تعبیر خواب مبلغ

کاملترین تعبیرخواب برای کامپیوتر  
کاملترین تعبير خواب در ایران با بیش از 1000000 کلمه و بیش از 3000 موضوع قابل جستجو ، قابل اجرا در تمام ویندوزها و شامل بسیاری ازمعبران بزرگ
این نرم افزار شامل :
- تعبير خواب دانیال نبی علیه السلام
- تعبير خواب امام جعفرصادق علیه السلام
- تعبير خواب یوسف نبی علیه السلام
- تعبير خواب اسماعیل بن اشعث
- تعبير خواب خالد اصفهانی
- تعبير خواب محمد بن سیرین
- تعبير خواب ابراهیم کرمانی
- تعبير خواب جابر مغربی
- تعبير خواب ابن عباس
- تعبير خواب جاحظ


کاملترین تعبیرخواب برای کامپیوتر 
تعبير خواب تاس به همراه خواب تاوه  
تعبير خواب تاس به همراه خواب تاوهتتعبير خواب - تاسمحمدبن سیرین گوید: اگر در خواب بیند تاس بازی می كرد و قمار باخت، دلیل است به غمی گرفتار شود، یا در حیلتی افتد. جابرمغربی گوید: اگر دیدتاس بازی كرد،دلیل خصومت است. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن تاس در خواب بر پنج وجه است. اول: مقام. دوم: زن. سوم: فرزند. چهارم: مال. پنجم: گفتگو.تعبير خواب - تاوهمحمدبن سیرین گوید: درخواب دیدن، خدمتكار خانه بود، كه آن چه بر كدخدای خانه بود جمله بر عیال خود و دیگران نف

تعبير خواب تاس به همراه خواب تاوه 
تعبير خواب تاس به همراه خواب تاوه  
تعبير خواب تاس به همراه خواب تاوهتتعبير خواب - تاسمحمدبن سیرین گوید: اگر در خواب بیند تاس بازی می كرد و قمار باخت، دلیل است به غمی گرفتار شود، یا در حیلتی افتد. جابرمغربی گوید: اگر دیدتاس بازی كرد،دلیل خصومت است. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن تاس در خواب بر پنج وجه است. اول: مقام. دوم: زن. سوم: فرزند. چهارم: مال. پنجم: گفتگو.تعبير خواب - تاوهمحمدبن سیرین گوید: درخواب دیدن، خدمتكار خانه بود، كه آن چه بر كدخدای خانه بود جمله بر عیال خود و دیگران نف

تعبير خواب تاس به همراه خواب تاوه 
تعبير خواب ماكيان به همراه خواب ماش  
تعبير خواب ماكیان به همراه خواب ماشمتعبير خواب ماكیانمحمدبن سیرین گوید: دیدن ماكیان درخواب، دلیل خادم و كنیزك است و اگر دید كه مرغ خانگی بسیار داشت، دلیل است سروری یابد. ابراهیم كرمانی گوید: دیدن ماكیان به خواب، دلیل زنی بود با جمال و مال. اگر بیند ماكیان در خانه او خانه كرد دلیل است از زنی منفعت یابد. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن ماكیان به خواب سه وجه است. اول: زن صاحب جمال. دوم: كنیزك. سوم: خادم خانه. تعبير خواب - ماشمحمدبن سیرین گوید: اگ

تعبير خواب ماكيان به همراه خواب ماش 
تعبير خواب نامه به همراه خواب یرقان  
تعبير خواب نامه به همراه خواب یرقاننا تعبير خواب - نامهمحمدبن سیرین گوید: اگر به خواب بیندكه نامه سر به مهر داشت، دلیل است سخنی پوشیده بشنود. اگر نامه را گشاده بیند، دلیل كه سخنی فاش شنود. ابراهیم كرمانی گوید: اگر درخواب بیند نامه سر به مهر داشت، دلیل است خبری به وی رسد. اگر بیند كه نامه را بگشاد، دلیل است بی غم شود. اگر بیند مهر از نامه برداشت و بخواند، دلیل عز و جاه است وقتی كه بیننده خواب امی بود و نیز گویند كه آخر عمر او بود. جابرمغربی گوید

تعبير خواب نامه به همراه خواب یرقان 
دیدن خواب خوشه و خامه + تعبیر آنان  
دیدن خواب خوشه و خامه + تعبير آنانخوشه محمدبن سیرین گوید: خوشه درخواب چون سبز و تازه است، دلیل فرزند و زیادتی مال و نعمت است و چون خوشه خشك بیند، دلیل كه در آن سال تنگی و قحط و نیاز است. عکس خفنخامهخامه به معنی قلم امروز در زبان محاوره فارسی به کار گرفته نمی شود. قلم را نیز در حرف ـ ق ـ نوشته ام. این خامه به معنی یکی از مشتقات شیر مطرح است که در خواب غم و رنج و سوختن دل تعبير می شود و دیدنش در خواب نیکو نیست اگر چه خودش غذایی است مقوی و خوشمزه. اگر

دیدن خواب خوشه و خامه + تعبیر آنان 
تعبير خواب كژدم به علاوه خواب كنه  
تعبير خواب كژدم به علاوه خواب كنهکستعبير خواب كژدممحمدبن سیرین گوید: دیدن كژدم به خواب، دلیل بر دشمنی ضعیف است. اگر بیند كژدم او را بگزید، دلیل كه دشمنی او را سخنی سخت گوید، چنانكه غمگین شود. اگر دید كژدمی را بكشت، دلیل كه بر دشمنی ظفر یابد. ابراهیم كرمانی گوید: اگر دید كژدمی داشت و مردم را می گزید، دلیل كه بَدِ مردم را بگوید. اگر دید كژدمی به خرمی خورد، دلیل كه دشمن با او فساد كند. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن كژدم در خواب بر سه وجه است. اول:

تعبير خواب كژدم به علاوه خواب كنه 
دیدن خواب خزان به همراه تعبیر این خواب  
دیدن خواب خزان به همراه تعبير این خواب دیدن خزان با علائم و نشانه هائی که دارد در خواب های ما خوب نیست. اگر در خواب ببینید که هوا گرفته و ابری است و احساس سرما بکنید و مشاهده کنید که درختان زرد و پژمرده شده اند و به این ترتیب در می یابید که خزان فرارسیده است یک دوره کوتاه گرفتگی و ملال برای شما پیش می آید که البته طولانی نیست و زود می گذرد. احساسی که طی روزهای آینده در جریان برخورد با حوادث و مسائل برای ما پیش می آید و ایجاد می گردد در خواب ما ب

دیدن خواب خزان به همراه تعبیر این خواب 
خواب  
به نامت
یا الله یا رحمان
...
چقدر به خواب اعتقاد دارید؟
چقدر باید اعتقاد داشت؟
تا کجا؟
...
در چهار روز گذشته هرشب خوابهایی دیدم که جز یه خواب باقی تعبير شد...
خواب چهارم به قدری بزرگه و غظمت داره برای تعبير کلی مقدمه میخواد ...
بی تاب شدم...
...

خواب 
تعبیر خواب تلفن و تمام شدن كار  
تعبير خواب - تمام شدن كارمحمدبن سیرین گوید: هر كه در خواب دید كه كارهای دنیائی او تمام گشت و كامكار شد، دلیل كه احوالش متغیر شود. و هر كه بیند كارش تمام شد، دلیل بر تغییر حال او است و هم بیم بود كه عمرش سیر گردد و هم بیدادگر است كه از او انتقام كشند. تجاوزتعبير خواب - تلفن تلفن دیدار دوستان و عزیزان است. این در صورتی است که زیاد با تلفن سر و کار نداشته باشید. اگر در خواب ببینید که تلفن دارید به دیدار دوستی نایل می شوید. برای کسانی که تلفن در خانه

تعبیر خواب تلفن و تمام شدن كار 
تعبیر خواب تلفن و تمام شدن كار  
تعبير خواب - تمام شدن كارمحمدبن سیرین گوید: هر كه در خواب دید كه كارهای دنیائی او تمام گشت و كامكار شد، دلیل كه احوالش متغیر شود. و هر كه بیند كارش تمام شد، دلیل بر تغییر حال او است و هم بیم بود كه عمرش سیر گردد و هم بیدادگر است كه از او انتقام كشند. تجاوزتعبير خواب - تلفن تلفن دیدار دوستان و عزیزان است. این در صورتی است که زیاد با تلفن سر و کار نداشته باشید. اگر در خواب ببینید که تلفن دارید به دیدار دوستی نایل می شوید. برای کسانی که تلفن در خانه

تعبیر خواب تلفن و تمام شدن كار 
خوابها و تعبیر آن  
دنیای خواب هنوز یکی از مرزهای ناشناخته ذهن انسان است که با توجه به ارتباط تنگاتنگ ذهن و زبان می تواند بخشی از فرایندهای زبانی را در برگیرد. تعبير خواب از ابتدای خلقت انسان به عنوان یکی از مهارت های افراد خاص به ویژه پیامبران و در بعضی فرهنگها و مذاهب غیر الهی به جادوگران به شمار می آمد. از جمله آن می توان به خواب مشهور حضرت یوسف(ع) و تعبير خواب ائمه اطهار و ... یاد کرد. در این دنیای کوچک مجازی نیز صفحات تعبير خواب از بازدیدکنندگان ویژه و زیادی بر

خوابها و تعبیر آن 
تعبير خواب سنجد به همراه خواب سندان  
تعبير خواب سنجد به همراه خواب سندانسکس تعبير خواب - سنجدمحمدبن سیرین گوید: سنجد درخواب، مال بود كه به رنج به دست آورد. اگر بیند كه سنجد را بخرید یا كسی بدو داد، دلیل است مال حلال به دست آورد. جابرمغربی گوید: اگر بیند كه سنجد از درخت جمع میكرد، دلیل كند از مردی بدخوی مال به دست آورد. اگر دید كه سنجد می خورد، دلیل كه مال بر عیال نفقه كند. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن سنجد به خواب بر سه وجه است. اول: مال حاصل كردن. دوم: مال به دست آوردن. سوم: منفع

تعبير خواب سنجد به همراه خواب سندان 
تعبير خواب كرسي و كرته  
تعبير خواب - كرته جامه ای است كوتاه و او را به فارسی پیراهن گویند پوشیدن آن در خواب دلیل قوت است. محمدبن سیرین گوید: اگر بیند كرته سفید نو پوشیده بود، دلیل كه از غم برهد. اگر سبز بیند، دلیل كه او را عالمی قوت بود. اگر زرد بیند، دلیل كه بیمار شود اگر كبود دید مصیبت است. اگر سرخ بیند به عشرت دنیا مشغول شود. ابراهیم كرمانی گوید: اگر در خواب دید كرته وی ابریشمین بود. دلیل بر عزت و بزرگی دنیوی است، اما در دین ضعیف است.... اگر دید كرته او ضایع شد، دلیل ا

تعبير خواب كرسي و كرته 
تعبیر خواب جغد  
تعبير خواب جغد | تعبيرخواب جغد | tabire khab
تعبير خواب جغد,تعبير خواب جغد زرد رنگ,تعبير خواب جغد بزرگ,تعبير خواب جغد سبز,تعبير خواب جغد رنگی,تعبير خواب جغد زیبا,تعبير خواب جغد شاخدار,تعبير خواب جغد کشتن,تعبير خواب جغد در خانه,تعبير خواب جغد در قفس,تعبير کشتن جغد در خواب
خواب جغد یکی از خواب های معمول است.اگر شما هم جغد در خواب دیده اید و دنبال تعبير خواب جغد می گردید می توانید در این مطلب براحتی تعبيرخواب جغد را مطالعه نمایید و متوجه شوید جغد

تعبیر خواب جغد 
تعبیر خواب بوسیدن  
تعبير خواب بوسیدن | تعبير خواب بوسه | tabire khab
تعبير خواب بوسه,تعبير خواب بوسه لب,تعبير خواب بوسه زدن,تعبير خواب بوسه گرفتن از لب,تعبير خواب بوسه عاشقانه,تعبير خواب بوسه بر پیشانی,تعبير خواب بوسه بر دست,تعبير خواب بوسه بر لب,تعبير خواب بوسه دادن,تعبير خواب بوسه نامحرم,تعبير خواب بوسه لب,تعبير خواب بوسیدن لب,تعبير خواب بوسیدن لب معشوق,تعبير خواب بوسیدن لب دختر,تعبير خواب بوسیدن لب مرد,تعبير خواب بوسیدن لب پسر,تعبير خواب بوسیدن لب همسر,تعبير خو

تعبیر خواب بوسیدن 
تعبیر خواب معشوق  
تعبير خواب دیدن معشوق | تعبير خواب معشوق | tabire khab
تعبير خواب معشوق,تعبير خواب معشوق قدیمی,تعبير خواب معشوق بودن,تعبير خواب معشوقه,تعبير خواب معشوقه,تعبير خواب معشوق شدن,تعبير خواب معشوق سابق,تعبير خواب معشوقه قبلی,تعبير خواب معشوقه سابق,تعبير خواب معشوقه همسر,تعبير خواب دیدن معشوق قدیمی,تعبير خواب کنار معشوق بودن,تعبير خواب با معشوق بودن,تعبير خواب ناراحت بودن معشوق,تعبير خواب معشوقه بودن,تعبير خواب معشوقه داشتن,تعبير خواب دیدن معشوقه,ت

تعبیر خواب معشوق 
احکام تعبیر خواب در ایام ماه  
هر خواب و رویایی در هر شبی از ماه قمری دارای تعبير خاص و ادله آن می باشد.
ماههای عربی مانند محرم- صفر- ربیع الاول و…. در هر روز دارای تعبير بخصوصی می باشد.
اگر به عبارت صحت ندارد برخوردیم ، معنای این است که خواب در ان روز هیچ تعبيری نخواهد داشت.
ولی اگر صحت داشت یعنی ان خواب تعبير دارد و باید با مراجعه به کلیات تعبير خواب به دنبال عنوان مطلب خواب خود باشیم.
  تیــڪ تـפּـڪ בات آیـ آر| פֿــפּـاندنے פּ دانستنے |

احکام تعبیر خواب در ایام ماه 
تعبیر خواب موش از دید تعبیر کنندگان خواب  
تعبير خواب موش از دید تعبير کنندگان خواب
تعبير خواب
موش سفید تعبير خواب موش و گربه تعبير خواب خوردن موش سیاه تعبير خواب
دیدن موش سفید تعبير خواب دیدن موش و گربه تعبير خواب موش خاکستری تعبير
خواب موش خاکستری در خانه تعبير خواب موش خاکستری مرده تعبير خواب موش
خوردن گربه تعبير خواب موش سفید تعبير خواب موش سفید ابن سیرین تعبير خواب
موش سفید بزرگ تعبير خواب موش سفید رنگ تعبير خواب موش سفید مرده تعبير
خواب موش سفید و سیاه تعبير خواب موش سفید ک

تعبیر خواب موش از دید تعبیر کنندگان خواب 
تعبیر خواب خشم گرفتن به همراه تعبیر خواب خر  
تعبير خواب خشم گرفتن به همراه  تعبير خواب خرتعبير خواب خشم گرفتنمحمدبن
سیرین گوید: اگر کسی بیند که کسی خشم گرفت از بهر خدای تعالی، دلیل بر خیر
و نیکویی او کند. اگر بیند از بهر دنیا خشم گرفت، دلیل که کار دین را حقیر
و خوار گرداند و به دنیا مغرور شود. ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند پدر و
مادر بر وی خشم گرفتند، دلیل که از جایگاهی بلند بیفتد.عکس خفنتعبير خواب خردیدن
خر در خواب خوب است. برخی خر را مردی احمق دانسته اند که به زندگی بیننده
خواب وارد م

تعبیر خواب خشم گرفتن به همراه تعبیر خواب خر 
تعبیر خواب خشم گرفتن به همراه تعبیر خواب خر  
تعبير خواب خشم گرفتن به همراه  تعبير خواب خرتعبير خواب خشم گرفتنمحمدبن
سیرین گوید: اگر کسی بیند که کسی خشم گرفت از بهر خدای تعالی، دلیل بر خیر
و نیکویی او کند. اگر بیند از بهر دنیا خشم گرفت، دلیل که کار دین را حقیر
و خوار گرداند و به دنیا مغرور شود. ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند پدر و
مادر بر وی خشم گرفتند، دلیل که از جایگاهی بلند بیفتد.عکس خفنتعبير خواب خردیدن
خر در خواب خوب است. برخی خر را مردی احمق دانسته اند که به زندگی بیننده
خواب وارد م

تعبیر خواب خشم گرفتن به همراه تعبیر خواب خر 
تعبیر خواب خشم گرفتن به همراه تعبیر خواب خر  
تعبير خواب خشم گرفتن به همراه  تعبير خواب خرتعبير خواب خشم گرفتنمحمدبن
سیرین گوید: اگر کسی بیند که کسی خشم گرفت از بهر خدای تعالی، دلیل بر خیر
و نیکویی او کند. اگر بیند از بهر دنیا خشم گرفت، دلیل که کار دین را حقیر
و خوار گرداند و به دنیا مغرور شود. ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند پدر و
مادر بر وی خشم گرفتند، دلیل که از جایگاهی بلند بیفتد.عکس خفنتعبير خواب خردیدن
خر در خواب خوب است. برخی خر را مردی احمق دانسته اند که به زندگی بیننده
خواب وارد م

تعبیر خواب خشم گرفتن به همراه تعبیر خواب خر 
زندگی امروز من خواب های دیشبم است که تعبیر می شود ...  
زندگی امروز من خوابهای دیشبم است که تعبير می شود... من از خوابیدن می‌ترسم. خواب‌های شبانه من روز بعد اتفاق می‌افتند. ماه پیش خواب دیدم پدرم مرده است و من دارم در گور او خاك می‌ریزم. همان شب با صدای تلفن از خواب بیدار شدم. از كابوسی كه دیده بودم هنوز می‌لرزیدم.زنگ تلفن مرا نیمه عریان از رختخواب بیرون كشید. گوشی را برداشتم. مادرم با ضجه گفت كه پدرم مرده است. و من فردا صبح همان خاكی را در گور پدرم می‌ریختم كه در خواب شب قبل ریخته بودم... 

زندگی امروز من خواب های دیشبم است که تعبیر می شود ... 
تعبیر خواب مارمولک  
تعبير خواب مارمولک | تعبير خواب | tabire khab
تعبير
خواب مارمولک,تعبير خواب مارمولک سبز,تعبير خواب مارمولک سفید,تعبير خواب
مارمولک بزرگ,تعبير خواب مارمولک امام صادق,تعبير خواب مارمولک از امام
صادق,تعبير خواب مارمولک روی دیوار,تعبير خواب مارمولک ابن سیرین,تعبير
خواب مارمولک,تعبير خواب مارمولک در خانه,تعبير خواب مارمولک سبز
بزرگ,تعبير خواب مارمولک سبز,تعبير خواب مارمولک سبز در خانه,تعبير خواب
مارمولک سبز مرده,تتعبير مارمولک سبز در خواب,تعب

تعبیر خواب مارمولک 
6  
[از خواب ها پرید، از گریه ی شدید
اما کسی نبود... اما کسی ندید...]
از خواب می پرم، از گریه ی زیاد
از یک پرنده که خود را به باد داد
از خواب می پری از لمس دست هاش
و گریه می کنی زیر ِ پتو یواش
از خواب می پرم می ترسم از خودم
دیوانه بودم و دیوانه تر شدم
از خواب می پری سرشار خواهشی
سردرد داری و سیگار می کشی
از خواب می پرم از بغض و بالشم
که تیر خورده ام که تیر می کشم
از خواب می پری انگشت هاش در...
گنجشک پر... کلاغ پر... پر... پرنده پر...
از خواب می پرم خوابی که درهم است


6 
تعبیر خواب هواپیما  
تعبير خواب هواپیما | تعبيرخواب هواپیما | tabire khab
تعبير خواب هواپیما,تعبير خواب هواپیما سوار شدن,تعبير خواب هواپیما در آسمان,تعبير خواب هواپیمای جنگی,تعبير خواب هواپیما,تعبير خواب هواپیما جنگی,تعبير خواب هواپیما درحال سقوط,تعبير خواب هواپیمای جنگنده,تعبير خواب هواپیما دیدن,تعبير خواب هواپیما سقوط,تعبير خواب هواپیما سوار شدن,تعبير خواب سوار شدن به هواپیما,تعبير خواب سوار شدن بر هواپیما,تعبير خواب پرواز در آسمان,تعبير خواب دیدن هواپیما در

تعبیر خواب هواپیما 
تعبیر خواب مورچه  
تعبير خواب مورچه | تعبير خواب | tabire khab
تعبير
خواب مورچه,تعبير خواب مورچه سیاه,تعبير خواب مورچه زرد,تعبير خواب مورچه
سیاه بزرگ,تعبير خواب مورچه امام صادق,تعبير خواب مورچه در خانه,تعبير خواب
مورچه روی بدن,تعبير خواب مورچه سیاه روی بدن,تعبير خواب مورچه سیاه
کوچک,تعبير خواب مورچه سیاه ریز,تعبير خواب مورچه سیاه در خانه,تعبير خواب
مورچه سیاه مرده,تعبير خواب دیدن مورچه سیاه,تعبير خواب مورچه ی سیاه,تعبير
خواب کشتن مورچه سیاه,تعبير خواب مورچه زر

تعبیر خواب مورچه 
تعبیر خواب طاووس  
تعبير خواب طاووس | تعبيرخواب طاووس | tabire khab
تعبير خواب طاووس,تعبير خواب طاووس سفید,تعبير خواب طاووس رنگی,تعبير خواب طاووس سیاه,تعبير خواب طاووس سفید,تعبير خواب طاووس ماده,تعبير خواب طاووس آبی,تعبير خواب طاووس قرمز,تعبير خواب طاووس دیدن,تعبير خواب طاووس پرنده,تعبير خواب دیدن طاووس سفید,تعبير دیدن طاووس سفید در خواب,تعبير خواب پر طاووس سفید,تعبير خواب طاووس نر و ماده,تعبير خواب دیدن طاووس,تعبير خواب دیدن طاووس در خواب,تعبير خواب دیدن پر طاو

تعبیر خواب طاووس 
معنی و تعبیر خواب شكلات تعبیر دیدن شکلات در خواب  
معنی و تعبير خواب شكلات تعبير دیدن شکلات در خواب


  شكلات   

دیدن شكلات در خواب، به این معنا است
كه بابت یك موفقیت و پیشرفت جدید، احساس می كنیدكه آن طور كه باید و شاید به شما
ارج ننهاده اند. هم چنین، شكلات در خواب دلالت دارد بر نیازتان به مورد محبت خاص
قرار گرفتن از سوی عزیزان یا دوستان بی توجه و بی خیالتان.
 فال تاروت ورق قهوه طالع بینی ماه سال تولدسرگرمی ارایش زیبایی مد عروس

معنی و تعبیر خواب شكلات تعبیر دیدن شکلات در خواب 
تعبیر خواب مردن  
تعبير خواب مردن | تعبير خواب | tabire khab
تعبير
خواب مردن,تعبير خواب مردن مادر,تعبير خواب مردن مرده,تعبير خواب مردن
همسر,تعبير خواب مردن برادر,تعبير خواب مردن دوست,تعبير خواب مردن
خواهر,تعبير خواب مردن و زنده شدن,تعبير خواب مردن خود,تعبير خواب مردن
فرزند,تعبير خواب مردن مادر بزرگ,تعبير خواب مردن مادر,تعبير خواب مردن
مادر شوهر,تعبير خواب مردن مادر مرده,تعبير خواب مردن مادر زن,تعبير خواب
فوت مادر,تعبير خواب مرگ مادر بزرگ,تعبير خواب فوت مادربزر

تعبیر خواب مردن 
تعبیر خواب قورباغه  
تعبير خواب قورباغه | تعبيرخواب قورباغه | tabire khab
تعبير خواب قورباغه,تعبير خواب قورباغه سبز بزرگ,تعبير خواب قورباغه,تعبير خواب قورباغه مرده,تعبير خواب قورباغه سیاه,تعبير خواب قورباغه در خانه,تعبير خواب قورباغه سفید,تعبير خواب قورباغه سیاه,تعبير خواب قورباغه خوردن,تعبير خواب قورباغه بزرگ,تعبير خواب قورباغه سبز,تعبير خواب دیدن قورباغه مرده,تعبير خواب قورباغه سیاه بزرگ,تعبير قورباغه سیاه در خواب,تعبير خواب دیدن قورباغه در خانه,تعبير قورباغ

تعبیر خواب قورباغه 
تعبیر خواب چادر  
تعبير خواب چادر | تعبيرخواب چادر | tabire khab
تعبير خواب چادر,تعبير خواب چادر مشکی,تعبير خواب چادر نماز,تعبير خواب چادر رنگی,تعبير خواب چادر سفید گلدار,تعبير خواب چادر سیاه,تعبير خواب چادر سبز,تعبير خواب چادر سفید به سر داشتن,تعبير خواب چادر سفید هدیه گرفتن,تعبير خواب چادر مشکی به سر داشتن,تعبير خواب چادر مشکی زنانه,تعبير خواب چادر مشکی خریدن,تعبير خواب چادر مشکی هدیه گرفتن,تعبير خواب چادر مشکی نو,تعبير خواب چادر مشکی چیست,تعبير خواب چادر مشکی

تعبیر خواب چادر 
تعبیر دیدن جن در خواب  
دیدن جن در خواب روبه روئی با فتنه و دشمنی است و چنانچه در خواب جن ببینید با دشمنی دست و پنجه نرم می کنید و علیه شما آتش فتنه ای بر افروخته می شود… اگر در خواب از جنی بترسید و فرار کنید امنیت می یابید و سود می برید. اگر جنی در خانه خودتان دیدید او یک دشمن خانگی است وخواب شما می گوید که مراقب یکی از نزدیکان خویش باشید. چنانچه در خانه خود تعدادی جن دیدید نشان آن است که اهالی خانه علیه شما جبهه گرفته اند و مخالف هستند. اگر جن را در جائی ن

تعبیر دیدن جن در خواب 
تعبیر  
 
تعبير قشنگی نیست من خواب تورا دیدمخود را و تورا ازهم یک عمر جدا دیدم
 
تعبير قشنگی نیست با اینکه توهم هستیخود را خم و وامانده بر روی عصا دیدم
 
با ذکر "خدا اورا باز آر به آغوشم"خود را به سرِ مهر و؛درگاه خدا دیدم
 
خود را وسط بازار در زهر فروشی هابی کفش و کمی لنگان دنبال دوا دیدم
 
این خواب قشنگی نیست بیدار شده ام اماتن پوش سفیدم را در جشنِ عزا دیدم
 
تعبير قشنگی نیست رفتی و دمِ رفتنیک زمزمه بر لبهات از حرف نیا دیدم...
 
"باقر دیلمی"

تعبیر 
تعبیر خواب كري و كركس  
تعبير خواب - كركسمهتر مرغان است و قوی تر و درازتر از همه مرغان باشد. محمدبن سیرین گوید: اگر كسی به خواب دید كركسی داشت، دلیل كه از پادشاه نیكی بیند و استخوان و گوشت او همین، دلیل است. کستعبير خواب - كری به خواب دیدن، دلیل درویشی است. محمدبن سیرین گوید: دیدن كری به خواب، دلیل بر تباهی دین است و نامرادی در دنیا. ابراهیم كرمانی گوید: دیدن كری به خواب، دلیل بر بینائی است و بستگی كارها. اگر كری دید كه شنوا شد، دلیل كه كارهای بسته بر وی گشاده شود به م

تعبیر خواب كري و كركس 
جدیدترین مطلب تعبیر خواب بیمارستان در http://www.bisms.ir/sleep-hospital/  
جدیدترین مطلب تعبير خواب بیمارستان در http://www.bisms.ir/sleep-hospital/
تعبير خواب بیمارستان,تعبير خواب بیمارستان روانی,تعبير خواب بیمارستان دکتر آرام,تعبير خواب دیدن بیمارستان,تعبير خواب در بیمارستان,تعبير خواب لباس بیمارستان,تعبير خواب بستری در بیمارستان,تعبير خواب بیمار در بیمارستان,تعبير خواب رفتن به بیمارستان,تعبير خواب بیمارستان رفتن,تعبير خواب دیدن بیمارستان,تعبير خواب دیدن بیمار در بیمارستان,تعبير خواب دیدن مرده در بیمارستان,تعبير دیدن ب

جدیدترین مطلب تعبیر خواب بیمارستان در http://www.bisms.ir/sleep-hospital/ 
تعبیر خواب خانه  
تعبير خواب خانه | تعبيرخواب خانه | tabire khab
تعبير خواب خانه,تعبير خواب خانه نو,تعبير خواب خانه قدیمی,تعبير خواب خانه خرابه,تعبير خواب خانه ساختن,تعبير خواب خانه تکانی,تعبير خواب خانه جدید و بزرگ,تعبير خواب خانه خراب شدن,تعبير خواب خانه کثیف,تعبير خواب خانه کهنه,تعبير خواب خانه نو,تعبير خواب خانه نوساز,تعبير خواب خانه نو خریدن,تعبير خواب خانه نو ساختن,تعبير خواب خانه نو رفتن,تعبير خواب خانه نو گرفتن,تعبير خواب منزل نو,تعبير خواب نوسازی خانه,تع

تعبیر خواب خانه 
تعبیر خواب آهو  
تعبير خواب آهو | تعبيرخواب آهو | tabire khab
تعبير خواب آهو,تعبير خواب آهوی زخمی,تعبير خواب آهوی مرده,تعبير خواب آهو مرده,تعبير خواب آهو گرفتن,تعبير خواب اهو و گوزن,تعبير خواب گوشت آهو,تعبير خواب کشتن آهو,تعبير خواب دیدن آهو,تعبير خواب گوشت آهو,تعبير خواب اهو مرده,تعبير خواب آهو هدیه گرفتن,تعبير خواب گرفتن بچه آهو,تعبير خواب گوشت گوزن,تعبير خواب گوشت گوزن,تعبير خواب خوردن گوشت آهو,تعبير خواب خوردن گوشت گوزن,تعبير خواب دیدن آهو,تعبير خواب دیدن آه

تعبیر خواب آهو 
خرید راحت و سریع جم برای بازی کلش  
برای خرید جم کافیست مبلغ آن را به حساب ما واریز کرده و در اسرع وقت جم خود را تحویل بگیرید.
500 جم مبلغ : 20000 تومان
1200 جم مبلغ : 30000 تومان
2500 جم مبلغ : 75000 تومان
6500 جم مبلغ : 175000 تومان
14000 جم مبلغ : 360000 تومان
جهت پرسش سوال و دریافت شماره کارت با تلگرام ما در تماس باشید
telegram.me/iamsoheil
واریز جم ۱دقیقه بعد از پرداخت وجه شما میباشد.

خرید راحت و سریع جم برای بازی کلش 
تعبیر خواب فندق  
تعبير خواب | تعبير خواب فندق | tabire khab
,تعبير
خواب فندق,تعبير خواب فندق تازه,تعبير خواب فندق شکستن,تعبير خواب فندق
سبز,تعبير خواب فندق و پسته,تعبير خواب فندق از امام صادق,تعبير خواب فندق
سوخته,تعبير خواب فندق چیست,تعبير خواب درخت فندق,تعبير خواب دیدن
فندق,تعبير خواب خوردن فندق,تعبير خواب درخت گردو,تعبير خواب درخت گردو
سبز,تعبير خواب درخت گردو از امام صادق,تعبير خواب کاشتن درخت گردو,تعبير
خواب دیدن درخت گردو,تعبير خواب بریدن درخت گردو,تعبی

تعبیر خواب فندق 
معنی و تعبیر خواب شباهت شبیه بودن همانندی  
معنی و تعبير خواب شباهت شبیه بودن همانندی  شباهت‌ و همانندی‌  اگر
شباهت‌ و همانندی‌ محور و مشخصه‌ اصلی‌ خوابتان‌ باشند، این‌ خواب‌ نشان‌
دهنده‌ تكراری‌ ویكنواخت‌ اندیشی‌، عادات‌ لایتغیر و ماندگار و حالت‌ پیش‌
بینی‌ پذیری‌ وجودتان‌ است‌. احتمالا از لحاظاحساسی‌ و عاطفی‌، دچار تنش‌ و
استرس‌ هستید و تحلیل‌ رفته‌اید. حالا زمان‌ خوبی‌ حاصل‌ شده‌ تااقدامی‌
صورت‌ دهید و تغییر و تحولات‌ مثبتی‌ را در زندگی‌تا

معنی و تعبیر خواب شباهت شبیه بودن همانندی 
معنی و تعبیر خواب شرمندگی و خجالت  
معنی و تعبير خواب شرمندگی و خجالت  شرمنده‌ و خجالت‌ زده‌  اگر در خوابتان‌ بابت‌ چیزی‌ احساس‌ شرمندگی‌ و خجالت‌ به‌ شما دست‌ دهد، به‌ این‌ معنا است‌ كه‌ درارتباط با چگونگی‌ برخورد با شكست‌ها و ناكامی‌ها و موفقیت‌ هایتان‌ نگران‌ و عصبی‌ هستید. احتمالا دررابطه‌ با پیشرفت‌ها و دستاوردهایتان‌ احساس‌ بی‌كفایتی‌ و نالایقی‌ می‌كنید یا بابت‌ چیزی‌ باعث‌ نگرانی‌دیگران‌ شده‌اید.فال تاروت ورق قهوه طالع بینی ماه سال

معنی و تعبیر خواب شرمندگی و خجالت 
دانلود نرم افزار تعبییر خواب Tabire khab برای اندروید  
 
همه ما تجربه دیدن خواب و رویا را داریم. این خواب ها گاهی اوقات معانی مختلفی پیدا میکنند. حتی انبیا و بزرگان دین نیز به این امر اشاره کرده اند و تعبير های مختلفی را در این زمینه انجام داده اند.
 
نرم افزار تعبير خواب جامع تمامی این تعابیر را جمع آوری کرده و میتوانید با استفاده از آن به معنی خواب خود دست پیدا کنید.
 
با نصب این نرم افزار میتوانید به سادگی تعبير خواب خود را بیابید.
 
تنها کافیست وارد نرم افزار شوید و موضوع اصلی خواب خ

دانلود نرم افزار تعبییر خواب Tabire khab برای اندروید 
تعبیر خواب ناف به همراه خواب یتیم  
تعبير خواب ناف به همراه خواب یتیمناتعبير خواب نافناف مجرای تغذیه جنین است و جنین تا در شکم مادر است از آن راه به مدد خون مادر غذا می خورد لیکن چون به دنیا آمد آن مسیر بسته می شود و نوزاد لاجرم از دهان خود برای سیر کردن شکم سود می برد لذا در خواب های ما ناف منبع معیشت ماست و چیز یا کاری است که به کمک آن خود و خانواده را معاش می رسانیم. اگر در خواب ببینید ناف شما متورم و بزرگ شده معاش شما گسترده و فراخ می شود و رزق و روزی بیشتری می یابید و چنانچه ببی

تعبیر خواب ناف به همراه خواب یتیم 
معنی و تعبیر خواب شاخه درخت و ارتباط ان با خوش شانسی  
معنی و تعبير خواب شاخه درخت و ارتباط ان با خوش شانسی  شاخه‌ درخت‌  شاخه‌های‌
درختان‌، نشانه‌ خوش‌ شانسی‌، رشد و تعالی‌، ترقی‌ و یك‌ زندگی‌ خوب‌ و
جدید، هستند.هم‌ چنین‌، ارتباطات‌ شما و خویشاوندانتان‌ را نشان‌ می‌دهند.
اگر در خوابتان‌، شاخه‌های‌ درختان‌ شكسته‌باشند، یعنی‌ در یك‌ ارتباط
خانوادگی‌ یا دوستانه‌، با مشكلی‌ مواجه‌ هستید.فال تاروت ورق قهوه طالع بینی ماه سال تولدسرگرمی ارایش زیبایی مد عروس

معنی و تعبیر خواب شاخه درخت و ارتباط ان با خوش شانسی 
تعبیر خواب طوطی  
تعبير خواب طوطی | تعبيرخواب طوطی | tabire khab
تعبير خواب طوطی,تعبير خواب طوطی سفید,تعبير خواب طوطی آبی رنگ,تعبير خواب طوطی کاسکو,تعبير خواب طوطی در قفس,تعبير خواب طوطی زرد,تعبير خواب طوطی سبز رنگ,تعبير خواب طوطی مرده,تعبير خواب طوطی,تعبير خواب طوطی بزرگ,تعبير خواب طوطی سفید,تعبير خواب طوطی کاسکو سفید,تعبير خواب پرنده کاسکو,تعبير خواب پرنده کاسکو,تعبير خواب دیدن طوطی کاسکو,تعبير خواب دیدن طوطی در قفس,تعبير خواب پرنده زیبا در قفس,تعبير خواب طوطی

تعبیر خواب طوطی 
مامنم خواب دیده...  
مامانم همیشه خواباش تعبير میشن..امکان نداره خواب ببینه و تعبير نشه..اصن از خواباش میترسم و هیچ وقتم چپ نیست..مثلا وقتی من از کوه افتادم مامانم خواب دیده بود گربه چنگ انداخته به صورتم و واقعا تعبير شد و صورتم بهم ریخت..(البته الان هیچ آثاری ازش نیست)
حالا دیشب مامانم خواب دیده که لپ تاپم پیدا شده..
منم دیشب خواب دیدم شادی از مشهد واسم هدیه اورده..یادمه از امام رضا اومده بود..
من به مسجد امام رضا سر کوچه سپردم که پیدا بشه..اخه من دلمو سپردم به این مس

مامنم خواب دیده... 
جدول پرداخت اقساط با توجه به اطلاعيه شماره 6/95  
جدول پرداخت اقساط با توجه به اطلاعیه شماره 6/95
الف ) زمینهای 300 متری
1)     تكمیل مبالغ واریزی تا سقف مبلغ 320 میلیون ریال (سی و دو میلیون تومان) تا تاریخ 30/2/95
2)     مبلغ 60 میلیون ریال (شش میلیون تومان) تا تاریخ 30/6/95 
3)     مبلغ 60  میلیون ریال (شش میلیون تومان) تا تاریخ 30/10/95
4)     مبلغ 60 میلیون ریال(شش میلیون تومان) تا تاریخ 30/2/96
5)     مبلغ 50 میلیون ریال (پنج میلیون تومان)تا تاریخ 30/6/96
6)     مبلغ 50 میلیون ریال (پنج میلیون تومان)تا تاریخ 30/10/96
الف ) زمین

جدول پرداخت اقساط با توجه به اطلاعيه شماره 6/95 
بهترین سایت تعبیر خواب حاملگی از دیدگاه بزرگان علم تعبیر خواب  
بهترین سایت تعبير خواب حاملگی از دیدگاه بزرگان علم تعبير خواب
تعبير خواب حاملگی | تعبير خواب حامله شدن | تعبير خواب

در این قسمت از سایت تفریحی ورد فان برای شما عزیزان تعبير خواب حاملگی را گرد آوری کرده ایم در ادامه با ما همراه باشید.
تعبير خواب حاملگی از نظر محمد ابن سیرین
تعبير خواب بزرگ شدن شکم مثل زنان حامله »»»» نشانه مال و نعمت دنیا است.

تعبير خواب حاملگی از نظر ابراهیم کرمانی
تعبير خواب حاملگی »»» اگه بچه دختر باشد به مادرش نعمت و مال

بهترین سایت تعبیر خواب حاملگی از دیدگاه بزرگان علم تعبیر خواب 
بهترین سایت تعبیر خواب حاملگی از دیدگاه بزرگان علم تعبیر خواب  
بهترین سایت تعبير خواب حاملگی از دیدگاه بزرگان علم تعبير خواب
تعبير خواب حاملگی | تعبير خواب حامله شدن | تعبير خواب

در این قسمت از سایت تفریحی ورد فان برای شما عزیزان تعبير خواب حاملگی را گرد آوری کرده ایم در ادامه با ما همراه باشید.
تعبير خواب حاملگی از نظر محمد ابن سیرین
تعبير خواب بزرگ شدن شکم مثل زنان حامله »»»» نشانه مال و نعمت دنیا است.

تعبير خواب حاملگی از نظر ابراهیم کرمانی
تعبير خواب حاملگی »»» اگه بچه دختر باشد به مادرش نعمت و مال

بهترین سایت تعبیر خواب حاملگی از دیدگاه بزرگان علم تعبیر خواب 
تعبیرخواب دندان  
تعبير خواب دندان
تعبير خواب دندان لق,تعبير خواب دندان لق شدن,تعبير خواب دندان لق و شکسته,تعبير خواب لقی دندان,تعبير خواب لقی دندان,تعبير خواب کشیدن دندان لق,تعبير خواب کندن دندان لق,تعبير خواب افتادن دندان لق,تعبير خواب لق شدن دندان جلو,تعبير خواب لق شدن دندان نیش,تعبير خواب دندان درآوردن,تعبير خواب دندان درآوردن بچه,تعبير خواب دندان درآوردن,تعبير خواب دندان درآوردن نوزاد,تعبير خواب دندان درآوردن کودک,تعبير خواب دندان درآوردن مرده,تعبير

تعبیرخواب دندان 
تعبیر خواب حرف الف اب،ابادی،ابشار،اتش،اسمان،اغوش،افتاب اینه  
تعبير خواب حرف الف اب،ابادی،ابشار،اتش،اسمان،اغوش،افتاب اینهتعبير خوابخواب شما حول کدام موضوع بوده ؟آب آبادی آبشار آبگینه آبله آبنوس آتش آجر آروغ آستانه آسمان آسیاب آشتی آغوش آفتاب آفتابه آلو آوار آواز آویختن آینه آب تعبير خواب به روایت امام جعفر صادقغوطه خوردن و فرو رفتن در آب را به پنج وجه تعبير باشدیقینقوتفال تاروت ورق قهوه طالع بینی ماه سال تولد

تعبیر خواب حرف الف اب،ابادی،ابشار،اتش،اسمان،اغوش،افتاب اینه 
قیمت گوشت شتر مرغ و دیگر فراورده های آن در شهرستان زیرکوه  
* قیمت هر کیلو گوشت شتر مرغ بدون استخوان مبلغ 33000 تومان .* قیمت هر کیلو گردن شتر مرغ مبلغ 15000 تومان .* قیمت هر کیلو چربی شتر مرغ مبلغ 15000 تومان .* قیمت هر کیلو سنگدان شترمرغ مبلغ 6000 تومان .* قیمت هر کیلو جگر شتر مرغ مبلغ 15000 تومان. * قیمت هر عدد تخم شترمرغ 15000 - 20000 تومان

قیمت گوشت شتر مرغ و دیگر فراورده های آن در شهرستان زیرکوه  
دیدن خواب خوشه و خامه + تعبیر آنان  
دیدن خواب خوشه و خامه + تعبير آنانخوشه محمدبن سیرین گوید: خوشه درخواب چون سبز و تازه است، دلیل فرزند و زیادتی مال و نعمت است و چون خوشه خشك بیند، دلیل كه در آن سال تنگی و قحط و نیاز است. عکس خفنخامهخامه به معنی قلم امروز در زبان محاوره فارسی به کار گرفته نمی شود. قلم را نیز در حرف ـ ق ـ نوشته ام. این خامه به معنی یکی از مشتقات شیر مطرح است که در خواب غم و رنج و سوختن دل تعبير می شود و دیدنش در خواب نیکو نیست اگر چه خودش غذایی است مقوی و خوشمزه.

دیدن خواب خوشه و خامه + تعبیر آنان 
تعبیر خواب  
About 1,820,000 results(0.23 seconds) 

Search Results


تعبير خواب - تعبير خواب آکا کاملترین مرجع تعبير خواب

www.akairan.com/sleep/

Translate this page
تعبير خواب,خواب,تعبير,معبران,معبران خواب,تعبير ابن سیرین,خواب دیدن,خوابیدن,تفسیر خواب,خوابها,رویا ,تعبير خواب دندان,تعبير خواب مرده ,تعبير خواب امام ...
تعبير خواب حرف م بر اساس - ‎تعبير خواب حرف گ بر اساس - ‎به وب سایت تعبير خوابتعبير خواب - قالب وبلاگ

pichak.net/fun/tabir/
Translate this page
تعبير خواب اصلی,تعبير خواب ب

تعبیر خواب 
معنی و تعبیر خواب دستگاه خشک کن خشک کردن لباس  
معنی و تعبير خواب دستگاه خشک کن خشک کردن لباس  دستگاه‌ خشك‌ كن‌  اگر
در خواب‌، مشغول‌ استفاده‌ از یك‌ دستگاه‌ خشك‌ كن‌ مخصوص‌ البسه‌ باشید،
یعنی‌، بایستی‌ بااحساسات‌ و عواطف‌تان‌ مواجه‌ و رودررو گردید. این‌
خواب‌، هم‌ چنین‌، نشان‌ دهنده‌ یك‌ طرح‌ و عقیده‌بی‌روح‌ و خشك‌ است‌ كه‌
نمی‌تواند هیچ‌ گونه‌ هیجان‌، شور و شوق‌ و نشاط به‌ زندگی‌تان‌ ببخشد.

فال تاروت ورق قهوه طالع بینی ماه سال تولد

معنی و تعبیر خواب دستگاه خشک کن خشک کردن لباس 
تعبیر خوابم  
خواب دیده بودم که مادرش با من سخن گفتند، دستانم را در دستانشان گرفتند و بعد، من واردِ پیست دو شدم. داشتم می‌دویدم که صدای پایی شندیم. صدای پا که نزدیک شد، صدای آشنایی آمد که نامم را صدا زد. برگشتم دیدم اوست ولی ایستاده بود کنار پیست و من دیگر فاصله داشتم.
خیلی از خواب‌هایم تا به حال تعابیر جالبی داشته‌اند. از آن شب تاکنون در فکرم که تعبير این خواب چه می‌تواند باشد. بسیار خوشبینانه در مورد گذشته و بدبینانه در مورد حال اندیشیدم.
تعبير خواب، عی

تعبیر خوابم 
تقدیر عشق  
دلم تغییر می خواهد تو را با تقدیر خوب می خواهدساعتی را در خواب باشم تورا در خواب و من خوش باشمدلم تعبير خواب میخواهد یه تعبير ناب ناب می خواهدیک دل سیر عشق میخواهددلبری کنم و نازم کشیبه دل من با تمام وجود عشق دهیباز اسیر رویای ذهنم شدم در گیر احساس شیرینم شدم جهان تغییر کرد و من بی تغییرشدمدنیا چرخید با تو، من ماندم و تنهاییدستم از دستت گسستترس ورم داشت در جا زدم از دور تو را تما شازدمدست تقدیر تو را از من ربود دست دیگری را در دستت نهاد ای کاش

تقدیر عشق 
تعبیر خواب برف باریدن و بارش زیاد و بوران برف  
تعبير خواب برف باریدن و بارش زیاد و بوران برف
تعبير خواب برف باریدن و بارش زیاد و بوران برف
تعبير خواب برف محمد بن سیرین گوید: برف به خواب دیدن، غم و اندوه و عذاب است، مگر اندکی دیده بود. اگر در زمستان برف بیند،تعبير خواب برف یا به جایگاهی که پیوسته در انجا برف است، دلیل که اهل آن موضع را غم و اندوه رسد. جابرمغربی گوید: تعبير خواب برف دیدن برف به خواب لشگر هزیمتی است، خاصه با برف که با برف بیند.
تعبير خواب برف باریدن و بارش زیاد و بوران برف
حضرت

تعبیر خواب برف باریدن و بارش زیاد و بوران برف 
تعبیر خواب سیل  
تعبير خواب سیل | tabire khab | تعبير خواب
تعبير
خواب سیل,تعبير خواب سیل گل آلود,تعبير خواب سیل دیدن,تعبير خواب سیل
آمدن,تعبير خواب سیل آب,تعبير خواب سیل دیدن,تعبير خواب دیدن سیل
امدن,تعبير خواب سیل آمدن,تعبير سیل آمدن در خواب,تعبير خواب سیل آب,تعبير
خواب سیل آب دریا,تعبير سیل آب در خواب,تعبير خواب سیل و آب,تعبير خواب سیل
با آب زلال
تعبير خواب سیل از نظر جابر مغربی
تعبير خواب سیل اگر در خواب بیند سیل درجائی خرابی ایجاد کرد، دلیل که مردم آنجا را از پ

تعبیر خواب سیل 
لحظات خوش  
یادش بخیر...
خواب دیشبم رو میگم ؛ توی خواب دیدم که داریم با هم صحبت میکنیم ، من محو نگاهش بودم و اون با ذوق و شوق داشت از کارهایی که در طول روز انجام داده بود میگفت ...
بخاطر دیدن خوابش ، چند روزه خیلی میخوابم ، به زور هم که شده ؛ صبح ها وقتی بیدار میشم ، باز میخوابم ...
با خودم میگم تو خواب حداقل خوشحالم ، برای چی بیدار بشم؟!
برای چی با هوشیار بودنم ، خودمو اذیت کنم؟
برای چی با واقعیت تلخی که توی خواب نیست ، خودمو عذاب بدم؟
توی خواب یه چیزهایی بهم گفت

لحظات خوش 
خواب پادشاه  
خواب پادشاهپادشاهی در خواب دید تمام دندانهایش افتادند!دنبال تعبير کنندگان خواب فرستاد...اولی گفت: تعبيرش این است که مرگ تمام خویشاوندانت را به چشم خواهی دیدپادشاه ناراحت شد و دستور داد او را بکشند...دومی گفت: تعبيرش این است که عمر پادشاه از تمام خویشاوندانش طولانی تر خواهد بود...پادشاه خوشحال شد و به او جایزه داد!
هر دو یک مطلب یکسان را بیان کردند اما با دو جمله بندی متفاوت...نوع بیان یک مطلب، میتواند نظر طرف مقابل را تغییر دهد...

خواب پادشاه 
همه چیز درباره تعبیر خواب طلاق و جدایی  
همه چیز درباره تعبير خواب طلاق و جدایی
همه چیز درباره تعبير خواب طلاق و جدایی
تعبير خواب طلاق از امام صادق علیه السلام نقل می کنند که اگر ببینید زن خویش را طلاق داده اید کاری تعبير خواب طلاقمی کنید که از کرده خود پشیمان و نادم می شوید. معبران دیگر نیز با اندکی اختلاف همین عقیده را دارند…
همه چیز درباره تعبير خواب طلاق و جدایی
اما نود درصد کسانی که همسر خویشتعبير خواب طلاق را طلاق می دهند یا ازدواج هایی که به متارکه و جدایی می انجامد همرا

همه چیز درباره تعبیر خواب طلاق و جدایی 
تعرفه تبلیغات در یونی سلس  
فروشگاه یونی سلس در نظر دارد برای همکاری بیشتر با مشتریان و بازدیدکنندگان گرامی به تبلیغات و معرفی حرفه و کسب و کار آنها بپردازد لذا پکیج هایی را در این مورد به شرح ذیل ارائه داده است .
سایت یونی سلس   www.unisells.ir
بنر 120 * 240  =  ماهانه مبلغ 50 هزار تومان
اسلاید شو دوم = ماهانه مبلغ 75 هزار تومان
تبلیغات متنی = ماهانه مبلغ 30 هزار تومان
سایت یونی شارژ    www.unisharzh.xzn.ir
بنر 460 * 68 = ماهانه مبلغ 25 هزار تومان
تبلیغات متنی = ماهانه مبلغ 10 هزار تومان
برای فعالساز

تعرفه تبلیغات در یونی سلس 
معنی و تعبیر خواب شیطان صفتی شرور بودن و بدی  
معنی و تعبير خواب شیطان صفتی شرور بودن و بدی  شرارت‌ و شیطان‌ صفتی‌  اگر
خوابتان‌ مرتبط با ارواح‌ شیطانی‌ یا جوی‌ شیطان‌ صفت‌ و فاسد باشد،
یعنی‌، در رابطه‌ با دستیابی‌ به‌اهداف‌ جاه‌ طلبانه‌ و بلند پروازانه‌تان‌
با موانع‌ و مشكلاتی‌ مواجه‌ خواهید شد. پس‌، بهتر است‌ تجدیدنظری‌ روی‌
اهدافتان‌ داشته‌ باشید و تغییر مسیری‌ در برنامه‌ ریزی‌ها و نقشه‌های‌
مرتبط با آینده‌تان‌صورت‌ دهید. اگر خواب‌ فردی‌ شریر

معنی و تعبیر خواب شیطان صفتی شرور بودن و بدی 
بهترین سایت تعبیر خواب چشم از دیدگاه بزرگان علم تعبیر خواب  
بهترین سایت تعبير خواب چشم از دیدگاه بزرگان علم تعبير خواب
تعبير خواب چشم | دیدن چشم در خواب | تعبير خواب

در این قسمت از سایت تفریحی ورد فان برای شما عزیزان تعبير خواب چشم را گرد آوری کرده ایم در ادامه با ما همراه باشید.

تعبير خواب چشم از نظر امام صادق (ع)
دیدن چشم در خواب هفت دلیل دارد.
دلیل اول ⇐ روشنائی
دلیل دوم ⇐ دین هدی
دلیل سوم ⇐ السلام
دلیل چهارم ⇐ فرزند
دلیل پنجم ⇐ مال
دلیل ششم ⇐ علم
دلیل هفتم ⇐ زیادتی در دین و مال

تعبير خواب چشم

بهترین سایت تعبیر خواب چشم از دیدگاه بزرگان علم تعبیر خواب 
بهترین سایت تعبیر خواب چشم از دیدگاه بزرگان علم تعبیر خواب  
بهترین سایت تعبير خواب چشم از دیدگاه بزرگان علم تعبير خواب
تعبير خواب چشم | دیدن چشم در خواب | تعبير خواب

در این قسمت از سایت تفریحی ورد فان برای شما عزیزان تعبير خواب چشم را گرد آوری کرده ایم در ادامه با ما همراه باشید.

تعبير خواب چشم از نظر امام صادق (ع)
دیدن چشم در خواب هفت دلیل دارد.
دلیل اول ⇐ روشنائی
دلیل دوم ⇐ دین هدی
دلیل سوم ⇐ السلام
دلیل چهارم ⇐ فرزند
دلیل پنجم ⇐ مال
دلیل ششم ⇐ علم
دلیل هفتم ⇐ زیادتی در دین و مال

تعبير خواب چشم

بهترین سایت تعبیر خواب چشم از دیدگاه بزرگان علم تعبیر خواب 
دیدن خواب درخت و دربان به همراه تعبیر  
دیدن خواب درخت و دربان به همراه تعبيردرختدرخت خود به خود هیچ تعبير مشخصی ندارد . معبران نوشته اند درختان بی بر مردمی درویش و تهی دست و فقیر و نیک نفسی هستند که این مردم در محیط و روی اطرافیان خویش تاثیر چندان ندارند . دیدن درختان در مساجد و زیارتگاه ها خوب است. درختان مردابی را در خواب دیدن خوب نیست.... اگر در خواب نخل ببینید خوب است زیرا عزت و بزرگی و سرفرازی است و اگر باره خرما داشته باشد بهتر است. بید مجنون و شاه توت نیز در خواب درختان خوبی نیس

دیدن خواب درخت و دربان به همراه تعبیر 
تعبیر خواب میمون  
تعبير خواب میمون | تعبيرخواب میمون | tabire khab
تعبير خواب میمون,تعبير خواب میمون قهوه ای,تعبير خواب میمون سیاه,تعبير خواب میمون سیاه رنگ,تعبير خواب میمون زرد,تعبير خواب میمون دیدن,تعبير خواب میمون مرده,تعبير خواب میمون در خانه,تعبير خواب میمون کوچک,تعبير خواب میمون وحشی,تعبير خواب میمون سیاه مرده,تعبير میمون سیاه در خواب,تعبير خواب دیدن میمون سیاه,تعبير دیدن میمون سیاه در خواب,تعبير خواب دیدن میمون,تعبير خواب دیدن میمون در خواب,تعبير خواب دی

تعبیر خواب میمون 
تعبیر خواب دریا و دریاچه معنی خواب دریا و دریاچه  
تعبير خواب دریا و دریاچه معنی خواب دریا و دریاچه  دریا  آب‌
به‌ هر شكلی‌ در خواب‌ نشانه‌ احساسات‌، عواطف‌ وضمیر ناخودآگاه‌ ما است‌.
هم‌ چنین‌ می‌تواند نشان‌دهنده‌ ناخودآگاه‌ جمعی‌ یا تجربیات‌ معنوی‌ شما
باشد.تعبير این‌ گونه‌ خواب‌ها بستگی‌ به‌ نظام‌ اعتقادی‌شخصی‌ و تجربیات‌
زندگیتان‌ دارد.   دریاچه‌  

فال تاروت ورق قهوه طالع بینی ماه سال تولد

تعبیر خواب دریا و دریاچه معنی خواب دریا و دریاچه 
اثر و اهمیت خواب رویا  
❌  خواب رویا چه اثر و اهمیتی  دارد؟
❗️کاهش یا حذف خواب رویا باعث کاهش احساس سر حالی صبحگاهی می شود.
❗️خواب رویا نقش ویژه  برحافظه و قدرت تمرکزدر طی روز دارد.
❗️در خواب رویا عضلات بدن حالت فلج پیدا کرده و شل تر از دیگر مراحل خواب است.
❗️در برخی بیماری ها که حالت فلجی عضلات در خواب رویا رخ نمی دهد،فرد حین خواب حرکات غیر طبیعی  ازخود نشان می دهد.
@sleepandhealth

اثر و اهمیت خواب رویا 
colors  
این روزها فقط شکل نگاهم. به آدم‌ها و بازی‌هاشان نگاه می‌کنم. به خواب‌های جورواجوری که زندگی برایم می‌بیند نگاه می‌کنم. به خاطراتم که ذره ذره پاک می‌شوند، نگاه می‌کنم. نگاه می‌کنم و نمی‌دانم کی از خواب بلند می‌شوم. نه از خواب بلند شدن فعل مناسبی برای این متن نیست آدم در خواب نگاه نمی‌کند. و روزهای من شکل خواب نیست. در خواب امید بیداری هست...

colors 
معنی و تعبیر خواب دایناسور تعبیر خواب گودزیلا  
معنی و تعبير خواب دایناسور تعبير خواب گودزیلا  دایناسور  دایناسورها
در خواب‌، نشان‌ دهنده‌ قسمتی‌ از گذشته‌ شما یا یكی‌ از ویژگی‌های‌
شخصیتی‌تان‌ هستندكه‌ تغییر كرده‌ و شما دیگر از آن‌ استفاده‌ نمی‌كنید.
اگر در خواب‌، دایناسوری‌ به‌ شما حمله‌ كند، یعنی‌ درتلاشید تا تغییری‌ در
خودتان‌ به‌ وجود آورید و فرد دیگری‌ شوید. اگر در خواب‌ از یك‌ دایناسور
فراركنید، یعنی‌ می‌خواهید هم‌ سن‌ و سالان‌ و هم‌ طرازانتا

معنی و تعبیر خواب دایناسور تعبیر خواب گودزیلا 
مبلغ دیه سال 95 اعلام شد  
سخنگوی قوه قضاییه گفت: نرخ دیه سال آینده ۱۹۰میلیون تومان تعیین شد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: نرخ دیه سال آینده ۱۹۰میلیون تومان تعیین شد.
محسنی‌اژه‌ای با اعلام خبر تعیین نرخ دیه برای سال آینده گفت: براساس قانون، قوه قضاییه موظف به بررسی و تعیین قیمت دیه در سال 95 بود که با بررسی‌های صورت گرفته و لحاظ کردن نتایج بررسی‌های میدانی و تورم موجود در کشور، مبلغ دیه برای سال آینده 190 میلیون تومان برای ماه‌های غیرحرام تعیین شد.
وی ادامه داد: طبیعی است د

مبلغ دیه سال 95 اعلام شد 
توهم هیپناگوژیک  
هیپناگوژیک (Hypnogogic) به معنای درک حسی اشتباه (توهم) در لحظات به خواب رفتن می‌باشد . این اختلال جزو نشانه های اختلال خواب موسوم به "نارکولپسی" می باشد . هیپناگوژیک جزو تجربه حالت گذار از بیداری به خواب است . حالت خواب آور هوشیاری ، طی شروع خواب می باشد . در مقابل ، بی خواب کننده و نشان دهنده شروع بیداری است . کلمات مرتبط از یونانی agōgos "پیشرو"، "القا"، پمپ"عمل از ارسال" هستند . و هیپنوس "خواب" پدیده ذهنی است که در این مرحله "آگاهی آستانه" رخ می دهد که عبا

توهم هیپناگوژیک 
معنی و تعبیر خواب شکستن دست و پا تعبیر خواب دست و پای شکسته  
معنی و تعبير خواب شکستن دست و پا تعبير خواب دست و پای شکسته  دست‌ و پای‌ شكسته‌  دست‌
یا پای‌ شكسته‌ در خواب‌، نشان‌ می‌دهد كه‌ در یك‌ موقعیت‌ موجود در
زندگی‌تان‌، آن‌ چنان‌ كه‌باید و شاید، از عهده‌ انجام‌ امور، به‌ خوبی‌ بر
نمی‌آیید

فال تاروت ورق قهوه طالع بینی ماه سال تولد

معنی و تعبیر خواب شکستن دست و پا تعبیر خواب دست و پای شکسته 
از خواب مـی پرم ..  
[از خواب ها پرید، از گریه ی شدید
اما کسی نبود... اما کسی ندید...]
از خواب می پرم، از گریه ی زیاد
از یک پرنده که خود را به باد داد
از خواب می پری از لمس دست هاش
و گریه می کنی زیر ِ پتو یواش
از خواب می پرم می ترسم از خودم
دیوانه بودم و دیوانه تر شدم
از خواب می پری سرشار خواهشی
سردرد داری و سیگار می کشی
از خواب می پرم از بغض و بالشم
که تیر خورده ام که تیر می کشد
از خواب می پری انگشت هاش در
گنجشک پر... کلاغ پر... پر... پرنده پر
از خواب می پرم خوابی که درهم است
آغو

از خواب مـی پرم .. 
تعبير خواب تخم كاشتن  
تعبير خواب تخم كاشتنمحمد بن سیرین گوید: اگر كسی به خواب بیند كه تخم كاشت و باز جمع كرد، دلیل كه شرف و بزرگی یابد. اگر دید از آنجا كه كاشته بود خورد، دلیلش از این نیكوتر است. اگر بیند از آن چه كِشته بود چیزی حاصل نگردید و یا ندانست كه چیست و اندك و بسیار آن ندانست، دلیل بر غم و اندوه كند. ابراهیم كرمانی گوید: اگر بیند گندم همی كاشت، دلیل كه او خیر و نیكوئی رسد. اگر بیند جو همی كاشت، دلیل كه او را مال جمع شود. اگر دید كاورس همی كاشت، دلیل بر مال اندك ك

تعبير خواب تخم كاشتن 
تعبیر خواب سیب  
تعبير خواب سیب | tabire khab | تعبيرخواب سیب
تعبير
خواب سیب,تعبير خواب سیب قرمز,تعبير خواب سیب زرد,تعبير خواب سیب
سرخ,تعبير خواب سیب قرمز بزرگ,تعبير خواب سیب قرمز و زرد,تعبير خواب سیب
قرمز خریدن,تعبير خواب سیب قرمز و سفید,تعبير خواب سیب قرمز خراب,تعبير
خواب سیب قرمز چیدن,تعبير خواب سیب قرمز دادن,تعبير خواب سیب قرمز
درشت,تعبير خواب سیب قرمز کوچک,تعبير خواب سیب زرد خوردن,تعبير خواب سیب
زرد شیرین,تعبير خواب سیب زرد و قرمز,تعبير خواب سیب زرد گندیده,

تعبیر خواب سیب 
خواب شپش و مهره شکسته  
سحر یکشنبه خواب دیدم سرم پر از شپش درشت و سفید و قشنگ شده و من همه آنها را روی تشک تخت تکاندم صبح زود تعبير خواب را نگاه کردم اینها آمده بود 
شنبه ترافیک ارباب رجوع ام تقریبا صفر بود و من به همه کارهای عقب مانده رسیدن گفتم شاید از این به بعد به آرامش برسم که رسیدم. 
و سه شنبه که قرار بود از 6 صبح تا 9 شب جلسه باشم آزاد شدم چه آزادی..... 
 

خواب شپش و مهره شکسته