خواب تعبیر دیدن سیاه مرده موشی تعبیر خواب خواب دیدن سیاه تعبیر بزرگ تعبیر سفید تعبیر

تعبیر خواب موش از دید تعبیر کنندگان خواب  
تعبير خواب موش از دید تعبير کنندگان خواب
تعبير خواب
موش سفيد تعبير خواب موش و گربه تعبير خواب خوردن موش سياه تعبير خواب
ديدن موش سفيد تعبير خواب ديدن موش و گربه تعبير خواب موش خاکستری تعبير
خواب موش خاکستری در خانه تعبير خواب موش خاکستری مرده تعبير خواب موش
خوردن گربه تعبير خواب موش سفيد تعبير خواب موش سفيد ابن سیرین تعبير خواب
موش سفيد بزرگ تعبير خواب موش سفيد رنگ تعبير خواب موش سفيد مرده تعبير
خواب موش سفيد و سياه تعبير خواب موش سفيد ک

تعبیر خواب موش از دید تعبیر کنندگان خواب 
تعبير خواب ماكيان به همراه خواب ماش  
تعبير خواب ماكیان به همراه خواب ماشمتعبير خواب ماكیانمحمدبن سیرین گوید: ديدن ماكیان درخواب، دلیل خادم و كنیزك است و اگر دید كه مرغ خانگی بسیار داشت، دلیل است سروری یابد. ابراهیم كرمانی گوید: ديدن ماكیان به خواب، دلیل زنی بود با جمال و مال. اگر بیند ماكیان در خانه او خانه كرد دلیل است از زنی منفعت یابد. حضرت امام جعفر صادق فرماید: ديدن ماكیان به خواب سه وجه است. اول: زن صاحب جمال. دوم: كنیزك. سوم: خادم خانه. تعبير خواب - ماشمحمدبن سیرین گوید: اگ

تعبير خواب ماكيان به همراه خواب ماش 
تعبير خواب تاس به همراه خواب تاوه  
تعبير خواب تاس به همراه خواب تاوهتتعبير خواب - تاسمحمدبن سیرین گوید: اگر در خواب بیند تاس بازی می كرد و قمار باخت، دلیل است به غمی گرفتار شود، یا در حیلتی افتد. جابرمغربی گوید: اگر دیدتاس بازی كرد،دلیل خصومت است. حضرت امام جعفر صادق فرماید: ديدن تاس در خواب بر پنج وجه است. اول: مقام. دوم: زن. سوم: فرزند. چهارم: مال. پنجم: گفتگو.تعبير خواب - تاوهمحمدبن سیرین گوید: درخواب ديدن، خدمتكار خانه بود، كه آن چه بر كدخدای خانه بود جمله بر عیال خود و دیگران نف

تعبير خواب تاس به همراه خواب تاوه 
تعبير خواب تاس به همراه خواب تاوه  
تعبير خواب تاس به همراه خواب تاوهتتعبير خواب - تاسمحمدبن سیرین گوید: اگر در خواب بیند تاس بازی می كرد و قمار باخت، دلیل است به غمی گرفتار شود، یا در حیلتی افتد. جابرمغربی گوید: اگر دیدتاس بازی كرد،دلیل خصومت است. حضرت امام جعفر صادق فرماید: ديدن تاس در خواب بر پنج وجه است. اول: مقام. دوم: زن. سوم: فرزند. چهارم: مال. پنجم: گفتگو.تعبير خواب - تاوهمحمدبن سیرین گوید: درخواب ديدن، خدمتكار خانه بود، كه آن چه بر كدخدای خانه بود جمله بر عیال خود و دیگران نف

تعبير خواب تاس به همراه خواب تاوه 
تعبير خواب كژدم به علاوه خواب كنه  
تعبير خواب كژدم به علاوه خواب كنهکستعبير خواب كژدممحمدبن سیرین گوید: ديدن كژدم به خواب، دلیل بر دشمنی ضعیف است. اگر بیند كژدم او را بگزید، دلیل كه دشمنی او را سخنی سخت گوید، چنانكه غمگین شود. اگر دید كژدمی را بكشت، دلیل كه بر دشمنی ظفر یابد. ابراهیم كرمانی گوید: اگر دید كژدمی داشت و مردم را می گزید، دلیل كه بَدِ مردم را بگوید. اگر دید كژدمی به خرمی خورد، دلیل كه دشمن با او فساد كند. حضرت امام جعفر صادق فرماید: ديدن كژدم در خواب بر سه وجه است. اول:

تعبير خواب كژدم به علاوه خواب كنه 
دیدن خواب خزان به همراه تعبیر این خواب  
ديدن خواب خزان به همراه تعبير این خواب ديدن خزان با علائم و نشانه هائی که دارد در خواب های ما خوب نیست. اگر در خواب ببینید که هوا گرفته و ابری است و احساس سرما بکنید و مشاهده کنید که درختان زرد و پژمرده شده اند و به این ترتیب در می یابید که خزان فرارسیده است یک دوره کوتاه گرفتگی و ملال برای شما پیش می آید که البته طولانی نیست و زود می گذرد. احساسی که طی روزهای آینده در جریان برخورد با حوادث و مسائل برای ما پیش می آید و ایجاد می گردد در خواب ما ب

دیدن خواب خزان به همراه تعبیر این خواب 
کاملترین تعبیرخواب برای کامپیوتر  
کاملترین تعبير خواب در ایران با بیش از 1000000 کلمه و بیش از 3000 موضوع قابل جستجو ، قابل اجرا در تمام ویندوزها و شامل بسیاری ازمعبران بزرگ
این نرم افزار شامل :
- تعبير خواب دانیال نبی علیه السلام
- تعبير خواب امام جعفرصادق علیه السلام
- تعبير خواب یوسف نبی علیه السلام
- تعبير خواب اسماعیل بن اشعث
- تعبير خواب خالد اصفهانی
- تعبير خواب محمد بن سیرین
- تعبير خواب ابراهیم کرمانی
- تعبير خواب جابر مغربی
- تعبير خواب ابن عباس
- تعبير خواب جاحظ


کاملترین تعبیرخواب برای کامپیوتر 
تعبير خواب سنجد به همراه خواب سندان  
تعبير خواب سنجد به همراه خواب سندانسکس تعبير خواب - سنجدمحمدبن سیرین گوید: سنجد درخواب، مال بود كه به رنج به دست آورد. اگر بیند كه سنجد را بخرید یا كسی بدو داد، دلیل است مال حلال به دست آورد. جابرمغربی گوید: اگر بیند كه سنجد از درخت جمع میكرد، دلیل كند از مردی بدخوی مال به دست آورد. اگر دید كه سنجد می خورد، دلیل كه مال بر عیال نفقه كند. حضرت امام جعفر صادق فرماید: ديدن سنجد به خواب بر سه وجه است. اول: مال حاصل كردن. دوم: مال به دست آوردن. سوم: منفع

تعبير خواب سنجد به همراه خواب سندان 
تعبیر خواب مارمولک  
تعبير خواب مارمولک | تعبير خواب | tabire khab
تعبير
خواب مارمولک,تعبير خواب مارمولک سبز,تعبير خواب مارمولک سفيد,تعبير خواب
مارمولک بزرگ,تعبير خواب مارمولک امام صادق,تعبير خواب مارمولک از امام
صادق,تعبير خواب مارمولک روی دیوار,تعبير خواب مارمولک ابن سیرین,تعبير
خواب مارمولک,تعبير خواب مارمولک در خانه,تعبير خواب مارمولک سبز
بزرگ,تعبير خواب مارمولک سبز,تعبير خواب مارمولک سبز در خانه,تعبير خواب
مارمولک سبز مردهتعبير مارمولک سبز در خواب,تعب

تعبیر خواب مارمولک 
تعبير خواب كرسي و كرته  
تعبير خواب - كرته جامه ای است كوتاه و او را به فارسی پیراهن گویند پوشیدن آن در خواب دلیل قوت است. محمدبن سیرین گوید: اگر بیند كرته سفيد نو پوشیده بود، دلیل كه از غم برهد. اگر سبز بیند، دلیل كه او را عالمی قوت بود. اگر زرد بیند، دلیل كه بیمار شود اگر كبود دید مصیبت است. اگر سرخ بیند به عشرت دنیا مشغول شود. ابراهیم كرمانی گوید: اگر در خواب دید كرته وی ابریشمین بود. دلیل بر عزت و بزرگی دنیوی است، اما در دین ضعیف است.... اگر دید كرته او ضایع شد، دلیل ا

تعبير خواب كرسي و كرته 
دیدن خواب خوشه و خامه + تعبیر آنان  
ديدن خواب خوشه و خامه + تعبير آنانخوشه محمدبن سیرین گوید: خوشه درخواب چون سبز و تازه است، دلیل فرزند و زیادتی مال و نعمت است و چون خوشه خشك بیند، دلیل كه در آن سال تنگی و قحط و نیاز است. عکس خفنخامهخامه به معنی قلم امروز در زبان محاوره فارسی به کار گرفته نمی شود. قلم را نیز در حرف ـ ق ـ نوشته ام. این خامه به معنی یکی از مشتقات شیر مطرح است که در خواب غم و رنج و سوختن دل تعبير می شود و ديدنش در خواب نیکو نیست اگر چه خودش غذایی است مقوی و خوشمزه. اگر

دیدن خواب خوشه و خامه + تعبیر آنان 
تعبیر خواب قورباغه  
تعبير خواب قورباغه | تعبيرخواب قورباغه | tabire khab
تعبير خواب قورباغه,تعبير خواب قورباغه سبز بزرگ,تعبير خواب قورباغه,تعبير خواب قورباغه مرده,تعبير خواب قورباغه سياه,تعبير خواب قورباغه در خانه,تعبير خواب قورباغه سفيد,تعبير خواب قورباغه سياه,تعبير خواب قورباغه خوردن,تعبير خواب قورباغه بزرگ,تعبير خواب قورباغه سبز,تعبير خواب ديدن قورباغه مرده,تعبير خواب قورباغه سياه بزرگ,تعبير قورباغه سياه در خواب,تعبير خواب ديدن قورباغه در خانه,تعبير قورباغ

تعبیر خواب قورباغه 
تعبیر خواب مورچه  
تعبير خواب مورچه | تعبير خواب | tabire khab
تعبير
خواب مورچه,تعبير خواب مورچه سياه,تعبير خواب مورچه زرد,تعبير خواب مورچه
سياه بزرگ,تعبير خواب مورچه امام صادق,تعبير خواب مورچه در خانه,تعبير خواب
مورچه روی بدن,تعبير خواب مورچه سياه روی بدن,تعبير خواب مورچه سياه
کوچک,تعبير خواب مورچه سياه ریز,تعبير خواب مورچه سياه در خانه,تعبير خواب
مورچه سياه مرده,تعبير خواب ديدن مورچه سياه,تعبير خواب مورچه ی سياه,تعبير
خواب کشتن مورچه سياه,تعبير خواب مورچه زر

تعبیر خواب مورچه 
تعبير خواب نامه به همراه خواب یرقان  
تعبير خواب نامه به همراه خواب یرقاننا تعبير خواب - نامهمحمدبن سیرین گوید: اگر به خواب بیندكه نامه سر به مهر داشت، دلیل است سخنی پوشیده بشنود. اگر نامه را گشاده بیند، دلیل كه سخنی فاش شنود. ابراهیم كرمانی گوید: اگر درخواب بیند نامه سر به مهر داشت، دلیل است خبری به وی رسد. اگر بیند كه نامه را بگشاد، دلیل است بی غم شود. اگر بیند مهر از نامه برداشت و بخواند، دلیل عز و جاه است وقتی كه بیننده خواب امی بود و نیز گویند كه آخر عمر او بود. جابرمغربی گوید

تعبير خواب نامه به همراه خواب یرقان 
تعبیر خواب مردن  
تعبير خواب مردن | تعبير خواب | tabire khab
تعبير
خواب مردن,تعبير خواب مردن مادر,تعبير خواب مردن مرده,تعبير خواب مردن
همسر,تعبير خواب مردن برادر,تعبير خواب مردن دوست,تعبير خواب مردن
خواهر,تعبير خواب مردن و زنده شدن,تعبير خواب مردن خود,تعبير خواب مردن
فرزند,تعبير خواب مردن مادر بزرگ,تعبير خواب مردن مادر,تعبير خواب مردن
مادر شوهر,تعبير خواب مردن مادر مرده,تعبير خواب مردن مادر زن,تعبير خواب
فوت مادر,تعبير خواب مرگ مادر بزرگ,تعبير خواب فوت مادربزر

تعبیر خواب مردن 
معنی و تعبیر خواب شكلات تعبیر دیدن شکلات در خواب  
معنی و تعبير خواب شكلات تعبير ديدن شکلات در خواب


  شكلات   

ديدن شكلات در خواب، به این معنا است
كه بابت یك موفقیت و پیشرفت جدید، احساس می كنیدكه آن طور كه باید و شاید به شما
ارج ننهاده اند. هم چنین، شكلات در خواب دلالت دارد بر نیازتان به مورد محبت خاص
قرار گرفتن از سوی عزیزان یا دوستان بی توجه و بی خیالتان.
 فال تاروت ورق قهوه طالع بینی ماه سال تولدسرگرمی ارایش زیبایی مد عروس

معنی و تعبیر خواب شكلات تعبیر دیدن شکلات در خواب 
تعبیر خواب كري و كركس  
تعبير خواب - كركسمهتر مرغان است و قوی تر و درازتر از همه مرغان باشد. محمدبن سیرین گوید: اگر كسی به خواب دید كركسی داشت، دلیل كه از پادشاه نیكی بیند و استخوان و گوشت او همین، دلیل است. کستعبير خواب - كری به خواب ديدن، دلیل درویشی است. محمدبن سیرین گوید: ديدن كری به خواب، دلیل بر تباهی دین است و نامرادی در دنیا. ابراهیم كرمانی گوید: ديدن كری به خواب، دلیل بر بینائی است و بستگی كارها. اگر كری دید كه شنوا شد، دلیل كه كارهای بسته بر وی گشاده شود به م

تعبیر خواب كري و كركس 
تعبیر خواب بوسیدن  
تعبير خواب بوسیدن | تعبير خواب بوسه | tabire khab
تعبير خواب بوسه,تعبير خواب بوسه لب,تعبير خواب بوسه زدن,تعبير خواب بوسه گرفتن از لب,تعبير خواب بوسه عاشقانه,تعبير خواب بوسه بر پیشانی,تعبير خواب بوسه بر دست,تعبير خواب بوسه بر لب,تعبير خواب بوسه دادن,تعبير خواب بوسه نامحرم,تعبير خواب بوسه لب,تعبير خواب بوسیدن لب,تعبير خواب بوسیدن لب معشوق,تعبير خواب بوسیدن لب دختر,تعبير خواب بوسیدن لب مرد,تعبير خواب بوسیدن لب پسر,تعبير خواب بوسیدن لب همسر,تعبير خو

تعبیر خواب بوسیدن 
تعبیر خواب طاووس  
تعبير خواب طاووس | تعبيرخواب طاووس | tabire khab
تعبير خواب طاووس,تعبير خواب طاووس سفيد,تعبير خواب طاووس رنگی,تعبير خواب طاووس سياه,تعبير خواب طاووس سفيد,تعبير خواب طاووس ماده,تعبير خواب طاووس آبی,تعبير خواب طاووس قرمز,تعبير خواب طاووس ديدن,تعبير خواب طاووس پرنده,تعبير خواب ديدن طاووس سفيد,تعبير ديدن طاووس سفيد در خواب,تعبير خواب پر طاووس سفيد,تعبير خواب طاووس نر و ماده,تعبير خواب ديدن طاووس,تعبير خواب ديدن طاووس در خواب,تعبير خواب ديدن پر طاو

تعبیر خواب طاووس 
تعبیر خواب چادر  
تعبير خواب چادر | تعبيرخواب چادر | tabire khab
تعبير خواب چادر,تعبير خواب چادر مشکی,تعبير خواب چادر نماز,تعبير خواب چادر رنگی,تعبير خواب چادر سفيد گلدار,تعبير خواب چادر سياه,تعبير خواب چادر سبز,تعبير خواب چادر سفيد به سر داشتن,تعبير خواب چادر سفيد هدیه گرفتن,تعبير خواب چادر مشکی به سر داشتن,تعبير خواب چادر مشکی زنانه,تعبير خواب چادر مشکی خریدن,تعبير خواب چادر مشکی هدیه گرفتن,تعبير خواب چادر مشکی نو,تعبير خواب چادر مشکی چیست,تعبير خواب چادر مشکی

تعبیر خواب چادر 
تعبیر خواب تلفن و تمام شدن كار  
تعبير خواب - تمام شدن كارمحمدبن سیرین گوید: هر كه در خواب دید كه كارهای دنیائی او تمام گشت و كامكار شد، دلیل كه احوالش متغیر شود. و هر كه بیند كارش تمام شد، دلیل بر تغییر حال او است و هم بیم بود كه عمرش سیر گردد و هم بیدادگر است كه از او انتقام كشند. تجاوزتعبير خواب - تلفن تلفن دیدار دوستان و عزیزان است. این در صورتی است که زیاد با تلفن سر و کار نداشته باشید. اگر در خواب ببینید که تلفن دارید به دیدار دوستی نایل می شوید. برای کسانی که تلفن در خانه

تعبیر خواب تلفن و تمام شدن كار 
تعبیر خواب تلفن و تمام شدن كار  
تعبير خواب - تمام شدن كارمحمدبن سیرین گوید: هر كه در خواب دید كه كارهای دنیائی او تمام گشت و كامكار شد، دلیل كه احوالش متغیر شود. و هر كه بیند كارش تمام شد، دلیل بر تغییر حال او است و هم بیم بود كه عمرش سیر گردد و هم بیدادگر است كه از او انتقام كشند. تجاوزتعبير خواب - تلفن تلفن دیدار دوستان و عزیزان است. این در صورتی است که زیاد با تلفن سر و کار نداشته باشید. اگر در خواب ببینید که تلفن دارید به دیدار دوستی نایل می شوید. برای کسانی که تلفن در خانه

تعبیر خواب تلفن و تمام شدن كار 
تعبیر خواب طوطی  
تعبير خواب طوطی | تعبيرخواب طوطی | tabire khab
تعبير خواب طوطی,تعبير خواب طوطی سفيد,تعبير خواب طوطی آبی رنگ,تعبير خواب طوطی کاسکو,تعبير خواب طوطی در قفس,تعبير خواب طوطی زرد,تعبير خواب طوطی سبز رنگ,تعبير خواب طوطی مرده,تعبير خواب طوطی,تعبير خواب طوطی بزرگ,تعبير خواب طوطی سفيد,تعبير خواب طوطی کاسکو سفيد,تعبير خواب پرنده کاسکو,تعبير خواب پرنده کاسکو,تعبير خواب ديدن طوطی کاسکو,تعبير خواب ديدن طوطی در قفس,تعبير خواب پرنده زیبا در قفس,تعبير خواب طوطی

تعبیر خواب طوطی 
تعبیر خواب جغد  
تعبير خواب جغد | تعبيرخواب جغد | tabire khab
تعبير خواب جغد,تعبير خواب جغد زرد رنگ,تعبير خواب جغد بزرگ,تعبير خواب جغد سبز,تعبير خواب جغد رنگی,تعبير خواب جغد زیبا,تعبير خواب جغد شاخدار,تعبير خواب جغد کشتن,تعبير خواب جغد در خانه,تعبير خواب جغد در قفس,تعبير کشتن جغد در خواب
خواب جغد یکی از خواب های معمول است.اگر شما هم جغد در خواب دیده اید و دنبال تعبير خواب جغد می گردید می توانید در این مطلب براحتی تعبيرخواب جغد را مطالعه نمایید و متوجه شوید جغد

تعبیر خواب جغد 
تعبیر خواب خشم گرفتن به همراه تعبیر خواب خر  
تعبير خواب خشم گرفتن به همراه  تعبير خواب خرتعبير خواب خشم گرفتنمحمدبن
سیرین گوید: اگر کسی بیند که کسی خشم گرفت از بهر خدای تعالی، دلیل بر خیر
و نیکویی او کند. اگر بیند از بهر دنیا خشم گرفت، دلیل که کار دین را حقیر
و خوار گرداند و به دنیا مغرور شود. ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند پدر و
مادر بر وی خشم گرفتند، دلیل که از جایگاهی بلند بیفتد.عکس خفنتعبير خواب خرديدن
خر در خواب خوب است. برخی خر را مردی احمق دانسته اند که به زندگی بیننده
خواب وارد م

تعبیر خواب خشم گرفتن به همراه تعبیر خواب خر 
تعبیر خواب خشم گرفتن به همراه تعبیر خواب خر  
تعبير خواب خشم گرفتن به همراه  تعبير خواب خرتعبير خواب خشم گرفتنمحمدبن
سیرین گوید: اگر کسی بیند که کسی خشم گرفت از بهر خدای تعالی، دلیل بر خیر
و نیکویی او کند. اگر بیند از بهر دنیا خشم گرفت، دلیل که کار دین را حقیر
و خوار گرداند و به دنیا مغرور شود. ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند پدر و
مادر بر وی خشم گرفتند، دلیل که از جایگاهی بلند بیفتد.عکس خفنتعبير خواب خرديدن
خر در خواب خوب است. برخی خر را مردی احمق دانسته اند که به زندگی بیننده
خواب وارد م

تعبیر خواب خشم گرفتن به همراه تعبیر خواب خر 
تعبیر خواب خشم گرفتن به همراه تعبیر خواب خر  
تعبير خواب خشم گرفتن به همراه  تعبير خواب خرتعبير خواب خشم گرفتنمحمدبن
سیرین گوید: اگر کسی بیند که کسی خشم گرفت از بهر خدای تعالی، دلیل بر خیر
و نیکویی او کند. اگر بیند از بهر دنیا خشم گرفت، دلیل که کار دین را حقیر
و خوار گرداند و به دنیا مغرور شود. ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند پدر و
مادر بر وی خشم گرفتند، دلیل که از جایگاهی بلند بیفتد.عکس خفنتعبير خواب خرديدن
خر در خواب خوب است. برخی خر را مردی احمق دانسته اند که به زندگی بیننده
خواب وارد م

تعبیر خواب خشم گرفتن به همراه تعبیر خواب خر 
تعبیر خواب خانه  
تعبير خواب خانه | تعبيرخواب خانه | tabire khab
تعبير خواب خانه,تعبير خواب خانه نو,تعبير خواب خانه قدیمی,تعبير خواب خانه خرابه,تعبير خواب خانه ساختن,تعبير خواب خانه تکانی,تعبير خواب خانه جدید و بزرگ,تعبير خواب خانه خراب شدن,تعبير خواب خانه کثیف,تعبير خواب خانه کهنه,تعبير خواب خانه نو,تعبير خواب خانه نوساز,تعبير خواب خانه نو خریدن,تعبير خواب خانه نو ساختن,تعبير خواب خانه نو رفتن,تعبير خواب خانه نو گرفتن,تعبير خواب منزل نو,تعبير خواب نوسازی خانه,تع

تعبیر خواب خانه 
تعبیر خواب آهو  
تعبير خواب آهو | تعبيرخواب آهو | tabire khab
تعبير خواب آهو,تعبير خواب آهوی زخمی,تعبير خواب آهوی مرده,تعبير خواب آهو مرده,تعبير خواب آهو گرفتن,تعبير خواب اهو و گوزن,تعبير خواب گوشت آهو,تعبير خواب کشتن آهو,تعبير خواب ديدن آهو,تعبير خواب گوشت آهو,تعبير خواب اهو مرده,تعبير خواب آهو هدیه گرفتن,تعبير خواب گرفتن بچه آهو,تعبير خواب گوشت گوزن,تعبير خواب گوشت گوزن,تعبير خواب خوردن گوشت آهو,تعبير خواب خوردن گوشت گوزن,تعبير خواب ديدن آهو,تعبير خواب ديدن آه

تعبیر خواب آهو 
جدیدترین مطلب تعبیر خواب بیمارستان در http://www.bisms.ir/sleep-hospital/  
جدیدترین مطلب تعبير خواب بیمارستان در http://www.bisms.ir/sleep-hospital/
تعبير خواب بیمارستان,تعبير خواب بیمارستان روانی,تعبير خواب بیمارستان دکتر آرام,تعبير خواب ديدن بیمارستان,تعبير خواب در بیمارستان,تعبير خواب لباس بیمارستان,تعبير خواب بستری در بیمارستان,تعبير خواب بیمار در بیمارستان,تعبير خواب رفتن به بیمارستان,تعبير خواب بیمارستان رفتن,تعبير خواب ديدن بیمارستان,تعبير خواب ديدن بیمار در بیمارستان,تعبير خواب ديدن مرده در بیمارستان,تعبير ديدن ب

جدیدترین مطلب تعبیر خواب بیمارستان در http://www.bisms.ir/sleep-hospital/ 
خوابها و تعبیر آن  
دنیای خواب هنوز یکی از مرزهای ناشناخته ذهن انسان است که با توجه به ارتباط تنگاتنگ ذهن و زبان می تواند بخشی از فرایندهای زبانی را در برگیرد. تعبير خواب از ابتدای خلقت انسان به عنوان یکی از مهارت های افراد خاص به ویژه پیامبران و در بعضی فرهنگها و مذاهب غیر الهی به جادوگران به شمار می آمد. از جمله آن می توان به خواب مشهور حضرت یوسف(ع) و تعبير خواب ائمه اطهار و ... یاد کرد. در این دنیای کوچک مجازی نیز صفحات تعبير خواب از بازدیدکنندگان ویژه و زیادی بر

خوابها و تعبیر آن 
تعبیر خواب معشوق  
تعبير خواب ديدن معشوق | تعبير خواب معشوق | tabire khab
تعبير خواب معشوق,تعبير خواب معشوق قدیمی,تعبير خواب معشوق بودن,تعبير خواب معشوقه,تعبير خواب معشوقه,تعبير خواب معشوق شدن,تعبير خواب معشوق سابق,تعبير خواب معشوقه قبلی,تعبير خواب معشوقه سابق,تعبير خواب معشوقه همسر,تعبير خواب ديدن معشوق قدیمی,تعبير خواب کنار معشوق بودن,تعبير خواب با معشوق بودن,تعبير خواب ناراحت بودن معشوق,تعبير خواب معشوقه بودن,تعبير خواب معشوقه داشتن,تعبير خواب ديدن معشوقه,ت

تعبیر خواب معشوق 
زندگی امروز من خواب های دیشبم است که تعبیر می شود ...  
زندگی امروز من خوابهای دیشبم است که تعبير می شود... من از خوابیدن می‌ترسم. خواب‌های شبانه من روز بعد اتفاق می‌افتند. ماه پیش خواب دیدم پدرم مرده است و من دارم در گور او خاك می‌ریزم. همان شب با صدای تلفن از خواب بیدار شدم. از كابوسی كه دیده بودم هنوز می‌لرزیدم.زنگ تلفن مرا نیمه عریان از رختخواب بیرون كشید. گوشی را برداشتم. مادرم با ضجه گفت كه پدرم مرده است. و من فردا صبح همان خاكی را در گور پدرم می‌ریختم كه در خواب شب قبل ریخته بودم... 

زندگی امروز من خواب های دیشبم است که تعبیر می شود ... 
تعبیر خواب میمون  
تعبير خواب میمون | تعبيرخواب میمون | tabire khab
تعبير خواب میمون,تعبير خواب میمون قهوه ای,تعبير خواب میمون سياه,تعبير خواب میمون سياه رنگ,تعبير خواب میمون زرد,تعبير خواب میمون ديدن,تعبير خواب میمون مرده,تعبير خواب میمون در خانه,تعبير خواب میمون کوچک,تعبير خواب میمون وحشی,تعبير خواب میمون سياه مرده,تعبير میمون سياه در خواب,تعبير خواب ديدن میمون سياه,تعبير ديدن میمون سياه در خواب,تعبير خواب ديدن میمون,تعبير خواب ديدن میمون در خواب,تعبير خواب دی

تعبیر خواب میمون 
دیدن خواب درخت و دربان به همراه تعبیر  
ديدن خواب درخت و دربان به همراه تعبيردرختدرخت خود به خود هیچ تعبير مشخصی ندارد . معبران نوشته اند درختان بی بر مردمی درویش و تهی دست و فقیر و نیک نفسی هستند که این مردم در محیط و روی اطرافیان خویش تاثیر چندان ندارند . ديدن درختان در مساجد و زیارتگاه ها خوب است. درختان مردابی را در خواب ديدن خوب نیست.... اگر در خواب نخل ببینید خوب است زیرا عزت و بزرگی و سرفرازی است و اگر باره خرما داشته باشد بهتر است. بید مجنون و شاه توت نیز در خواب درختان خوبی نیس

دیدن خواب درخت و دربان به همراه تعبیر 
تعبیر خواب هواپیما  
تعبير خواب هواپیما | تعبيرخواب هواپیما | tabire khab
تعبير خواب هواپیما,تعبير خواب هواپیما سوار شدن,تعبير خواب هواپیما در آسمان,تعبير خواب هواپیمای جنگی,تعبير خواب هواپیما,تعبير خواب هواپیما جنگی,تعبير خواب هواپیما درحال سقوط,تعبير خواب هواپیمای جنگنده,تعبير خواب هواپیما ديدن,تعبير خواب هواپیما سقوط,تعبير خواب هواپیما سوار شدن,تعبير خواب سوار شدن به هواپیما,تعبير خواب سوار شدن بر هواپیما,تعبير خواب پرواز در آسمان,تعبير خواب ديدن هواپیما در

تعبیر خواب هواپیما 
تعبیر دیدن جن در خواب  
ديدن جن در خواب روبه روئی با فتنه و دشمنی است و چنانچه در خواب جن ببینید با دشمنی دست و پنجه نرم می کنید و علیه شما آتش فتنه ای بر افروخته می شود… اگر در خواب از جنی بترسید و فرار کنید امنیت می یابید و سود می برید. اگر جنی در خانه خودتان دیدید او یک دشمن خانگی است وخواب شما می گوید که مراقب یکی از نزدیکان خویش باشید. چنانچه در خانه خود تعدادی جن دیدید نشان آن است که اهالی خانه علیه شما جبهه گرفته اند و مخالف هستند. اگر جن را در جائی ن

تعبیر دیدن جن در خواب 
تعبیر خواب فندق  
تعبير خواب | تعبير خواب فندق | tabire khab
,تعبير
خواب فندق,تعبير خواب فندق تازه,تعبير خواب فندق شکستن,تعبير خواب فندق
سبز,تعبير خواب فندق و پسته,تعبير خواب فندق از امام صادق,تعبير خواب فندق
سوخته,تعبير خواب فندق چیست,تعبير خواب درخت فندق,تعبير خواب ديدن
فندق,تعبير خواب خوردن فندق,تعبير خواب درخت گردو,تعبير خواب درخت گردو
سبز,تعبير خواب درخت گردو از امام صادق,تعبير خواب کاشتن درخت گردو,تعبير
خواب ديدن درخت گردو,تعبير خواب بریدن درخت گردو,تعبی

تعبیر خواب فندق 
تعبیرخواب دندان  
تعبير خواب دندان
تعبير خواب دندان لق,تعبير خواب دندان لق شدن,تعبير خواب دندان لق و شکسته,تعبير خواب لقی دندان,تعبير خواب لقی دندان,تعبير خواب کشیدن دندان لق,تعبير خواب کندن دندان لق,تعبير خواب افتادن دندان لق,تعبير خواب لق شدن دندان جلو,تعبير خواب لق شدن دندان نیش,تعبير خواب دندان درآوردن,تعبير خواب دندان درآوردن بچه,تعبير خواب دندان درآوردن,تعبير خواب دندان درآوردن نوزاد,تعبير خواب دندان درآوردن کودک,تعبير خواب دندان درآوردن مرده,تعبير

تعبیرخواب دندان