خواب ببینید معاش تعبیر تعبیر خواب خواب ببینید همراه خواب

تعبیر خواب ناف به همراه خواب یتیم  
تعبير خواب ناف به همراه خواب یتیمناتعبير خواب نافناف مجرای تغذیه جنین است و جنین تا در شکم مادر است از آن راه به مدد خون مادر غذا می خورد لیکن چون به دنیا آمد آن مسیر بسته می شود و نوزاد لاجرم از دهان خود برای سیر کردن شکم سود می برد لذا در خواب های ما ناف منبع معیشت ماست و چیز یا کاری است که به کمک آن خود و خانواده را معاش می رسانیم. اگر در خواب ببينيد ناف شما متورم و بزرگ شده معاش شما گسترده و فراخ می شود و رزق و روزی بیشتری می یابید و چنانچه ببی

تعبیر خواب ناف به همراه خواب یتیم 
دیدن خواب خزان به همراه تعبیر این خواب  
دیدن خواب خزان به همراه تعبير این خواب دیدن خزان با علائم و نشانه هائی که دارد در خواب های ما خوب نیست. اگر در خواب ببينيد که هوا گرفته و ابری است و احساس سرما بکنید و مشاهده کنید که درختان زرد و پژمرده شده اند و به این ترتیب در می یابید که خزان فرارسیده است یک دوره کوتاه گرفتگی و ملال برای شما پیش می آید که البته طولانی نیست و زود می گذرد. احساسی که طی روزهای آینده در جریان برخورد با حوادث و مسائل برای ما پیش می آید و ایجاد می گردد در خواب ما ب

دیدن خواب خزان به همراه تعبیر این خواب 
کاملترین تعبیرخواب برای کامپیوتر  
کاملترین تعبير خواب در ایران با بیش از 1000000 کلمه و بیش از 3000 موضوع قابل جستجو ، قابل اجرا در تمام ویندوزها و شامل بسیاری ازمعبران بزرگ
این نرم افزار شامل :
- تعبير خواب دانیال نبی علیه السلام
- تعبير خواب امام جعفرصادق علیه السلام
- تعبير خواب یوسف نبی علیه السلام
- تعبير خواب اسماعیل بن اشعث
- تعبير خواب خالد اصفهانی
- تعبير خواب محمد بن سیرین
- تعبير خواب ابراهیم کرمانی
- تعبير خواب جابر مغربی
- تعبير خواب ابن عباس
- تعبير خواب جاحظ


کاملترین تعبیرخواب برای کامپیوتر 
تعبیر خواب تلفن و تمام شدن كار  
تعبير خواب - تمام شدن كارمحمدبن سیرین گوید: هر كه در خواب دید كه كارهای دنیائی او تمام گشت و كامكار شد، دلیل كه احوالش متغیر شود. و هر كه بیند كارش تمام شد، دلیل بر تغییر حال او است و هم بیم بود كه عمرش سیر گردد و هم بیدادگر است كه از او انتقام كشند. تجاوزتعبير خواب - تلفن تلفن دیدار دوستان و عزیزان است. این در صورتی است که زیاد با تلفن سر و کار نداشته باشید. اگر در خواب ببينيد که تلفن دارید به دیدار دوستی نایل می شوید. برای کسانی که تلفن در خانه

تعبیر خواب تلفن و تمام شدن كار 
تعبير خواب نامه به همراه خواب یرقان  
تعبير خواب نامه به همراه خواب یرقاننا تعبير خواب - نامهمحمدبن سیرین گوید: اگر به خواب بیندكه نامه سر به مهر داشت، دلیل است سخنی پوشیده بشنود. اگر نامه را گشاده بیند، دلیل كه سخنی فاش شنود. ابراهیم كرمانی گوید: اگر درخواب بیند نامه سر به مهر داشت، دلیل است خبری به وی رسد. اگر بیند كه نامه را بگشاد، دلیل است بی غم شود. اگر بیند مهر از نامه برداشت و بخواند، دلیل عز و جاه است وقتی كه بیننده خواب امی بود و نیز گویند كه آخر عمر او بود. جابرمغربی گوید

تعبير خواب نامه به همراه خواب یرقان 
تعبیر خواب تلفن و تمام شدن كار  
تعبير خواب - تمام شدن كارمحمدبن سیرین گوید: هر كه در خواب دید كه كارهای دنیائی او تمام گشت و كامكار شد، دلیل كه احوالش متغیر شود. و هر كه بیند كارش تمام شد، دلیل بر تغییر حال او است و هم بیم بود كه عمرش سیر گردد و هم بیدادگر است كه از او انتقام كشند. تجاوزتعبير خواب - تلفن تلفن دیدار دوستان و عزیزان است. این در صورتی است که زیاد با تلفن سر و کار نداشته باشید. اگر در خواب ببينيد که تلفن دارید به دیدار دوستی نایل می شوید. برای کسانی که تلفن در خانه

تعبیر خواب تلفن و تمام شدن كار 
دیدن خواب خوشه و خامه + تعبیر آنان  
دیدن خواب خوشه و خامه + تعبير آنانخوشه محمدبن سیرین گوید: خوشه درخواب چون سبز و تازه است، دلیل فرزند و زیادتی مال و نعمت است و چون خوشه خشك بیند، دلیل كه در آن سال تنگی و قحط و نیاز است. عکس خفنخامهخامه به معنی قلم امروز در زبان محاوره فارسی به کار گرفته نمی شود. قلم را نیز در حرف ـ ق ـ نوشته ام. این خامه به معنی یکی از مشتقات شیر مطرح است که در خواب غم و رنج و سوختن دل تعبير می شود و دیدنش در خواب نیکو نیست اگر چه خودش غذایی است مقوی و خوشمزه. اگر

دیدن خواب خوشه و خامه + تعبیر آنان 
تعبير خواب تاس به همراه خواب تاوه  
تعبير خواب تاس به همراه خواب تاوهتتعبير خواب - تاسمحمدبن سیرین گوید: اگر در خواب بیند تاس بازی می كرد و قمار باخت، دلیل است به غمی گرفتار شود، یا در حیلتی افتد. جابرمغربی گوید: اگر دیدتاس بازی كرد،دلیل خصومت است. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن تاس در خواب بر پنج وجه است. اول: مقام. دوم: زن. سوم: فرزند. چهارم: مال. پنجم: گفتگو.تعبير خواب - تاوهمحمدبن سیرین گوید: درخواب دیدن، خدمتكار خانه بود، كه آن چه بر كدخدای خانه بود جمله بر عیال خود و دیگران نف

تعبير خواب تاس به همراه خواب تاوه 
تعبير خواب تاس به همراه خواب تاوه  
تعبير خواب تاس به همراه خواب تاوهتتعبير خواب - تاسمحمدبن سیرین گوید: اگر در خواب بیند تاس بازی می كرد و قمار باخت، دلیل است به غمی گرفتار شود، یا در حیلتی افتد. جابرمغربی گوید: اگر دیدتاس بازی كرد،دلیل خصومت است. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن تاس در خواب بر پنج وجه است. اول: مقام. دوم: زن. سوم: فرزند. چهارم: مال. پنجم: گفتگو.تعبير خواب - تاوهمحمدبن سیرین گوید: درخواب دیدن، خدمتكار خانه بود، كه آن چه بر كدخدای خانه بود جمله بر عیال خود و دیگران نف

تعبير خواب تاس به همراه خواب تاوه 
6  
[از خواب ها پرید، از گریه ی شدید
اما کسی نبود... اما کسی ندید...]
از خواب می پرم، از گریه ی زیاد
از یک پرنده که خود را به باد داد
از خواب می پری از لمس دست هاش
و گریه می کنی زیر ِ پتو یواش
از خواب می پرم می ترسم از خودم
دیوانه بودم و دیوانه تر شدم
از خواب می پری سرشار خواهشی
سردرد داری و سیگار می کشی
از خواب می پرم از بغض و بالشم
که تیر خورده ام که تیر می کشم
از خواب می پری انگشت هاش در...
گنجشک پر... کلاغ پر... پر... پرنده پر...
از خواب می پرم خوابی که درهم است


6 
تعبیر خواب خشم گرفتن به همراه تعبیر خواب خر  
تعبير خواب خشم گرفتن به همراه  تعبير خواب خرتعبير خواب خشم گرفتنمحمدبن
سیرین گوید: اگر کسی بیند که کسی خشم گرفت از بهر خدای تعالی، دلیل بر خیر
و نیکویی او کند. اگر بیند از بهر دنیا خشم گرفت، دلیل که کار دین را حقیر
و خوار گرداند و به دنیا مغرور شود. ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند پدر و
مادر بر وی خشم گرفتند، دلیل که از جایگاهی بلند بیفتد.عکس خفنتعبير خواب خردیدن
خر در خواب خوب است. برخی خر را مردی احمق دانسته اند که به زندگی بیننده
خواب وارد م

تعبیر خواب خشم گرفتن به همراه تعبیر خواب خر 
تعبیر خواب خشم گرفتن به همراه تعبیر خواب خر  
تعبير خواب خشم گرفتن به همراه  تعبير خواب خرتعبير خواب خشم گرفتنمحمدبن
سیرین گوید: اگر کسی بیند که کسی خشم گرفت از بهر خدای تعالی، دلیل بر خیر
و نیکویی او کند. اگر بیند از بهر دنیا خشم گرفت، دلیل که کار دین را حقیر
و خوار گرداند و به دنیا مغرور شود. ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند پدر و
مادر بر وی خشم گرفتند، دلیل که از جایگاهی بلند بیفتد.عکس خفنتعبير خواب خردیدن
خر در خواب خوب است. برخی خر را مردی احمق دانسته اند که به زندگی بیننده
خواب وارد م

تعبیر خواب خشم گرفتن به همراه تعبیر خواب خر 
تعبیر خواب خشم گرفتن به همراه تعبیر خواب خر  
تعبير خواب خشم گرفتن به همراه  تعبير خواب خرتعبير خواب خشم گرفتنمحمدبن
سیرین گوید: اگر کسی بیند که کسی خشم گرفت از بهر خدای تعالی، دلیل بر خیر
و نیکویی او کند. اگر بیند از بهر دنیا خشم گرفت، دلیل که کار دین را حقیر
و خوار گرداند و به دنیا مغرور شود. ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند پدر و
مادر بر وی خشم گرفتند، دلیل که از جایگاهی بلند بیفتد.عکس خفنتعبير خواب خردیدن
خر در خواب خوب است. برخی خر را مردی احمق دانسته اند که به زندگی بیننده
خواب وارد م

تعبیر خواب خشم گرفتن به همراه تعبیر خواب خر 
تعبير خواب ماكيان به همراه خواب ماش  
تعبير خواب ماكیان به همراه خواب ماشمتعبير خواب ماكیانمحمدبن سیرین گوید: دیدن ماكیان درخواب، دلیل خادم و كنیزك است و اگر دید كه مرغ خانگی بسیار داشت، دلیل است سروری یابد. ابراهیم كرمانی گوید: دیدن ماكیان به خواب، دلیل زنی بود با جمال و مال. اگر بیند ماكیان در خانه او خانه كرد دلیل است از زنی منفعت یابد. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن ماكیان به خواب سه وجه است. اول: زن صاحب جمال. دوم: كنیزك. سوم: خادم خانه. تعبير خواب - ماشمحمدبن سیرین گوید: اگ

تعبير خواب ماكيان به همراه خواب ماش 
تعبیر دیدن جن در خواب  
دیدن جن در خواب روبه روئی با فتنه و دشمنی است و چنانچه در خواب جن ببينيد با دشمنی دست و پنجه نرم می کنید و علیه شما آتش فتنه ای بر افروخته می شود… اگر در خواب از جنی بترسید و فرار کنید امنیت می یابید و سود می برید. اگر جنی در خانه خودتان دیدید او یک دشمن خانگی است وخواب شما می گوید که مراقب یکی از نزدیکان خویش باشید. چنانچه در خانه خود تعدادی جن دیدید نشان آن است که اهالی خانه علیه شما جبهه گرفته اند و مخالف هستند. اگر جن را در جائی ن

تعبیر دیدن جن در خواب 
تعبير خواب كژدم به علاوه خواب كنه  
تعبير خواب كژدم به علاوه خواب كنهکستعبير خواب كژدممحمدبن سیرین گوید: دیدن كژدم به خواب، دلیل بر دشمنی ضعیف است. اگر بیند كژدم او را بگزید، دلیل كه دشمنی او را سخنی سخت گوید، چنانكه غمگین شود. اگر دید كژدمی را بكشت، دلیل كه بر دشمنی ظفر یابد. ابراهیم كرمانی گوید: اگر دید كژدمی داشت و مردم را می گزید، دلیل كه بَدِ مردم را بگوید. اگر دید كژدمی به خرمی خورد، دلیل كه دشمن با او فساد كند. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن كژدم در خواب بر سه وجه است. اول:

تعبير خواب كژدم به علاوه خواب كنه 
خوابها و تعبیر آن  
دنیای خواب هنوز یکی از مرزهای ناشناخته ذهن انسان است که با توجه به ارتباط تنگاتنگ ذهن و زبان می تواند بخشی از فرایندهای زبانی را در برگیرد. تعبير خواب از ابتدای خلقت انسان به عنوان یکی از مهارت های افراد خاص به ویژه پیامبران و در بعضی فرهنگها و مذاهب غیر الهی به جادوگران به شمار می آمد. از جمله آن می توان به خواب مشهور حضرت یوسف(ع) و تعبير خواب ائمه اطهار و ... یاد کرد. در این دنیای کوچک مجازی نیز صفحات تعبير خواب از بازدیدکنندگان ویژه و زیادی بر

خوابها و تعبیر آن 
تعبیر خواب مارمولک  
تعبير خواب مارمولک | تعبير خواب | tabire khab
تعبير
خواب مارمولک,تعبير خواب مارمولک سبز,تعبير خواب مارمولک سفید,تعبير خواب
مارمولک بزرگ,تعبير خواب مارمولک امام صادق,تعبير خواب مارمولک از امام
صادق,تعبير خواب مارمولک روی دیوار,تعبير خواب مارمولک ابن سیرین,تعبير
خواب مارمولک,تعبير خواب مارمولک در خانه,تعبير خواب مارمولک سبز
بزرگ,تعبير خواب مارمولک سبز,تعبير خواب مارمولک سبز در خانه,تعبير خواب
مارمولک سبز مرده,تتعبير مارمولک سبز در خواب,تعب

تعبیر خواب مارمولک 
جدیدترین مطلب تعبیر خواب بیمارستان در http://www.bisms.ir/sleep-hospital/  
جدیدترین مطلب تعبير خواب بیمارستان در http://www.bisms.ir/sleep-hospital/
تعبير خواب بیمارستان,تعبير خواب بیمارستان روانی,تعبير خواب بیمارستان دکتر آرام,تعبير خواب دیدن بیمارستان,تعبير خواب در بیمارستان,تعبير خواب لباس بیمارستان,تعبير خواب بستری در بیمارستان,تعبير خواب بیمار در بیمارستان,تعبير خواب رفتن به بیمارستان,تعبير خواب بیمارستان رفتن,تعبير خواب دیدن بیمارستان,تعبير خواب دیدن بیمار در بیمارستان,تعبير خواب دیدن مرده در بیمارستان,تعبير دیدن ب

جدیدترین مطلب تعبیر خواب بیمارستان در http://www.bisms.ir/sleep-hospital/ 
تعبير خواب سنجد به همراه خواب سندان  
تعبير خواب سنجد به همراه خواب سندانسکس تعبير خواب - سنجدمحمدبن سیرین گوید: سنجد درخواب، مال بود كه به رنج به دست آورد. اگر بیند كه سنجد را بخرید یا كسی بدو داد، دلیل است مال حلال به دست آورد. جابرمغربی گوید: اگر بیند كه سنجد از درخت جمع میكرد، دلیل كند از مردی بدخوی مال به دست آورد. اگر دید كه سنجد می خورد، دلیل كه مال بر عیال نفقه كند. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن سنجد به خواب بر سه وجه است. اول: مال حاصل كردن. دوم: مال به دست آوردن. سوم: منفع

تعبير خواب سنجد به همراه خواب سندان 
اثر و اهمیت خواب رویا  
❌  خواب رویا چه اثر و اهمیتی  دارد؟
❗️کاهش یا حذف خواب رویا باعث کاهش احساس سر حالی صبحگاهی می شود.
❗️خواب رویا نقش ویژه  برحافظه و قدرت تمرکزدر طی روز دارد.
❗️در خواب رویا عضلات بدن حالت فلج پیدا کرده و شل تر از دیگر مراحل خواب است.
❗️در برخی بیماری ها که حالت فلجی عضلات در خواب رویا رخ نمی دهد،فرد حین خواب حرکات غیر طبیعی  ازخود نشان می دهد.
@sleepandhealth

اثر و اهمیت خواب رویا 
زندگی امروز من خواب های دیشبم است که تعبیر می شود ...  
زندگی امروز من خوابهای دیشبم است که تعبير می شود... من از خوابیدن می‌ترسم. خواب‌های شبانه من روز بعد اتفاق می‌افتند. ماه پیش خواب دیدم پدرم مرده است و من دارم در گور او خاك می‌ریزم. همان شب با صدای تلفن از خواب بیدار شدم. از كابوسی كه دیده بودم هنوز می‌لرزیدم.زنگ تلفن مرا نیمه عریان از رختخواب بیرون كشید. گوشی را برداشتم. مادرم با ضجه گفت كه پدرم مرده است. و من فردا صبح همان خاكی را در گور پدرم می‌ریختم كه در خواب شب قبل ریخته بودم... 

زندگی امروز من خواب های دیشبم است که تعبیر می شود ... 
colors  
این روزها فقط شکل نگاهم. به آدم‌ها و بازی‌هاشان نگاه می‌کنم. به خواب‌های جورواجوری که زندگی برایم می‌بیند نگاه می‌کنم. به خاطراتم که ذره ذره پاک می‌شوند، نگاه می‌کنم. نگاه می‌کنم و نمی‌دانم کی از خواب بلند می‌شوم. نه از خواب بلند شدن فعل مناسبی برای این متن نیست آدم در خواب نگاه نمی‌کند. و روزهای من شکل خواب نیست. در خواب امید بیداری هست...

colors 
تعبیر خواب موش از دید تعبیر کنندگان خواب  
تعبير خواب موش از دید تعبير کنندگان خواب
تعبير خواب
موش سفید تعبير خواب موش و گربه تعبير خواب خوردن موش سیاه تعبير خواب
دیدن موش سفید تعبير خواب دیدن موش و گربه تعبير خواب موش خاکستری تعبير
خواب موش خاکستری در خانه تعبير خواب موش خاکستری مرده تعبير خواب موش
خوردن گربه تعبير خواب موش سفید تعبير خواب موش سفید ابن سیرین تعبير خواب
موش سفید بزرگ تعبير خواب موش سفید رنگ تعبير خواب موش سفید مرده تعبير
خواب موش سفید و سیاه تعبير خواب موش سفید ک

تعبیر خواب موش از دید تعبیر کنندگان خواب 
تعبیر خواب تخت خواب  
تعبير خواب تخت خواب تخت خواب بدون هیچ تردید برای مرد به زن بر می گردد و برای زن گویای تاثیر وجودی مرد است در زندگی او. حالتی که تخت خواب دارد بیانگر حالت جفت خواب بیننده است. چنان چه مردی ببیند تخت خوابش آشفته است این خواب به او می گوید که همسرش تعادل ندارد. این عدم تعادل می تواند هم جسمی باشد و هم روحی. از چیزی آزرده است که این آزردگی در زندگی و روابط خانوادگی ایشان اثر می نهد. مشاهده آشفتگی تخت خواب به مرد توصیه می کند که در بیداری جستجو و کا

تعبیر خواب تخت خواب 
توهم هیپناگوژیک  
هیپناگوژیک (Hypnogogic) به معنای درک حسی اشتباه (توهم) در لحظات به خواب رفتن می‌باشد . این اختلال جزو نشانه های اختلال خواب موسوم به "نارکولپسی" می باشد . هیپناگوژیک جزو تجربه حالت گذار از بیداری به خواب است . حالت خواب آور هوشیاری ، طی شروع خواب می باشد . در مقابل ، بی خواب کننده و نشان دهنده شروع بیداری است . کلمات مرتبط از یونانی agōgos "پیشرو"، "القا"، پمپ"عمل از ارسال" هستند . و هیپنوس "خواب" پدیده ذهنی است که در این مرحله "آگاهی آستانه" رخ می دهد که عبا

توهم هیپناگوژیک 
از خواب مـی پرم ..  
[از خواب ها پرید، از گریه ی شدید
اما کسی نبود... اما کسی ندید...]
از خواب می پرم، از گریه ی زیاد
از یک پرنده که خود را به باد داد
از خواب می پری از لمس دست هاش
و گریه می کنی زیر ِ پتو یواش
از خواب می پرم می ترسم از خودم
دیوانه بودم و دیوانه تر شدم
از خواب می پری سرشار خواهشی
سردرد داری و سیگار می کشی
از خواب می پرم از بغض و بالشم
که تیر خورده ام که تیر می کشد
از خواب می پری انگشت هاش در
گنجشک پر... کلاغ پر... پر... پرنده پر
از خواب می پرم خوابی که درهم است
آغو

از خواب مـی پرم .. 
تعبیر خواب جغد  
تعبير خواب جغد | تعبيرخواب جغد | tabire khab
تعبير خواب جغد,تعبير خواب جغد زرد رنگ,تعبير خواب جغد بزرگ,تعبير خواب جغد سبز,تعبير خواب جغد رنگی,تعبير خواب جغد زیبا,تعبير خواب جغد شاخدار,تعبير خواب جغد کشتن,تعبير خواب جغد در خانه,تعبير خواب جغد در قفس,تعبير کشتن جغد در خواب
خواب جغد یکی از خواب های معمول است.اگر شما هم جغد در خواب دیده اید و دنبال تعبير خواب جغد می گردید می توانید در این مطلب براحتی تعبيرخواب جغد را مطالعه نمایید و متوجه شوید جغد

تعبیر خواب جغد 
تعبير خواب كرسي و كرته  
تعبير خواب - كرته جامه ای است كوتاه و او را به فارسی پیراهن گویند پوشیدن آن در خواب دلیل قوت است. محمدبن سیرین گوید: اگر بیند كرته سفید نو پوشیده بود، دلیل كه از غم برهد. اگر سبز بیند، دلیل كه او را عالمی قوت بود. اگر زرد بیند، دلیل كه بیمار شود اگر كبود دید مصیبت است. اگر سرخ بیند به عشرت دنیا مشغول شود. ابراهیم كرمانی گوید: اگر در خواب دید كرته وی ابریشمین بود. دلیل بر عزت و بزرگی دنیوی است، اما در دین ضعیف است.... اگر دید كرته او ضایع شد، دلیل ا

تعبير خواب كرسي و كرته 
تعبیر خواب بوسیدن  
تعبير خواب بوسیدن | تعبير خواب بوسه | tabire khab
تعبير خواب بوسه,تعبير خواب بوسه لب,تعبير خواب بوسه زدن,تعبير خواب بوسه گرفتن از لب,تعبير خواب بوسه عاشقانه,تعبير خواب بوسه بر پیشانی,تعبير خواب بوسه بر دست,تعبير خواب بوسه بر لب,تعبير خواب بوسه دادن,تعبير خواب بوسه نامحرم,تعبير خواب بوسه لب,تعبير خواب بوسیدن لب,تعبير خواب بوسیدن لب معشوق,تعبير خواب بوسیدن لب دختر,تعبير خواب بوسیدن لب مرد,تعبير خواب بوسیدن لب پسر,تعبير خواب بوسیدن لب همسر,تعبير خو

تعبیر خواب بوسیدن 
دیدن خواب خوشه و خامه + تعبیر آنان  
دیدن خواب خوشه و خامه + تعبير آنانخوشه محمدبن سیرین گوید: خوشه درخواب چون سبز و تازه است، دلیل فرزند و زیادتی مال و نعمت است و چون خوشه خشك بیند، دلیل كه در آن سال تنگی و قحط و نیاز است. عکس خفنخامهخامه به معنی قلم امروز در زبان محاوره فارسی به کار گرفته نمی شود. قلم را نیز در حرف ـ ق ـ نوشته ام. این خامه به معنی یکی از مشتقات شیر مطرح است که در خواب غم و رنج و سوختن دل تعبير می شود و دیدنش در خواب نیکو نیست اگر چه خودش غذایی است مقوی و خوشمزه.

دیدن خواب خوشه و خامه + تعبیر آنان 
احکام تعبیر خواب در ایام ماه  
هر خواب و رویایی در هر شبی از ماه قمری دارای تعبير خاص و ادله آن می باشد.
ماههای عربی مانند محرم- صفر- ربیع الاول و…. در هر روز دارای تعبير بخصوصی می باشد.
اگر به عبارت صحت ندارد برخوردیم ، معنای این است که خواب در ان روز هیچ تعبيری نخواهد داشت.
ولی اگر صحت داشت یعنی ان خواب تعبير دارد و باید با مراجعه به کلیات تعبير خواب به دنبال عنوان مطلب خواب خود باشیم.
  تیــڪ تـפּـڪ בات آیـ آر| פֿــפּـاندنے פּ دانستنے |

احکام تعبیر خواب در ایام ماه 
تعبیر خواب معشوق  
تعبير خواب دیدن معشوق | تعبير خواب معشوق | tabire khab
تعبير خواب معشوق,تعبير خواب معشوق قدیمی,تعبير خواب معشوق بودن,تعبير خواب معشوقه,تعبير خواب معشوقه,تعبير خواب معشوق شدن,تعبير خواب معشوق سابق,تعبير خواب معشوقه قبلی,تعبير خواب معشوقه سابق,تعبير خواب معشوقه همسر,تعبير خواب دیدن معشوق قدیمی,تعبير خواب کنار معشوق بودن,تعبير خواب با معشوق بودن,تعبير خواب ناراحت بودن معشوق,تعبير خواب معشوقه بودن,تعبير خواب معشوقه داشتن,تعبير خواب دیدن معشوقه,ت

تعبیر خواب معشوق 
تعبیر خواب كري و كركس  
تعبير خواب - كركسمهتر مرغان است و قوی تر و درازتر از همه مرغان باشد. محمدبن سیرین گوید: اگر كسی به خواب دید كركسی داشت، دلیل كه از پادشاه نیكی بیند و استخوان و گوشت او همین، دلیل است. کستعبير خواب - كری به خواب دیدن، دلیل درویشی است. محمدبن سیرین گوید: دیدن كری به خواب، دلیل بر تباهی دین است و نامرادی در دنیا. ابراهیم كرمانی گوید: دیدن كری به خواب، دلیل بر بینائی است و بستگی كارها. اگر كری دید كه شنوا شد، دلیل كه كارهای بسته بر وی گشاده شود به م

تعبیر خواب كري و كركس 
همه چیز درباره تعبیر خواب طلاق و جدایی  
همه چیز درباره تعبير خواب طلاق و جدایی
همه چیز درباره تعبير خواب طلاق و جدایی
تعبير خواب طلاق از امام صادق علیه السلام نقل می کنند که اگر ببينيد زن خویش را طلاق داده اید کاری تعبير خواب طلاقمی کنید که از کرده خود پشیمان و نادم می شوید. معبران دیگر نیز با اندکی اختلاف همین عقیده را دارند…
همه چیز درباره تعبير خواب طلاق و جدایی
اما نود درصد کسانی که همسر خویشتعبير خواب طلاق را طلاق می دهند یا ازدواج هایی که به متارکه و جدایی می انجامد همرا

همه چیز درباره تعبیر خواب طلاق و جدایی 
لحظات خوش  
یادش بخیر...
خواب دیشبم رو میگم ؛ توی خواب دیدم که داریم با هم صحبت میکنیم ، من محو نگاهش بودم و اون با ذوق و شوق داشت از کارهایی که در طول روز انجام داده بود میگفت ...
بخاطر دیدن خوابش ، چند روزه خیلی میخوابم ، به زور هم که شده ؛ صبح ها وقتی بیدار میشم ، باز میخوابم ...
با خودم میگم تو خواب حداقل خوشحالم ، برای چی بیدار بشم؟!
برای چی با هوشیار بودنم ، خودمو اذیت کنم؟
برای چی با واقعیت تلخی که توی خواب نیست ، خودمو عذاب بدم؟
توی خواب یه چیزهایی بهم گفت

لحظات خوش 
خواب  
 
امانم را بریده اند خواب های آشفته. این خواب های آشفته ی رنگارنگ. این خواب های خواستن. این خواب های نداشتن. این خواب های لازم. این خواب های خوب خوب خوب خوب و ناگهان بد. این خواب هایی که می خواهی پایانی نداشته باشند اما دارند. این خواب هایی که می خواهی بنفش باشند اما نیستند. این خواب هایی که پرنده هایش مثل آدم ها صحبت می کنند و آدم هایش مثل پرنده ها؛ پرواز می کنند. این خواب هایی که گاوهایش همه لاغرند و تو همان فربهی هستی که باید خورده شوی. این گاوه

خواب 
معنی و تعبیر خواب دست از شانه تا مچ تعبیر خواب دست چپ یا راست  
معنی و تعبير خواب دست از شانه تا مچ تعبير خواب دست چپ یا راست  دست‌ (از شانه‌ تا مچ‌)  اگر
خواب‌ دستهایتان‌ را ببينيد، به‌ این‌ معنا است‌ كه‌ فردی‌ بارور و
پرورنده‌ به‌ همراه‌ توانایی‌ و قابلیت‌نزدیك‌ شدن‌ به‌ دیگران‌ و مراقبت‌ و
حمایت‌ از آنها هستید. اگر خوابببينيد كه‌ دستهایتان‌ مجروح‌ وزخمی‌
شده‌اند، این‌ نشانگر ناتوانی‌ و عجز شما در قبال‌ مراقبت‌ از خودتان‌ یا
درماندگی‌ و ضعف‌ نسبت‌به‌ برقراری‌ ار

معنی و تعبیر خواب دست از شانه تا مچ تعبیر خواب دست چپ یا راست 
تعبیر خواب هواپیما  
تعبير خواب هواپیما | تعبيرخواب هواپیما | tabire khab
تعبير خواب هواپیما,تعبير خواب هواپیما سوار شدن,تعبير خواب هواپیما در آسمان,تعبير خواب هواپیمای جنگی,تعبير خواب هواپیما,تعبير خواب هواپیما جنگی,تعبير خواب هواپیما درحال سقوط,تعبير خواب هواپیمای جنگنده,تعبير خواب هواپیما دیدن,تعبير خواب هواپیما سقوط,تعبير خواب هواپیما سوار شدن,تعبير خواب سوار شدن به هواپیما,تعبير خواب سوار شدن بر هواپیما,تعبير خواب پرواز در آسمان,تعبير خواب دیدن هواپیما در

تعبیر خواب هواپیما 
دستبافته های ایرانی برترین های دموتکس 2016 شدند.  
در دموتکس 2016 آلمان، 4 دستبافته از ایران در مرحله نهایی جایزه طراحی فرش به عنوان آثار برگزیده معرفی و مورد تقدیر قرار گرفتند.
 
به گزارش روابط
عمومی مرکز ملی فرش ایران، در آیین ویژه تقدیر از برگزیدگان این رقابت که
عصر یکشنبه در سالن 17 نمایشگاه هانوفر برگزار شد، 4 دستبافته از 3 شرکت
ایرانی (نظیری، ذوالانواری، رضوانی) تندیس برتر را دریافت کردند.
بر پایه این
گزارش دو دستبافته ارایه شده از سوی خانم نظیری، یک فرش از آقای رضوانی و
گبه ای از سوی آق

دستبافته های ایرانی برترین های دموتکس 2016 شدند.