مرد و زن نشسته اند دور سفره .....
مرد قاشقش را زودتر فرو می برد  توی کاسه سوپ و زودتر می چشد طعم غذا را و
زودتر میفهمد که دستپخت همسرش بی نمک است . و اما زن چشم دوخته به او تا مهر تایید
اشپزی اش را از چشم های مردش بخواند و مرد که قاعده را خوب بلد است ، لبخندی میزند
می
گوید : " چقدر تشنه ام !"
 
زن بی معطلی بلند می شود و برای رساندن
لیوانی اب به اشپزخانه میرود.
سوراخ های نمکدان سر سفره بسته است و به
زحمت  باز می شوند و تا رسیدن آب فقط به
اندازه ای پاشیدن نم

عشق_واقعی