دانلود سناریو الگوی تدریس بخوانیم درس هفت خان رستم پایه ششم

دانلود سناریو و الگوی تدریس بخوانیم درس هفت خان رستم پایه ششم  
الگوهای الگوي برتر تدريس, الگوي برتر تدريس ابتدایی هفت خان رستم,
الگوي برتر تدريس ششم ابتدایی هفت خان رستم, الگوي برتر تدريس هفت خان رستم
ششم دبستان, الگوي برتر تدريس هفت خان رستم ششم ابتدایی, الگوي برتر تدريس
هفت خان رستم ششم دبستان, الگوي برتر تدريس هفت خان رستم دبستان, الگوي
برتر تدريس بخوانيم, الگوي برتر تدريس بخوانيم ششم ابتدایی, الگوي برتر
تدريس بخوانيم ششم دبستان, الگوي برتر تدريس بخوانيم کلاس ششم ابتدایی,
الگوي تدريس هفت خان رستم

دانلود سناریو و الگوی تدریس بخوانیم درس هفت خان رستم پایه ششم 
دانلود سناریو و الگوی تدریس علوم درس سفر انرژی پایه ششم  
الگوهای الگوي برتر تدريس, الگوي برتر تدريس ابتدایی سفر انرژی, الگوي برتر تدريس ششم ابتدایی سفر انرژی, الگوي برتر تدريس سفر انرژی ششم دبستان, الگوي برتر تدريس سفر انرژی ششم ابتدایی, الگوي برتر تدريس سفر انرژی ششم دبستان, الگوي برتر تدريس سفر انرژی دبستان, الگوي برتر تدريس علوم, الگوي برتر تدريس علوم ششم ابتدایی, الگوي برتر تدريس علوم ششم دبستان
دانلود سناريو و الگوي تدريس علوم درس سفر انرژی پايه ششم
فرمت فایل ورد و قابل ویرایش  
تعداد صفحات

دانلود سناریو و الگوی تدریس علوم درس سفر انرژی پایه ششم 
دانلود سناریو و الگوی تدریس ریاضی درس خط و زاویه پایه ششم  
الگوهای الگوي برتر تدريس, الگوي برتر تدريس ابتدایی خط و زاویه, الگوي
برتر تدريس ششم ابتدایی خط و زاویه, الگوي برتر تدريس خط و زاویه ششم
دبستان, الگوي برتر تدريس خط و زاویه ششم ابتدایی, الگوي برتر تدريس خط و
زاویه ششم دبستان, الگوي برتر تدريس خط و زاویه دبستان, الگوي برتر تدريس
ریاضی, الگوي برتر تدريس ریاضی ششم ابتدایی, الگوي برتر تدريس ریاضی ششم
دبستان, الگوي برتر تدريس ریاضی کلاس ششم ابتدایی, الگوي تدريس خط و زاویه
ششم ابتدایی, الگوي تدری

دانلود سناریو و الگوی تدریس ریاضی درس خط و زاویه پایه ششم 
دانلود سناریو و الگوی تدریس ریاضی درس تقریب زدن پایه ششم  
الگوهای الگوي برتر تدريس, الگوي برتر تدريس ابتدایی قریب زدن, الگوي
برتر تدريس ششم ابتدایی قریب زدن, الگوي برتر تدريس قریب زدن ششم دبستان,
الگوي برتر تدريس قریب زدن ششم ابتدایی, الگوي برتر تدريس قریب زدن ششم
دبستان, الگوي برتر تدريس قریب زدن دبستان, الگوي برتر تدريس ریاضی, الگوي
برتر تدريس ریاضی ششم ابتدایی, الگوي برتر تدريس ریاضی ششم دبستان, الگوي
برتر تدريس ریاضی کلاس ششم ابتدایی, الگوي تدريس قریب زدن ششم ابتدایی,
الگوي تدريس قریب زدن ش

دانلود سناریو و الگوی تدریس ریاضی درس تقریب زدن پایه ششم 
دانلود سناریو و الگوی تدریس علوم درس زمین پویا پایه ششم  
الگوهای الگوي برتر تدريس, الگوي برتر تدريس ابتدایی زمین پویا, الگوي
برتر تدريس ششم ابتدایی زمین پویا, الگوي برتر تدريس زمین پویا ششم دبستان,
الگوي برتر تدريس زمین پویا ششم ابتدایی, الگوي برتر تدريس زمین پویا ششم
دبستان, الگوي برتر تدريس زمین پویا دبستان, الگوي برتر تدريس علوم, الگوي
برتر تدريس علوم ششم ابتدایی, الگوي برتر تدريس علوم ششم دبستان, الگوي
برتر تدريس علوم کلاس ششم ابتدایی, الگوي تدريس زمین پویا ششم ابتدایی,
الگوي تدريس زمین پو

دانلود سناریو و الگوی تدریس علوم درس زمین پویا پایه ششم 
دانلود سناریو و الگوی تدریس ریاضی درس تقسیم کسر پایه ششم  
الگوهای الگوي برتر تدريس, الگوي برتر تدريس ابتدایی تقسیم کسر, الگوي
برتر تدريس ششم ابتدایی تقسیم کسر, الگوي برتر تدريس تقسیم کسر ششم دبستان,
الگوي برتر تدريس تقسیم کسر ششم ابتدایی, الگوي برتر تدريس تقسیم کسر ششم
دبستان, الگوي برتر تدريس تقسیم کسر دبستان, الگوي برتر تدريس ریاضی, الگوي
برتر تدريس ریاضی ششم ابتدایی, الگوي برتر تدريس ریاضی ششم دبستان, الگوي
برتر تدريس ریاضی کلاس ششم ابتدایی, الگوي تدريس تقسیم کسر ششم ابتدایی,
الگوي تدريس تق

دانلود سناریو و الگوی تدریس ریاضی درس تقسیم کسر پایه ششم 
دانلود سناریو و الگوی تدریس علوم درس نیروی مغناطیسی پایه ششم  
الگوهای الگوي برتر تدريس, الگوي برتر تدريس ابتدایی نیروی مغناطیسی ,
الگوي برتر تدريس ششم ابتدایی نیروی مغناطیسی , الگوي برتر تدريس نیروی
مغناطیسی ششم دبستان, الگوي برتر تدريس نیروی مغناطیسی ششم ابتدایی, الگوي
برتر تدريس نیروی مغناطیسی ششم دبستان, الگوي برتر تدريس نیروی مغناطیسی
دبستان, الگوي برتر تدريس علوم, الگوي برتر تدريس علوم ششم ابتدایی, الگوي
برتر تدريس علوم ششم دبستان, الگوي برتر تدريس علوم کلاس ششم ابتدایی,
الگوي تدريس نیروی م

دانلود سناریو و الگوی تدریس علوم درس نیروی مغناطیسی پایه ششم 
دانلود سناریو و الگوی تدریس ریاضی درس تشخیص نسبت ها پایه ششم  
الگوهای الگوي برتر تدريس, الگوي برتر تدريس ابتدایی تشخیص نسبت ها,
الگوي برتر تدريس ششم ابتدایی تشخیص نسبت ها, الگوي برتر تدريس تشخیص نسبت
ها ششم دبستان, الگوي برتر تدريس تشخیص نسبت ها ششم ابتدایی, الگوي برتر
تدريس تشخیص نسبت ها ششم دبستان, الگوي برتر تدريس تشخیص نسبت ها دبستان,
الگوي برتر تدريس ریاضی, الگوي برتر تدريس ریاضی ششم ابتدایی, الگوي برتر
تدريس ریاضی ششم دبستان, الگوي برتر تدريس ریاضی کلاس ششم ابتدایی, الگوي
تدريس تشخیص نسبت ها

دانلود سناریو و الگوی تدریس ریاضی درس تشخیص نسبت ها پایه ششم 
دانلود سناریو و الگوی تدریس علوم درس سالم بمانیم پایه ششم  
الگوهای الگوي برتر تدريس, الگوي برتر تدريس ابتدایی سالم بمانیم, الگوي
برتر تدريس ششم ابتدایی سالم بمانیم, الگوي برتر تدريس سالم بمانیم ششم
دبستان, الگوي برتر تدريس سالم بمانیم ششم ابتدایی, الگوي برتر تدريس سالم
بمانیم ششم دبستان, الگوي برتر تدريس سالم بمانیم دبستان, الگوي برتر تدريس
علوم, الگوي برتر تدريس علوم ششم ابتدایی, الگوي برتر تدريس علوم ششم
دبستان,
دانلود سناريو و الگوي تدريس علوم درس سالم بمانیم پايه ششم
فرمت فایل ورد و قابل وی

دانلود سناریو و الگوی تدریس علوم درس سالم بمانیم پایه ششم 
دانلود سناریو و الگوی تدریس ریاضی درس تفهیم مقایسه اعداد پایه ششم  
الگوهای الگوي برتر تدريس, الگوي برتر تدريس ابتدایی تفهیم مقایسه
اعداد, الگوي برتر تدريس ششم ابتدایی تفهیم مقایسه اعداد, الگوي برتر تدريس
تفهیم مقایسه اعداد ششم دبستان, الگوي برتر تدريس تفهیم مقایسه اعداد ششم
ابتدایی, الگوي برتر تدريس تفهیم مقایسه اعداد ششم دبستان, الگوي برتر
تدريس تفهیم مقایسه اعداد دبستان, الگوي برتر تدريس ریاضی, الگوي برتر
تدريس ریاضی ششم ابتدایی, الگوي برتر تدريس ریاضی ششم دبستان, الگوي برتر
تدريس ریاضی کلاس ششم اب

دانلود سناریو و الگوی تدریس ریاضی درس تفهیم مقایسه اعداد پایه ششم 
رستم و سهراب  
ﺳﻬﺮﺍﺏ ﻭ ﺭﺳﺘﻢ ﻫﺮ ﺩﻭ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺭﺍ ﺁﻏﺎﺯ ﺮﺩﻧﺪ . ﻧﺰﻩ ﺩﺭ ﻧﺰﻩ ﺪﺮ ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻨﺪ ، ﺳﺲ ﺑﺎ ﺷﻤﺸﺮ ﺑﻪ ﺟﺎﻥ ﺪﺮ ﺍﻓﺘﺎﺩﻧﺪ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺑﺎ ﺮﺯ ﺑﻪ ﻧﺒﺮﺩ ﺮﺩﺍﺧﺘﻨﺪ . ﻧﺰﻩ ﻫﺎ ﻫﻤﻪ ﺭﺰ ﺭﺰ ﺷﺪ ، ﺮﺯﻫﺎﺸﺎﻥ ﺷﺴﺘﻪ ﺷﺪ ، ﺯﺧﻤﻬﺎ ﺯﺎﺩ ﺑﻪ ﺪﺮ ﺯﺩﻧﺪ ﻭ ﺯﻨﻬﺎ ﺍﺯ ﺗﻦ ﺍﺳﺒﻬﺎ ﻓﺮﻭﺭﺨﺖ ﻭ ﺯﺭﻩ ﻫﺎﺸﺎﻥ ﺎﺭﻩ ﺮﺩﺪ، ﺍﺯ ﺗﻨﺸﺎﻥ ﻋﺮﻕ ﻣ ﺭﺨﺖ ﻭ ﺩﻫﺎﻧﺸﺎﻥ ﺮ ﺍﺯ ﺮﺩ ﻭ ﺧﺎ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺮﺷﺎﻥ ﺧﻮﻥ ﺁﻟﻮﺩ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ، ﺍﺳﺒﻬﺎﺸﺎﻥ ﺑ ﺭﻣﻖ

رستم و سهراب 
مرا گوهر است  
که تندی مرا گوهرست و سرشتچنان زیست باید که یزدان بکشت
سخن کیکاووس به رستم برای توجیه خشمی که بر رستم گرفت.
شبیه این بیت حافظ:
مکن در این چمنم سرزنش به خودروییچنان که پرورشم می دهند می رویم.
که چنین پندارهایی تاثیرپذیری از قرآن کریم است:
واللَّهُ أَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا

مرا گوهر است 
انیمیشن ایرانی “رستم و سهراب” با کیفیت عالی  
دانلود رایگان انیمیشن ایرانی رستم و سهراب با کیفیت عالی DVDRip
به کارگردانی کیانوش دالوند با لینک مستقیم و با کیفیت 576p
نام فیلم: رستم و سهراب | ژانر: انیمیشن حماسی | سال تولید: 1391 | تاریخ انتشار: 1394
مدت زمان: 95 دقیقه | نوع: سینمایی | مخاطب: کودک و نوجوان | کیفیت ویدئو: HD
فرمت: MKV | حجم انیمیشن: 767 مگابایت | زبان: فارسی | محصول ایران
خلاصه داستان: رستم قهرمان بزرگ ایران زمین، در پی یافتن اسب گمشده خود (رخش) به شهر سمنگان پا می گذارد و در نهایت دل در گرو عشق

انیمیشن ایرانی “رستم و سهراب” با کیفیت عالی 
رستم و سهراب  
ﺳﻬﺮﺍﺏ ﻭ ﺭﺳﺘﻢ ﻫﺮ ﺩﻭ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺭﺍ ﺁﻏﺎﺯ ﮐﺮﺩﻧﺪ . ﻧﯿﺰﻩ ﺩﺭ ﻧﯿﺰﻩ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻨﺪ ، ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺑﻪ ﺟﺎﻥ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺍﻓﺘﺎﺩﻧﺪ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺑﺎ ﮔﺮﺯ ﺑﻪ ﻧﺒﺮﺩ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻨﺪ . ﻧﯿﺰﻩ ﻫﺎ ﻫﻤﻪ ﺭﯾﺰ ﺭﯾﺰ ﺷﺪ ، ﮔﺮﺯﻫﺎﯾﺸﺎﻥ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪ ، ﺯﺧﻤﻬﺎﯼ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺯﺩﻧﺪ ﻭ ﺯﯾﻨﻬﺎ ﺍﺯ ﺗﻦ ﺍﺳﺒﻬﺎ ﻓﺮﻭﺭﯾﺨﺖ ﻭ ﺯﺭﻩ ﻫﺎﯾﺸﺎﻥ ﭘﺎﺭﻩ ﮔﺮﺩﯾﺪ، ﺍﺯ ﺗﻨﺸﺎﻥ ﻋﺮﻕ ﻣﯽ ﺭﯾﺨﺖ ﻭ ﺩﻫﺎﻧﺸﺎﻥ ﭘﺮ ﺍﺯ ﮔﺮﺩ ﻭ ﺧﺎﮎ ﺷﺪ

رستم و سهراب 
سفر ناصر الدین به مازندران به روایت مصطفی نوری  
 سوار کالسکه شدیم پس از طی اندک مسافتی رستم سلطان عرب که مردی معمر و معقولست با نوکر عرب جمعی خود استقبال نمود بعضی از نوکر جمعی او کنار جاده ایستاده بودند . که در دست همین رستم سلطان و نوکر جمعی اوست. دهی نیز که رستم سلطان نشیمن دارند نزدیک است. در بین راه دو رودخانه کوچک داخل دریا و از آنجا به فرح آباد و کنار دریا دو بر ج محکم استوار بود
 
 

سفر ناصر الدین به مازندران به روایت مصطفی نوری  
2/دکتر شایعه نپراکن !  
 نمی دونم یه رواشناسی(شایدم روانپزشکی یا مثلا مشاوری) حدود یک ماه قبل داشت بهم یه چیزایی  می گفت تو این مایه ها که: هیچی و برای خودت بزرگش نکن،تو مرکز ثقل زمینی،تو خوبی (با حفظ احترام) بقیه خرن و از این صوبتا بعدش گفت فک می کنی فردوسی چطور مرد!؟گفتم:من چه بدونم!؟ گفت:هیچی، هر شب خواب رستم و می دید که میخواد بکشتش و از اینجور کابوسا،ینی زاده خیال خودش باعث مرگش شد و...من کاری ندارم که(بازم با حفظ احترام به همه رواشناسا و...)طرف چرت گفت و اصلا هیچ کجا

2/دکتر شایعه نپراکن ! 
نتیجه انتخابات ممسنی و رستم  
انتخابات ممسنی و رستم در دور دوم بین آقایان مسعود گودرزی و عبدالرضا مرادی برگزار شد که پس از اعلام نتایج آقای مسعود گودرزی با بیش از ۵۵ هزار رای به بهارستان راه یافت . عبدالرضا مرادی هم با حدود ۳۵ هزار نفر از راهیابی به مجلس بازماند .

نتیجه انتخابات ممسنی و رستم 
روش تدریس تلفیقی چندپایه  
یکی از بهترین روش های تدريس در کلاس های چند پايه روش تلفیقی است که می توان در کنار روش های دیگر همانند محوری از روش تلفیقی نیز استفاده نمود ...
در روش تلفیقی معلم یک موضوع واحد و یا مشترک را به چند پايه تدريس می کند ...
که دو حالت دارد :حالت اول : یک ماده درسی مثلا نمودار در درس ریاضی که بین دو یا سه پايه مشترک است را به دانش آموزان تدريس می نماییم ...
حالت دوم : یک موضوع مشترک مثلا خداشناسی را که در درس فارسی،هدیه و مطالعات مشترک است را به دانش آموزان

روش تدریس تلفیقی چندپایه 
جشنواره الگوی برتر تدریس  
سلام
همکاران گرامی خسته نباشید
به اطلاع می رساند پیرو درخواست دبیرخانه محترم راهبری آمادگی دفاعی در خصوص جشنواره الگوي برتر تدريس
{ روش تدريس درس 2 کتاب آمادگی دفاعی پايه نهم ( متوسطه اول ) } به استان سیستان و بلوچستان اختصاص
 یافته ، لطفا در صورت تمایل cd تدريس خویش را حداکثر تا تاریخ 94/12/20  به آدرس اداره تکنولوژی و گروههای آموزشی استان ارسال نمایید تا در صورت تایید گروه به مرحله استانی وکشوری دعوت شوید

جشنواره الگوی برتر تدریس 
هفت خان ( هفت خوان ) رستم  
رستم برای نجات کیکاووس به سوی مازندران حرکت می کند برای این که زودتر به مقصد برسد بیراهه برمی گزیند که با هفت آفت روبرو می شود . در خان نخست به هنگام خواب ، شیری قصد وی می کند که رخش شیر را هلاک می کند در خان دوم تشنگی بر او مستولی می گردد که به هدایت میشی به چشمه ای می رسد و  از تشنگی می رهد در خان سوم اژدهایی در برابرش قرار می گیرد که به دست او کشته می شود در خان چهارم زنی جادوگر قصد فریبش دارد که به دست رستم کشته می شود در خان پنجم اولاد دیو ، در

هفت خان ( هفت خوان ) رستم 
فدای فرم دست ها و انگشتهای نازت  
 
 
 
;
 
;
 سهند رستم زاده سهند خوشگله
;
 سهند رستم زاده سهند خوشگله
;
 سهند رستم زاده سهند خوشگله
;
 سهند رستم زاده سهند خوشگله
;
 سهند رستم زاده سهند خوشگله
;
 سهند رستم زاده سهند خوشگله
;
 سهند رستم زاده سهند خوشگله
;
 سهند رستم زاده سهند خوشگله
;
 سهند رستم زاده سهند خوشگلهسهند خوشگله زیباترین خلقت خدا ، دل نوشته های ما برای زیباترین معجزه خدا؛ سهندجان

فدای فرم دست ها و انگشتهای نازت 
فیلم های آموزشی راهنمای تدریس ریاضی پایه پنجم1395  
فیلم های آموزشی راهنمای تدريس ریاضی پايه پنجم


 1
فیلم آموزشی راهنمای تدريس فصل 1- عددنویسی و الگوها
فیلم
ریاضی پايه پنجم
درس اول-یادآوری عدد نویسی و محاسبات عددی
فارسی
فایل1
7.81 MB

2
فیلم آموزشی راهنمای تدريس فصل 1- عددنویسی و الگوها
فیلم
ریاضی پايه پنجم
درس اول-یادآوری عدد نویسی و محاسبات عددی
فارسی
فایل2
8.43 MB

3
فیلم آموزشی راهنمای تدريسفصل 1- عددنویسی و الگوها
فیلم
ریاضی پايه پنجم
درس اول-یادآوری عدد نویسی و محاسبات عددی
فارسی
فایل3
2.26 MB

4
ف

فیلم های آموزشی راهنمای تدریس ریاضی پایه پنجم1395 
سهند خوشگلم 20 ماهگی ات مبارک  
 
 تو خودت نمره ی بیستی
 
 
کسی مثل تو ندیدم ، توی قصم نشنیدم
 
 
نه قدیما و نه حالا ، هیشکی نیست اون قدو بالا
 
 
کسی مثل تو بلد نیست هم یک باشه هم بیست
 
 
تو رکوردارو شکستی ، توی هر قلبی نشستی
 
 
تو خودت نمره بیستی ، تو مثل هیچ کسی نیستی
 
 
نه مثل هیچ کسی نیستی
                              
 
;
 سهند خوشگله سهند رستم زاده
;
 سهند

سهند خوشگلم 20 ماهگی ات مبارک 
گفتگو با مهاجر دشتی نسب  
نوربارن: لطفاً خودتان را برای خوانندگان ما معرفی کنید.فرامرز سلیمانی هستم فرزند "ملاابوالفتح سلیمانی دشتی". متولد 1317 روستای اکبری. چهار پسر و دو دختر دارم. یکی از دخترهایم معلم است. پسرانم "حاج حمید" وکیل دادگستری است و مشغول خواندن در مقطع فوق لیسانس حقوق است، "حبیباله" در پتروشیمی ماهشهر کار میکند و در مقطع دکترای شیمی درس میخواند، "هادی" رشته مهندسی شیمی دانشگاه آزاد گچساران و "حامد" نیز در رشته ی حقوق ادامه تحصیل میدهد و در ممسنی نمایندگی

گفتگو با مهاجر دشتی نسب 
گفتگو با مهاجر دشتی نسب  
نوربارن: لطفاً خودتان را برای خوانندگان ما معرفی کنید.فرامرز سلیمانی هستم فرزند "ملاابوالفتح سلیمانی دشتی". متولد 1317 روستای اکبری. چهار پسر و دو دختر دارم. یکی از دخترهایم معلم است. پسرانم "حاج حمید" وکیل دادگستری است و مشغول خواندن در مقطع فوق لیسانس حقوق است، "حبیباله" در پتروشیمی ماهشهر کار میکند و در مقطع دکترای شیمی درس میخواند، "هادی" رشته مهندسی شیمی دانشگاه آزاد گچساران و "حامد" نیز در رشته ی حقوق ادامه تحصیل میدهد و در ممسنی نمایندگی

گفتگو با مهاجر دشتی نسب 
من رستم و سهراب تو! این جنگ چه جنگی است؟  
و سهراب نامی بود پهلوان در سپاه تورانیان و وی را پدری بود رستم وار که به درستی او را رستم نامیدند.
و سهراب را سر جنگ با ایرانیان بود.
 کاووس کی رستم را پیغام همی فرستاد که ای یل ایران زمین اگر آب در دست داری بر زمین گذار و شتابان بیا که سپاه تورانی در راه است. و رستم این شیر بیشه الهی روزی چند به باده خواری گذراندی و فرمان پادشاه به پشت گوش همی انداخت و التفات ننمود. ( برخی گویند که وی همی دانست که پهلوان سپاه توران همان جوانک خودش است و به همین دل

من رستم و سهراب تو! این جنگ چه جنگی است؟ 
سهند خوشگله و حمام روز اول سال نو  
 
عجب دلربایی کردی با حوله پالتویی ات...نور چشمانمی
 
;
 
;
 
;
 
;
 سهند رستم زاده
;
 سهند رستم زاده
;
 سهند خوشگله
;
 سهند خوشگله
;
 
;
 سهند رستم زاده
;
 
;
 سهند رستم زاده
;
 سهند خوشگله
;
 سهند رستم زاده
;
 سهند خوشگله
;
 سهند رستم زاده
;
 سهند خوشگله
;
 سهند رستم زاده
;
 سهند خوشگله
;
 سهند رستم زاده
;
 سهند رستم زاده
;
 
هیچ چیزی قشنگ‌تر از تماشای تو نیست..
 
کجا بمیرم؟
&nb

سهند خوشگله و حمام روز اول سال نو 
دانلود تمام ﺍﻧﯿﻤﯿﺸﻦ ﻫﺎﯼ ﺳﺮﻭﺵ ﺭﺿﺎﯾﯽ ‏(Sooriland ‏)  
ﺳﺮﻭﺵ ﺭﺿﺎ ‏(۱۳۶۱‏) ﻮﺎﻧﻤﺎ ﻭ ﺳﺪﺍﺸﻪ ﺍﺮﺍﻧ
ﺍﺳﺖ ﻪ ﺗﺎﺯ ﻫﺎ ﺎﺭﻫﺎﺶ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﻣﺮﺩﻡ
ﻗﺮﺍﺭ ﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ . ﻭ ﺳﺎﺯﻧﺪﻩ ﺍﻧﻤﺸﻦ ﻫﺎ ﻮﺗﺎﻩ
ﻃﻨﺰ ﺑﺎ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺳﻮﺭﻠﻨﺪ ‏( SooriLand ‏) ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺩﻭ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ‏« ﺭﺳﺘﻢ ﺩﺭ ﺳﺮﺯﻣﻦ ﻋﺠﺎﺐ‏» ،
‏« ﺩﺍﺳﺘﺎﻥﻫﺎ ﻬﻦ‏» ، ‏« ﺮﻭﺰ ﻭ ﻮﻧﻪ‏» ﻭ ﺍﻧﻤﺸﻦ
ﻫﺎ ﺁﺯﺍﺩ ﺩﺮ ﺍﺳﺖ .
ﺳﺮﻭﺵ ﺭﺿﺎ ﻫﻤﻨﻦ ﺍﻧﻤﺸﻦ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﺮﺍ
ﺑﺎﺯ ﺍﺮﺍﻥ - ﺁﺭﺍﻧﺘﻦ ﺩﺭ ﺟﺎﻡ ﺟﻬﺎﻧ 2014 ﺳﺎﺧﺖ
ﻪ ﺑﺴﺎﺭ ﻣﻮﺭﺩ

دانلود تمام ﺍﻧﯿﻤﯿﺸﻦ ﻫﺎﯼ ﺳﺮﻭﺵ ﺭﺿﺎﯾﯽ ‏(Sooriland ‏) 
درگذشت مرحوم کربلایی غلام خان رستم نژاد  
خانواده ی محترم  مرحوم کربلایی غلام رضا رستم نژاد
با نهایت تاثر و تاسف درگذشت بزرگ خاندان رستم نژاد پدر گرامیتان را تسلیت عرض نموده برای آن عزیز از دست رفته علو درجات را از خدواند متعال خواستارم.                      
                                               مهدی رستم زاده
لازم به ذکر است مرحوم کربلایی غلام خان چندی بود که در بستر بیماری بود ودر روز چهارشنبه مورخ 95/2/1 در بیمارستان فجر ماکو درگذشت وتشییع جنازه ومراسم تدفین آن مر

درگذشت مرحوم کربلایی غلام خان رستم نژاد 
تدریس الگوی قدیم و فعال در ایران  
 
     فرایند تدريس تابع فرهنگ تدريس است. از این رو توالی تدريس در کشورهای مختلف فرق میکند. پس از انتشار نتایج سومین مطالعه ی بین المللی علوم و ریاضیات (Timss)، پژوهشی در نحوه تدريس معلمان سه کشور آمریکا، آلمان و ژاپن صورت گرفت و نشان داد که که تدريس یک مقوله فرهنگی است و تفاوت های آشکاری از نظر فرایند تدريس در میان معلمان کشورها وجود دارد.

تدریس الگوی قدیم و فعال در ایران 
سهند خوشگلم و شهربازی  
 
امروز عصر بابایی ما رو برد شهر بازی سرپوشیده محله مون..بعدشم خرید ..
خیلی خوش گذشت..
ممنونم عشقم
وسایل بازی مناسب سن شما آقا کوچولوی خوشگلمون کم بودند...
تازه از همینا هم اولش می ترسیدی قربونت برم من
 
;
 سهند رستم زاده
;
 سهند خوشگله
;
 سهند رستم زاده
;
 سهند خوشگله
;
 سهند رستم زاده
;
 سهند خوشگله
;
 سهند رستم زاده
;
 سهند خوشگله
;
 سهند رستم زاده
;
 سهند خوشگله
;
سهند رستم زاده 
;
 سهند رستم زاده
;
سهن

سهند خوشگلم و شهربازی 
پاورپوینت درس دوم کاروفناوری پایۀ ششم دبستان  
پاورپوینت درس دوم کاروفناوری پایۀ ششم دبستان
پاورپوینت درس کار با رایانه کاروفناوری پایۀ ششم دبستان
پاورپوینت کارو فناوری ,دانلود پاورپوینت کارو فناوری ,دانلود پاورپوینت کار با رایانه  ,پاورپوینت درس کار با رایانه  ,دانلود پاورپوینت درس کار با رایانه  ,دانلود پاورپوینت درس کار با رایانه  پايه ی ششم ابتدایی ,پاورپوینت کارو فناوری پايه ششم ابتداییکار و فناوری ,کار و فناوری ششم ابتدایی ,کار با رایانه , درس کار با رایانه  پايه ششم ,پاورپوینت

پاورپوینت درس دوم کاروفناوری پایۀ ششم دبستان 
بخوانیم، ننویسیم... بخوانیم...!  
بخوانيم، خواندن کتاب، خواندن مقاله، خواندن پست های وبلاگ نویسان و خواندن و خواندن و خواندن!
کتاب بخوانيم، متن بخوانيم، شعر بخوانيم
بنویسیم، خوب بنویسیم. از چیزهایی که فهمیدیم و خواندیم بنویسیم...
چیزی بنویسیم که ارزش نوشتن داشته باشد. چیزی بخوانيم که ارزش خواندن داشته باشد.
.
.
.
بخوانيم...

بخوانیم، ننویسیم... بخوانیم...! 
سری دوم ﺁﺭﺷﯿﻮ ﺍﻧﯿﻤﯿﺸﻦ ﻫﺎﯼ ﺳﺮﻭﺵ ﺭﺿﺎﯾﯽ ‏( Sooriland‏)  
ﺳﺮﻭﺵ ﺭﺿﺎ ‏(۱۳۶۱‏) ﻮﺎﻧﻤﺎ ﻭ ﺳﺪﺍﺸﻪ ﺍﺮﺍﻧ
ﺍﺳﺖ ﻪ ﺗﺎﺯ ﻫﺎ ﺎﺭﻫﺎﺶ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﻣﺮﺩﻡ
ﻗﺮﺍﺭ ﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ . ﻭ ﺳﺎﺯﻧﺪﻩ ﺍﻧﻤﺸﻦ ﻫﺎ ﻮﺗﺎﻩ
ﻃﻨﺰ ﺑﺎ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺳﻮﺭﻠﻨﺪ ‏( SooriLand ‏) ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺩﻭ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ‏« ﺭﺳﺘﻢ ﺩﺭ ﺳﺮﺯﻣﻦ ﻋﺠﺎﺐ‏» ،
‏« ﺩﺍﺳﺘﺎﻥﻫﺎ ﻬﻦ‏» ، ‏« ﺮﻭﺰ ﻭ ﻮﻧﻪ‏» ﻭ ﺍﻧﻤﺸﻦ
ﻫﺎ ﺁﺯﺍﺩ ﺩﺮ ﺍﺳﺖ .
ﺳﺮﻭﺵ ﺭﺿﺎ ﻫﻤﻨﻦ ﺍﻧﻤﺸﻦ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﺮﺍ
ﺑﺎﺯ ﺍﺮﺍﻥ - ﺁﺭﺍﻧﺘﻦ ﺩﺭ ﺟﺎﻡ ﺟﻬﺎﻧ 2014 ﺳﺎﺧﺖ
ﻪ ﺑﺴﺎﺭ ﻣﻮﺭﺩ

سری دوم ﺁﺭﺷﯿﻮ ﺍﻧﯿﻤﯿﺸﻦ ﻫﺎﯼ ﺳﺮﻭﺵ ﺭﺿﺎﯾﯽ ‏( Sooriland‏) 
دعواي جنگي  
نمی دانم چه شد که کشکی کشکی آر پی جی زن و تیر بارچی دسته مان حرفشان شد و کم کم شروع کردند به تند حرف زدن و «من آنم که رستم بود پهلوان» کردن. اول کار جدی نگرفتیمشان. اما کمی که گذشت و دیدیم که نه بابا قضیه جدی است و الان است که […]

دعواي جنگي 
چرا طرح درس بنویسیم  
ضرورت نوشتن طرح درس
 
معلم توانمند و وظیفه‌ شناس قبل از اینكه وارد كلاس درس بشود باید بداند كه چه تدريس می كند و پیرامون آنچه كه تدريس می‌كند دانستنی‌هایش تا چه حد گسترش دارد؟
او باید هدفهای هر درس را شناسایی و در فرآیند یاددهی ـ یادگیری از آخرین روش‌ها و شیوه‌های تدريس موجود استفاده كند.
او باید بداند به چه رسانه‌هایی احتیاج دارد، آیا این رسانه‌ها آماده ، و در دفتر مدرسه قرار دارند یا اینكه باید آنها را شخصاً و یا به كمك

چرا طرح درس بنویسیم 
پاورپوینت درس سوم کاروفناوری پایۀ ششم دبستان  
پاورپوینت درس سوم کاروفناوری پایۀ ششم دبستان
پاورپوینت درس نقاشی با رایانه کاروفناوری پایۀ ششم دبستان
پاورپوینت کارو فناوری ,دانلود پاورپوینت کارو فناوری ,دانلود پاورپوینت نقاشی با رایانه   ,پاورپوینت درس نقاشی با رایانه   ,دانلود پاورپوینت درس نقاشی با رایانه   ,دانلود پاورپوینت درس نقاشی با رایانه   پايه ی ششم ابتدایی ,پاورپوینت کارو فناوری پايه ششم ابتداییکار و فناوری ,کار و فناوری ششم ابتدایی ,نقاشی با رایانه  , درس نقاشی با رایان

پاورپوینت درس سوم کاروفناوری پایۀ ششم دبستان 
پاورپوینت درس اول کاروفناوری پایۀ ششم دبستان  
پاورپوینت درس اول کاروفناوری پایۀ ششم دبستان
پاورپوینت درس آشنایی با رایانه کاروفناوری پایۀ ششم دبستان
پاورپوینت کارو فناوری ,دانلود پاورپوینت کارو فناوری ,دانلود پاورپوینت آشنایی با رایانه ,پاورپوینت درس آشنایی با رایانه ,دانلود پاورپوینت درس آشنایی با رایانه ,دانلود پاورپوینت درس آشنایی با رایانه پايه ی ششم ابتدایی ,پاورپوینت کارو فناوری پايه ششم ابتدایی,کار و فناوری ,کار و فناوری ششم ابتدایی ,آشنایی با رایانه  , درس آشنایی با رایانه

پاورپوینت درس اول کاروفناوری پایۀ ششم دبستان 
10 نکته درباره ورود سید حسن خمینی به انتخابات خبرگان  
اعلام کاندیداتوری سید حسن خمینی برای پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری فضای سیاسی کشور را تحت الشعاع قرار داده و عملا انتخابات پیش رو در اسفندماه را زودتر از آنچه تصور می شد به کانون بحث ها و گفت و گوها آورده است.    طی کمتر از 48 ساعتی که از اعلام ورود یادگار امام به صحنه انتخابات خبرگان از زبان برادرشان – سید علی خمینی- می گذرد و با این که مطبوعات و رسانه های مکتوب در تعطیلی به سر می برند شاهد سه نوع واکنش بوده ایم:

10 نکته درباره ورود سید حسن خمینی به انتخابات خبرگان