند. اگر جن را در جائی ن

تعبیر دیدن جن در خواب 
تعبیر  
 
تعبير قشنگی نیست من خواب تورا دیدمخود را و تورا ازهم یک عمر جدا دیدم
 
تعبير قشنگی نیست با اینکه توهم هستیخود را خم و وامانده بر روی عصا دیدم
 
با ذکر "خدا اورا باز آر به آغوشم"خود را به سرِ مهر و؛درگاه خدا دیدم
 
خود را وسط بازار در زهر فروشی هابی کفش و کمی لنگان دنبال دوا دیدم
 
این خواب قشنگی نیست بیدار شده ام اماتن پوش سفیدم را در جشنِ عزا دیدم
 
تعبير قشنگی نیست رفتی و دمِ رفتنیک زمزمه بر لبهات از حرف نیا دیدم...
 
"باقر دیلمی"

تعبیر 
تعبیر خواب كري و كركس  
تعبير خواب - كركسمهتر مرغان است و قوی تر و درازتر از همه مرغان باشد. محمدبن سیرین گوید: اگر كسی به خواب دید كركسی داشت، دلیل كه از پادشاه نیكی بیند و استخوان و گوشت او همین، دلیل است. کستعبير خواب - كری به خواب دیدن، دلیل درویشی است. محمدبن سیرین گوید: دیدن كری به خواب، دلیل بر تباهی دین است و نامرادی در دنیا. ابراهیم كرمانی گوید: دیدن كری به خواب، دلیل بر بینائی است و بستگی كارها. اگر كری دید كه شنوا شد، دلیل كه كارهای بسته بر وی گشاده شود به م

تعبیر خواب كري و كركس 
جدیدترین مطلب تعبیر خواب بیمارستان در http://www.bisms.ir/sleep-hospital/  
جدیدترین مطلب تعبير خواب بیمارستان در http://www.bisms.ir/sleep-hospital/
تعبير خواب بیمارستان,تعبير خواب بیمارستان روانی,تعبير خواب بیمارستان دکتر آرام,تعبير خواب دیدن بیمارستان,تعبير خواب در بیمارستان,تعبير خواب لباس بیمارستان,تعبير خواب بستری در بیمارستان,تعبير خواب بیمار در بیمارستان,تعبير خواب رفتن به بیمارستان,تعبير خواب بیمارستان رفتن,تعبير خواب دیدن بیمارستان,تعبير خواب دیدن بیمار در بیمارستان,تعبير خواب دیدن مرده در بیمارستان,تعبير دیدن ب

جدیدترین مطلب تعبیر خواب بیمارستان در http://www.bisms.ir/sleep-hospital/ 
آهنگ جدید مهدی مدرس بنام تو رو یاد من میاره  
دانلود آهنگ جدید به نام
دانلود آهنگ جدید مهدی مدرس بنام تو رو یاد من میاره
دانلود آهنگ جدید مهدی مدرس بنام تو رو یاد من میاره با بالاترین کیفیت از سایت موزیک بکوب
دانلود آهنگ جدید مهدی مدرس بنام تو رو یاد من میاره,آهنگ جدید مهدی مدرس بنام تو رو یاد من میاره,دانلود آهنگ جدید مهدی مدرس,آهنگ جدید مهدی مدرس,آهنگ تو رو یاد من میاره از مهدی مدرس,دانلود آهنگ تو رو یاد من میاره از مهدی مدرس,فول آلبوم مهدی مدرس,دانلود فول آلبوم مهدی مدرس
دانلود آهنگ

آهنگ جدید مهدی مدرس بنام تو رو یاد من میاره